Пројекти и планирања

У процесу унапређења рада судова, а тиме и остварења постојећег циља - враћања поверења у судове, кроз повећање ефикасности, Врховни касациони суд је подржао врло значајне пројекте. Пројекте реализују “Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска Унија, Мисија ОЕБС-а у Србији, Канцеларија Савета Европе у Београду, Светска банка кроз пројекат Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ), Министарство правде САД, Амбасада САД, Канцеларија Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) у Србији и “4 Digits Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви”.

Врховни касациони суд је један од корисника пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска Унија, а спроводи Британски савет са партнерским организацијама. Други корисници пројекта су  Високи савет судства, Министарство правде, Државно веће тужилаца, Републичко јавно тужилаштво и Правосудна академија. Пројекат је започео у фебруару 2016. године, а планирано је да траје око 2 године. Активности овог пројекта су подељене у неколико сегмената. Подршка Врховном касационом суду и судовима се спроводи кроз следеће активности:

1. Унапређење ефикасности правосуђа кроз побољшање учинка и функционисања правосудних институција

У оквиру ове компоненте спроводе се активности од значаја за смањивање броја предмета пред судовима, побољшање учинка правосуђа кроз стандардизацију радних процеса и њихово поједностављивање. Такође, пружа се подршка даљем спровођењу мера за усаглашавање судске праксе и већу доступност одлука судова јавности. Посебно су значајне активности подршке Првом основном суду у Београду (суду са највећим бројем старих извршних предмета) у спровођењу Закона о извршењу и обезбеђењу. Уз велико ангажовање запослених у Првом основном суду у Београду и административно-техничку помоћ пројекта решено је око 520 000 старих предмета.

Такође, подршка се пружа у спровођењу Измењеног јединственог програма решавања старих предмета у 30 основних судова са којима пројекат сарађује, а посебну подршку у раду са извршним предметима има 6 основних судова у Републици Србији.

У оквиру активности које се односе на усаглашавање судске праксе, израђена је анализа рада одељења судске праксе у апелационим судовима и подржавају се састанци судија ради разматрања спорних правних питања и предузимања мера у циљу спровођења  Споразума председника апелационих судова о организацији, месту и времену одржавања заједничких седница у периоду до 2018. године. Такође се планира развој свеобухватне базе судске праксе, за коју је одговарајућа опрема већ обезбеђена из предприступних фондова  ЕУ,  ИПА 2012.

2. Унапређење рада правосудних институција

Ова компонента обухвата подршку унапређењу свих аспеката управљања у систему правосуђа укључујући и планирање буџета, спровођење анализе квалитета података у судовима и јавним тужилаштвима и побољшање система статистичког извештавања, као и унапређење коришћења постојећих информационо-комуникационигх система у правосуђу. Такође планирана је и подршка примени медијације као начину за окончање текућих предмета пред судовима.

Кроз пројектне активности пружа се подршка и унапређењу комуникационих вештина запослених у правосуђу, као и повећању капацитета Правосудне академије у спровођењу различитих програма обуке и развоју нових.

Кроз пројектат Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ) непосредно се подржава Врховни касациони суд у активностима у вези са спровођењем Јединственог програма за решавање старих предмета, уједначавањем судске праксе, унапређивањем извештавања судова и другим активностима у фокусу Врховног касационог суда.

Мисија ОЕБС-а у Србији пружа подршку Врховном касационом суду у спровођењу активности које се односе на уједначавање судске праксе у Републици Србији. У складу са тим, у 2016. години у Новом Саду одржане су две заједничке седнице апелационих судова, на којима се расправљало о спорним правним питањима, 18. марта за грађанска одељења и 25. марта за кривична одељења. Поред тога, Мисија ОЕБС-а сарађује са Врховним касационим судом и у погледу анонимизације судских пресуда тако што је подржала рад Радне групе која је израдила смернице које ће моћи да користе сви судови у Србији, како би се обезбедило да анонимизација судских одлука буде уједначена. Такође, Мисија ОЕБС-а, Амбасада Сједињених Америчких Држава у Србији и Врховни касациони суд покренули су серију радних састанака који имају за циљ да се унапреди вештина писања кривичних пресуда тако да пресуде буду разумљивије за грађане.

