Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda u 2018. godini:

Konferencije

-Konferencija „Pravno dejstvo kasatornih odluka Ustavnog suda i način otklanjanja štetnih posledica neustavnosti opštih akata”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, održana u Beogradu 23. marta 2018. godine;

-Konferencija „Pravo na suđenje u razumnom roku i naknada štete u postupku zaštite prava–praksa Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope, održana u Beogradu 3. aprila 2018. godine;

-Konferencija „Pokretanje globalne mreže pravosudnog integriteta”, u organizaciji Kancelarije UN za pitanje droge i kriminala (UNODC), održana u Beču 9. i 10. aprila 2018. godine;

-Regionalna konferencija posvećena modelima ujednačavanja sudske prakse, u organizaciji Horizontal Facility projekta u Makedoniji u saradnji sa Savetom Evrope, održana u Skoplju od 11. do 13. aprila 2018. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

- Učešće u delegaciji Republike Srbije na 29. zasedanju Radne grupe Saveta za ljudska prava UN, radi razmatranja Izveštaja Republike Srbije za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda, održano u Ženevi, 24. i 25. januara 2018. godine;

-Okrugli sto na temu “Jačanje kapaciteta državnih organa u suzbijanju privrednog kriminaliteta i korupcije”, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i Pravosudne akademije, održan u Novom Sadu 11. januara, u Beogradu 12. i 13. februara 2018. godine;

-Okrugli sto u okviru javne rasprave povodom Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, u organizaciji Ministarstva pravde, održan u Beogradu 5. marta 2018. godine;

-Peti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, u organizaciji AIRE Centra i Civil Rights Defenders-a, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske i Regionalnog saveta za saradnju, održan u Skoplju 15. i 16. marta 2018. godine;

-Skup na temu „Kaznena politika u Srbiji i sporazum o priznanju krivičnog dela”, u organizaciji Odeljenja za pravosuđe ambasade SAD i Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, održan u Beogradu 4. aprila 2018. godine;

-Okrugli sto „Poravnanje u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku – Izazovi i moguća rešenja”, u organizaciji Državnog pravobranilaštva Republike Srbije uz podršku USAID Projekta vladavine prava, održan u Beogradu 4. aprila 2018. godine;

-Poseta studenata sa Odseka za radno pravo Erazmovog Univerziteta u Roterdamu Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 12. aprila 2018. godine;

-Regionalni okrugli sto “Finansijske i krivične istrage – ocena dokaza”, u okviru obuke koju sprovodi Pravosudna akademija u oblasti korupcije, finansijskih prevara i ekonomskog kriminala za tužioce i sudije, uz podršku UNDP u Srbiji i ambasade Švedske, održan u Budvi 16. i 17. aprila 2018. godine;

-Poseta studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Amsterdamu Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 18. aprila 2018. godine;

-Poseta Asocijacije studenata Pravnog fakulteta u Beogradu Vrhovnom kasacionom sudu, realizovana 19. aprila 2018. godine.

Javne rasprave i prezentacije

-Prezentovanje rezultata projektnih aktivnosti u vezi sa unapređivanjem obrazovanja u Pravosudnoj akademiji, u organizaciji Pravosudne akademije i projekta “Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji”, održano u Beogradu 28. februara 2018. godine;

-Prezentacija publikacije „Pravna shvatanja i zaključci VKS u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira EU, USAID Projekat-Sastanak sa predsednicima sudova povodom prezentacije Godišnjeg izveštaja o radu svih sudova Republike Srbije za 2017. godinu, u organizaciji USAID Programa vladavine prava i Vrhovnog kasacionog suda, održan u Beogradu 16. marta 2018. godine; vladavine prava i Pravosudne akademije održana 20. februara u Kragujevcu, 1. marta u Nišu, 9. marta u Beogradu i 15. marta 2018. godine u Novom Sadu.

Sastanci i sednice

-Sastanak povodom dalje realizacije aktivnosti 1.0.5 u okviru Tvining projekta Borba protiv organizovanog kriminala (trgovina ljudima, ilegalna trgovina narkoticima, ilegalna trgovina oružjem i finansijske istrage), održan u Makišu 28. februara 2018. godine;

-Sastanak sa predsednicima sudova povodom prezentacije Godišnjeg izveštaja o radu svih sudova Republike Srbije za 2017. godinu, u organizaciji USAID Programa vladavine prava i Vrhovnog kasacionog suda, održan u Beogradu 16. marta 2018. godine.