Dobrila Strajina, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dobrila Strajina, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dobrila Strajina rođena je 29. novembra 1961. godine u Zagrebu. Osnovne studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 17. decembra 1987. godine. Pravosudni ispit je položila je 25. aprila 1989. godine.

Pripravnički staž obavila je u Opštinskom javnom tužilaštvu u Lazarevcu počev od 25. marta 1988. godine do 24. marta 1989. godine. Nakon položenog pravosudnog ispita nastavila je sa radom u Opštinskom javnom tužilaštvu u Lazarevcu, na radnom mestu sudijskog pripravnika sa položenim pravosudnim ispitom i to u periodu od 26. aprila do 1. avgusta 1989. godine, dok je u periodu od 1. avgusta 1989. godine do 30. novembra 1989. godine radila u Opštinskom sudu u Lazarevcu kao pripravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

U Okružnom sudu u Beogradu, dana 1. decembra 1989. godine zasnovala je radni odnos na neodređeno vreme, na radnom mestu stručnog saradnika.

Dobrila Strajina izabrana je 21. jula 1997. godine za sudiju Drugog opštinskog suda u Beogradu, gde je postupala u građanskoj materiji.

Za sudiju Okružnog suda u Beogradu izabrana je 9. marta 2005. godine, gde je raspoređena kao sudija drugostepenog građanskog odeljenja.

Od 1. januara 2010. godine Dobrila Strajina je sudija Apelacionog suda u Beogradu, gde je raspoređena kao sudija drugostepenog građanskog odeljenja.

Učesnik je brojnih seminara u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Pravnog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, kao i Pravosudnog centra, a na temu: Zakon o javnom informisanju, Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršnom postupku, naknada štete – ugovorne, vanugovorne, nematerijalne, kao i seminara pod nazivom „Mehanizmi zaštite ljudskih prava prema UN standardima i njihova primena u domaćem pravosuđu” i dr. Poseduje brojne sertifikate, kao što su Sertifikat za medijatora, Sertifikat za komercijalnu medijaciju i dr. Takođe, bila je učesnik u izradi brojnih programa obučavanja, kao što je obuka stručnih saradnika i mlađih sudija iz oblasti procesnog i materijalnog prava, u svojstvu predavača i rad u radionicama i dr.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.