Анализа казнене политике у Србији
Врховни касациони суд (ВКС) и канцеларија Министарства правде САД/ОПДАТ раде на пројекту у оквиру ког је планирана израда анализе казнене политике у Србији за одређене врсте кривичних дела у судовима који ће бити обухваћени анализом.

Формирање базе податка са одлукама апелационих судова
Канцеларија Министарства правде САД/ОПДАТ ће подржати формирање базе података са одлукама апелационих судова кроз рад на проширењу капацитета постојеће базе ВКС. Ова активност ће значајно допринети уједначавању судске праксе у Србији и олакшати приступ одлукама судијама, стручној и широј јавности. ВКС је одредио параметре и критеријуме претраге, шифрарник и систем за обраду и учитавање одлука.

Приручник за судије у кривичној материји
ВКС и канцеларија Министарства правде САД/ОПДАТ настављају рад на изради нацрта приручника за кривичне судије у Србији. Федерални судија из САД и саветник Федералног правосудног центра САД су ангажовани на помоћи у изради нацрта приручника кроз давање коментара и сугестија, а у октобру 2015. су као гости на Годишњем саветовању судија у Врњачкој бањи презентовали искуства САД у примени америчког приручника за судије у кривичној материји, смерница за изрицање кривичних санкција и израду пресуда.
Нацрт Приручника за рад судија у Кривичној материји

Студијска посета САД: Примери најбољих пракси у поступању судова (Вашингтон/Мајами) – новембар 2015.
Канцеларија Министарства правде САД/ОПДАТ је организовала студијску посету САД за групу судија из ВКС, апелационих и виших судова и представника Министарства правде Републике Србије од 31. октобра до 7. новембра 2015. Циљ посете је био да се чланови делегације упознају са примерима најбољих пракси у поступању судова у Америци, посебно када је реч о ограничавању на спорне чињенице у поступку, однос према странама у адверзијалном систему, вођењу поступка на ефикасан начин, пресуђивању и изрицању кривичних санкција. Делегати су такође имали прилике да дискутују о поступку избора, обуке, евалуације рада и разрешења судија у САД, као и дисциплинском поступку. У оквиру посете, Министарство Правде САД и програм ОПДАТ су помогли у организовању састанка Председника ВКС, судије Драгомира Милојевића, и Председника Врховног суда САД, Џона Робертса.

Студијска посета САД за групу судија основних судова у оквиру програма размене ‘Отворени свет’ (октобар 2015.)
Одељење јавне дипломатије Амбасаде САД и програм ОПДАТ су осмислили и реализовали програм размене за групу судија основних судова у Србији под називом ‘Најбоље праксе судова у кривичним поступцима’. Судије су имале прилике да се, кроз праћење суђења у кривичним поступцима пред америчким федералним и државним судовима, ближе упознају са применом појединих процесних института у САД (припремно рочиште, јемство, рочиште за одређивање притвора, изрицање пресуде, жалбени поступак). У оквиру посете, делегација је боравила у Вашингтону и Ноксвилу (држава Тенеси) од 15-25. октобра 2015.

