Dodeljene nagrade i priznanja sudovima

Vrhovni kasacioni sud, dodelio je nagrade sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 8. oktobra 2018. godine na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji.

Nagrade su dodeljene u dve kategorije  ''Povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine'' i ''Povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine''.

I

U kategoriji ''Povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine'':

  1. Prva nagrada dodeljuje se Osnovnom sudu u Kragujevcu

  2. Druga nagrada dodeljuje se Osnovnom sudu u Nišu

  3. Treća nagrade dodeljuje se Privrednom sudu u Novom Sadu.

II

U kategoriji ''Povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine'':

  1. Prva nagrada dodeljuje se Višem sudu u Beogradu

  2. Druga nagrada dodeljuje se Višem sudu u Vranju

  3. Treća nagrada dodeljuje se Prekršajnom sudu u Novom Sadu

III

Priznanja za doprinos unapređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema dodeljuju se:

1.  Višem sudu u Kraljevu

2.  Višem sudu u Užicu

3.  Višem sudu u Nišu

4.  Osnovnom sudu u Kragujevcu

5.  Prvom osnovnom sudu u Beogradu

6.  Osnovnom sudu u Novom Sadu

7.  Osnovnom sudu u Leskovcu

8.  Trećem osnovnom sudu u Beogradu

9.  Osnovnom sudu u Knjaževcu

10. Privrednom sudu u Beogradu

11. Privrednom sudu u Kragujevcu

12. Prekršajnom sudu u Pančevu

Posebna priznanja za efikasno upravljanje sudom dodeljena su:

1.  Osnovnom sudu u Subotici

2.  Višem sudu u Čačku

IV

Priznanja za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda dodeljuju se:

1.  Drugom osnovnom sudu u Beogradu

2.  Osnovnom sudu u Pančevu

Nagrade i priznanja predsednicima sudova uručio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je rekao da služba u pravosuđu nije uvek laka, kako u pogledu uslova rada, tako i u pogledu broja predmeta i naglasio značaj pozitivnih napora države u saradnji sa partnerskim međunarodnim organizacijama da se neke od slabosti poprave.

''Inicijativa da najefikasniji, najorganizovaniji, inovativni i kreativni  budu izdvojeni kroz dobijanje nagrade, treba da bude ohrabrenje i podsticaj nastavku dodatnog zalaganja sudova i poruka da se trud isplati'', zaključio je predsednik Milojević.

Višedonatorski poverenički fond (MDTF), kojim upravlja Svetska banka, je omogućio sredstva za nabavku konkretnih dobara za svaki  nagrađeni  sud, izradu plaketa  i  priznanja  i  svečanost  dodele nagrada  i priznanja sudovima.