Sudije

U 2018. godini sudije Vrhovnog kasacionog suda, učestvovale su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

-Seminar “Ka punoj primeni evropskih ljudskih prava”- obuka za članove Nacionalne mreže za primenu evropskih standarda sudske zaštite i ljudskih prava u Republici Srbiji, u organizaciji Pravosudne akademije, održan u Beogradu 24. januara 2018. godine;

-Seminar na temu “Autoritet pravosuđa”, u organizaciji Evropskog suda za ljudska prava, održan u Strazburu 26. januara 2018. godine;

-Seminar na temu „Mere tajnog nadzora“, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu Crne Gore, održan u Podgorici 22. i 23. februara 2018. godine;

-Seminar na temu Finansijske istrage i ocena dokaza u krivičnom postupku, u organizaciji Pravosudne akademije, UNDP i Ambasade Švedske, održan u Beogradu 26. marta 2018. godine;

-Seminar “Javne nabavke u Bosni i Hercegovini – identifikacija korupcije u javnim nabavkama“, u organizaciji USAID Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, održan u Doboju 27. i 28. marta 2018. godine.

Savetovanja

-IV Godišnje savetovanje javnih izvršitelja, u organizaciji Komore javnih izvršitelja u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i USAID Projektom vladavine prava, održano na Kopaoniku 24. i 25. marta 2018. godine.

Obuke

-Obuka u okviru Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije” o prikupljanju i analizi relevantnih podataka i informacija u okviru finansijskih istraga, u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije u partnerstvu sa Nacionalnom Agencijom za borbu protiv korupcije, Ministarstvom pravde i Višom školom za pravosuđe Republike Italije i Glavnim tužilaštvom Kraljevine Španije, održana u Beogradu 25. januara 2018. godine;

-Radionica Proaktivne istrage koruptivnih predmeta, predmeta finansijskih prevara i privrednog kriminala – obuka za tužioce, policijske inspektore i zajedničke istražne timove/udarne grupe, u organizaciji Ambasade SAD u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Pravosudnom akademijom, održana u Vrnjačkoj Banji 30. januara 2018. godine;

-Obuka “Etika i integritet u pravosuđu 2018”, u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Beogradu 9. februara 2018. godine;

-Radionica “Predstavljanje Praktičnog vodiča za primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima u Republici Srbiji”, u organizaciji Pravosudne akademije u saradnji sa projektom “Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji”, održana u Vrhovnom kasacionom sudu 14. marta 2018. godine;

-Obuka „Etika i integritet u pravosuđu 2018”, u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Novom Sadu 5. aprila 2018. godine;

-Obuka „Etika i integritet u pravosuđu 2018”, u organizaciji Pravosudne akademije, održana u Novom Sadu 20. aprila 2018. godine.