Увођење опреме за тонско снимање у одабраним вишим судовима у Србији (пилот пројекат)
ВКС и канцеларија Министарства правде САД/ОПДАТ настављају рад на пилот пројекту увођења опреме за тонско снимање у одабраним вишим судовима у Србији. Опрема је набављена и у току је њено инсталирање у 12 судница у Вишем суду у Београду, 3 суднице у Вишем суду у Новом Саду, 2 суднице у Вишем суду у Нишу и једну судницу у Вишем суду у Крагујевцу (укупно 18). Такође, амбасада краљевине Холандије ће у оквиру пројекта обезбедити основну обуку особља у судовима које ће руковати опремом, као и пратеће материјале. Министарство правде је ангажовало експерта који ће помоћи у процесу израде процедура и протокола за руковање опремом. Након исталације комплетне опреме по судницама, ВКС и програм ОПДАТ ће у два наврата анализирати ефикасност примене тонске опреме. Предвиђено је да пилот фаза пројекта траје до половине 2016. године.

Писање правних аката - израда пресуда
Министарство правде САД/ОПДАТ и Мисија ОЕБС ће помоћи израду програма за судије о унапређењу писања правних аката и пресуда. Програм је фокусиран на унапређење методологије израде одлука у светлу најбољих пракси судова у Србији и међународних судова. У оквиру пројекта је предвиђено организовање округлог стола, израда приручника за писање правних одлука и организовање серије семинара за судије у кривичној материји. Уз подршку ВКС планирано је да пројекат буде реализован у 2016. и 2017. години.

Сарадња Врховног касационог суда и Канцеларије Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) је усмерена на стварање бољих услова за рад судија и запослених, у судовима у Републици Србији.

Канцеларија Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) у Србији, је организовала и подржала посету високе делегације Републике Србије, коју је предводио председник Врховног касационог суда судија Драгомир Милојевић, Републици Турској, од 22. до 27. фебруара 2016. године.

“4 Digits Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви”  је невладино удружење, део сектора цивилног друштва у Србији, основано са циљем да подржи реформу правосуђа и јавне управе. Чланови удружења имају дугогодишње искуство у пројектима из области владавине права, ефикасности судова и унапређењу доступности правде. Захваљујући донацији Америчке агенције за међународни развој (USAID), “4 Digits Consulting - пoдршкa прaвoсуђу и jaвнoj упрaви”  ће у наредне две године пoдржaти  унaпрeђeњe правосудног система Србије кроз „Пројекат за јачање капацитета Високог савета судства“. Имплементација пројекта је започета 1. октобра 2015. године и трајаће све до октобра 2017. године. Сврха овог двогодишњег пројекта је да пружи подршку институцијама у Србији, пре свега Високом савету судства Републике Србије, Врховном касационом суду и Министарству правде у циљу јачања својих институционалних капацитета, побољшању независности и ефикасност правосуђа, као кључне стубове Националне стратегије за реформу правосуђа у Србији, за период 2013-2018. године. Повећана ефикасност судова, као општи циљ донације, треба да садржи неколико резултата: јефтинији судски поступак, уштеде у административном делу судских поступака, смањење броја старих предмета, брже доношење пресуда у предметима, повећано задовољство корисника судова, бољу интерну комуникацију. 

Сарадњом са Врховним касационим судом пројекат за циљ има да:

-Повећа ефикасност суда и модернизацију кроз унапређење судске статистике и другим иновацијама. Планиран је развој нове методологије за прикупљање статистичких података суда, успостављање централне статистике и јачање капацитета у анализи статистичких података.

-Примени побољшану “e-filing” методологију у три одабрана суда. Ова методологија омогућава корисницима суда да електронски комуницирају са судовима, што побољшава приступ правди, убрзава судски поступак и штеди време и новац на обе стране. Нова, побољшана “e-filing” методологија ће побољшати техничке аспекте комуникације између странака и судова.

-Повећа транспарентност и доступност ВКС-а и осталих судова путем информационих и комуникационих иницијатива. Пројекат ће подржати презентацију судске статистике и распореда суђења „on-line“, за све судске кориснике у Србији и шире.

Са Канцеларијом Савета Европе у Београду започет је пројекат услаглашавања судске праксе у циљу хармонизације са праксом Европског суда за људска права, одржавањем едукације судија у Републици Србији.

Сазнајте више о ранијим пројектима и активностима