Sudije

Vansudske aktivnosti sudija Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini:

Konferencije

-Konferencija „Pravosuđe u procesu evropskih integracija: Izazovi i mogućnosti za delotvornu zaštitu ljudskih prava“, u organizaciji Projekta podrške Evropske unije Pravosudnoj akademiji, održana 10. marta 2017. godine u Beogradu;

-Druga regionalna konferencija o sudskom rešavanju predmeta povezanih sa terorizmom i nacionalnom bezbednošću, u organizaciji Instituta Centralno-istočno evropske pravne inicijative (CEELI), održana u Pragu od 20. do 23. marta 2017. godine;

-Regionalna konferencija “Mere bezbednosti u krivičnom pravu-norme, praksa i izvršenje”, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Beogradu 2. juna 2017. godine;

-Konferencija predsednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, u organizaciji Vrhovnog suda Mađarske i CEELI Instituta, održana u Budimpešti, od 4. do 7. juna 2017. godine;

-Treća regionalna konferencija “Mandat, uloga i nadležnosti predsednika sudova”, održana u Budvi, od 6. do 9. juna 2017. godine;

-Konferencija o ujednačavanju sudske prakse, u organizaciji Saveta Evrope u saradnji sa Državnim savetom Grčke, održana u Atini 29. septembra 2017. godine;

-Godišnja konferencija žena sudija, u organizaciji Ministarstva pravde SAD, održana u Atlanti, SAD, od 11. do 15. oktobra 2017. godine.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

-Okrugli sto za izradu jedinstvenog Uputstva o radu odeljenja sudske prakse apelacionih sudova, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda i Projekta „Efikasno pravosuđe“, koji se finansira iz fondova EU, održan od 26. do 28. januara 2017. godine u Šapcu;

-Okrugli sto „Zakon o zaštiti uzbunjivača  - norme i rezultati primene“, u organizaciji Transparentnost Srbija, održan 28. februara 2017. godine u Beogradu;

- Svečano obeležavanje početka zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku“ - program u Srbiji , održano 2. marta 2017. godine u Beogradu;

-Četvrti regionalni forum vladavine prava za Jugoistočnu Evropu, u organizaciji AIRE Centra i Civil Rights Defenders-a, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske, Saveta za regionalnu saradnju i GIZ-a, održan u Tirani 17. i 18. marta 2017. godine;

-Studijska poseta Institutu za pravosuđe u Bolonji, u organizaciji Nacionalnog centra za sudsku administraciju i UNDP u okviru projekta Podrška pravosudnoj reformi u zemljama Zapadnog Balkana, realizovana od 5. do 8. aprila 2017. godine;

- Okrugli sto na temu „Korupcija u javnim nabavkama“, u organizaciji Programa OPDAT Ministarstva pravde SAD, održan u Rumi 20. aprila 2017. godine;

-Okrugli sto na temu Koruptivna krivična dela, u organizaciji Pravosudne akademije, održan u Nišu 29. i 30. maja 2017. godine;

-Okrugli sto o Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i Tužilaštva za organizovani kriminal, održan 16. juna 2017. godine u Beogradu;

-Okrugli sto “Procena obrazovnih potreba i aplikacija za upravljanje obukama“, u organizaciji Pravosudne akademije uz podršku projekta Delegacije EU, održan u Nišu od 15. do 17. juna 2017. godine;

-Okrugli sto „Izazovi u primeni novog ZIO“ , u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda  u saradnji sa projektima „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, koji se finansira iz fondova EU – IPA 2012, „Podrška boljem poslovanju“ USAID  i  „Podrška sektoru pravosuđa u Srbiji“, koji finansira Multidonatorski poverenički fond-MDTF, održan 13. juna i 11. jula 2017. godine u Beogradu, 20. juna u Nišu,  27. juna u Novom Sadu i 4. jula u Kragujevcu.

-Okrugli sto “Pisanje krivične presude”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda u saradnji sa Kancelarijom stalnog pravnog savetnika - Ministarstva pravde SAD (program OPDAT) i Misije OEBS-a u Srbiji, održan u Beogradu 23. juna 2017. godine;

-Regionalni okrugli sto „Odeljenja sudske prakse i drugi modeli za ujednačavanje sudske prakse“, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Pravosudnom akademijom, održan u Beogradu 26. juna 2017. godine;

-Okrugli sto o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, u organizaciji Ministarstva pravde i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, održan u Beogradu 21. jula 2017. godine;

-Okrugli sto o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, u organizaciji Ministarstva pravde i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, održan u Beogradu 7. septembra 2017. godine;

-Studijska poseta Italiji radi upoznavanja primene medijacije u sudovima i institucijama u Italiji, u organizaciji projekta “Unapređenje efikasnosti pravosuđa” koji finansira Evropska unija, od 12. do 15. septembra 2017. godine.

Javne rasprave i prezentacije

-Prezentacija „Izveštaja o upravljanju učinkom rada pravosuđa“, u organizaciji Projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, koji finansira Evropska unija, održana 22. februara 2017. godine u Beogradu;

-Prezentacija Godišnjeg izveštaja o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2016. godinu, održana u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF), 17. marta 2017. godine u Beogradu;

-Prezentacija Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, održana u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji 21. marta 2017. godine na Paliću;

-Prezentacija Pravilnika o zameni i izostavljanju (anonimizaciji/pseudonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Kragujevcu 10. aprila 2017. godine;

-Prezentacija Pravilnika o zameni i izostavljanju (anonimizaciji/pseudonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Nišu 12. maja 2017. godine;

-Prezentacija Pravilnika o zameni i izostavljanju (anonimizaciji/pseudonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, održana u Beogradu 25. maja 2017. godine.

Sastanci i sednice

-Sastanak Radne grupe za praćenje primene Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Svetske banke, održan 1. i 2. februara 2017. godine u Beogradu;

-Sastanak predstavnika Misije programa SIGMA u oblasti reforme javne uprave (Podrška unapređenju vladavine i upravljanja) i predstavnika Vrhovnog kasacionog suda, održan 9. marta 2017. godine u Beogradu;

-Sastanak u vezi izrade Priručnika za međunarodnu saradnju i Priručnika za praktičare koji rade u predmetima organizovanog kriminala i trgovine ljudima, u organizaciji Kancelarije UN za pitanje droge i kriminala UNODC, održan u Beču, 31. maja i 1. juna 2017. godine;

-Drugi sastanak Savetodavnog odbora projekta “Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći”, u organizaciji Saveta Evrope, održan u Aranđelovcu 23. juna 2017. godine;

-Sastanak Radne grupe za praćenje primene izmenjenog Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Svetske banke, održan u Sremskim Karlovcima 23. i 24. avgusta 2017. godine;

-Pripremni sastanak za pokretanje Mreže za globalni pravosudni integritet, u organizaciji Kancelarije UN za suzbijanje kriminala i narkotika-UNODC, održan u Beču 24. i 25. avgusta 2017. godine;

-Sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima sudova u Republici Srbiji “O spornim pravnim pitanjima i sudskoj praksi zaštite prava na suđenje u razumnom roku”, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda u saradnji sa Savetom Evrope, održan u Beogradu 29. avgusta 2017. godine.