Branislav Bosiljković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Branislav Bosiljković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Branislav Bosiljković rođen je 23.11.1959. godine u Zemunu. Osnovne studije je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 20. novembra 1982. godine, sa opštim uspehom 8,50. Pravosudni ispit je položio 28. januara 1986. godine. Zasnovao je radni odnos 1988. godine, na radnom mestu stručnog saradnika u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu.

Za sudiju Četvrtog opštinskog suda u Beogradu izabran je 29. oktobra 1992. godine. Sudijsku dužnost obavljao je u vanparničnom i parničnom odeljenju, pri čemu je od decembra 1998. godine do kraja 2001. godine bio predsednik vanparničnog i ostavinskog odeljenja.

Branislav Bosiljković je 11. januara 2002. godine izabran za sudiju Okružnog suda u Beogradu, gde je raspoređen kao sudija drugostepenog građanskog odeljenja Okružnog suda u Beogradu. Od marta 2005. godine obavljao je i poslove rukovodioca sudske prakse građanskog odeljenja, kao i glavnog i odgovornog urednika Biltena Okružnog suda u Beogradu.

Od 1. januara 2010. godine Branislav Bosiljković je sudija Apelacionog suda u Beogradu, gde je kao sudija drugostepenog građanskog odeljenja raspoređen na radno mesto rukovodioca sudske prakse. Od juna 2014. godine bio je zamenik predsednika Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i rukovodilac sudske prakse tog odeljenja. Od jula 2015. godine do 20. februara 2017. godine bio je i predsednik navedenog odeljenja. Takođe, bio je i član redakcijskog odbora Biltena Apelacionog suda u Beogradu.

Rešenjem Visokog saveta sudstva upućen je na rad u Vrhovni kasacioni sud od 20. februara 2017. godine.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.