Danijela Nikolić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Danijela Nikolić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođena je 1968. godine u Vranju. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 23. novembra 1990. godine. Pravosudni ispit je položila 30. marta 1993. godine.

U periodu od 11. februara 1992. godine do 30. aprila 1993. godine radila je kao sudijski pripravnik u advokatskoj kancelariji. Od 1. maja 1993. godine do 5. juna 1996. godine zasniva radni odnos u Gradskoj upravi grada Niša u Odseku za imovinsko-pravne poslove.

Za sudiju Opštinskog suda u Nišu izabrana je 27. maja 1996. godine. Na dužnost je stupila 6. juna 1996. godine. U navedenom sudu postupala je u vanparničnim predmetima, a od 1998. godine bila je i predsednik vanparničnog odeljenja. Od jula 2003. godine postupala je u parničnim predmetima, a od 2006. godine i u predmetima iz porodičnog prava.

Za sudiju Apelacionog suda u Nišu izabrana je 16. decembra 2009. godine, a stupila na sudijsku funkciju 1. januara 2010. godine. Do 2017. godine bila je predsednik II veća građanskog odeljenja. Od 14. marta 2017. godine, bila je predsednik građanskog odeljenja Apelacionog suda u Nišu i član Redakcije za izbor najznačajnijih sudskih odluka Apelacionog suda u Nišu. Bila je zamenik člana Komisije Apelacionog suda u Nišu za sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanja ocene rada sudija i predsednika sudova.

Učestvovala je na brojnim seminarima, obukama i konferencijama domaćih i međunarodnih organizacija o temama iz oblasti građanskog prava. Poseduje sertifikate Kanadskog Instituta za rešavanja konflikata, sertifikat Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta sudija koji sude u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima, kao i setifikat o zaštiti uzbunjivača.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.