Branka Dražić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Branka Dražić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođena je 1960. godine u Knjaževcu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 17. oktobra 1983. godine. Pravosudni ispit je položila 24. decembra 1985. godine.

U periodu od 15. oktobra 1984. godine do 31. decembra 1986. godine radila je kao sudijski pripravnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Od 1. januara 1987. godine do 15. decembra 1992. godine radila je kao stručni saradnik u Okružnom sudu u Beogradu na poslovima u građanskom odeljenju uključujući i rad u pisarnici, na overi i u vanparničnom odeljenju.

Za sudiju Prvog opštinskog suda u Beogradu izabrana je 16. decembra 1992. godine. U navedenom sudu postupala je kao predsednik veća u građanskom odeljenju.

Dana 11. januara 2002. godine izabrana je za sudiju Okružnog suda u Beogradu, gde je radila kao član veća u drugostepenom građanskom odeljenju za radne sporove, od 2003. godine član je veća u drugostepenom građanskom odeljenju, a od 2009. godine član veća u odeljenju za rehabilitaciju.

Za sudiju Apelacionog suda u Beogradu izabrana je 16. decembra 2009. godine, a stupila na sudijsku funkciju dana 1. januara 2010. godine, gde je postupala kao predsednik veća u građanskom odeljenju. Od avgusta 2010. godine bila je predsednik veća u građanskom odeljenju kao i predsednik veća u građanskom odeljenju za radne sporove, a od januara 2012. godine postupala je kao predsednik IV veća u građanskom odeljenju. Od 2016. godine raspoređena je i za odlučivanje u predmetima prvostepene i drugostepene zaštite prava na suđenje u razumnom roku u građanskoj materiji. Od 2018. godine bila je zamenik predsednika građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu, kao i član redakcije Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Beogradu. Bila je član Komisije za nadzor viših sudova sa područja Apelacionog suda u Beogradu.

U periodu od 2015. godine do 2017. godine bila je predsednik Komisije za vrednovanje rada sudija i predsednika Višeg suda u Beogradu.

Učestvovala je na brojnim seminarima, obukama i konferencijama domaćih i međunarodnih organizacija o temama iz oblasti građanskog prava. Poseduje sertifikat za postupanje u sporovima iz porodičnih odnosa, sertifikat za postupanje u sporovima vezanim za intelektualnu svojinu, sertifikat za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i naknade štete – evropski standardi i sudska praksa.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.