Dragana Marinković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dragana Marinković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođena je 1961. godine u Užicu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 5. septembra 1985. godine. Pravosudni ispit je položila 23. juna 1987. godine.

U periodu od 1. maja 1986. godine do 31. oktobra 1987. godine radila je kao sudijski pripravnik u Okružnom sudu u Smederevu. Od 4. januara 1988. godine radila je u Kompaniji za osiguranje „Dunav” u Smederevu, kao samostalni referent pravnih i opštih poslova u Pravnoj službi Filijale u Smederevu.

Za sudiju Opštinskog suda u Smederevu izabrana je 28. decembra 1990. godine. Na dužnost je stupila 11. februara 1991. godine. U navedenom sudu obavljala je poslove predsednika veća u građanskoj materiji.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije od 10. jula 2003. godine izabrana je za sudiju Okružnog suda u Smederevu i na dužnost je stupila 1. avgusta 2003. godine. Prema rasporedu poslova, obavljala je dužnost sudije u građanskom i upravnom odeljenju i u posebnim većima suda za postupanje u predmetima rehabilitacije i odlučivanja po žalbama u izbornim sporovima.

Odlukom Visokog saveta sudstva od 16. decembra 2009. godine izabrana je na stalnu sudijsku funkciju u Apelacioni sud u Beogradu, u kom je postupala u predmetima iz građanske materije. Od jula 2014. godine je predsednik III veća Građanskog odeljenja, a od septembra iste godine i zamenik rukovodioca Odeljenja sudske prakse za građansku materiju. Izmenom Godišnjeg rasporeda poslova za 2018. godinu, postavljena je 6. juna 2018. godine za rukovodioca sudske prakse u Građanskom odeljenju i u Odeljenju za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u građanskoj materiji. Bila je zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena sudske prakse Apelacionog suda u Beogradu.

Učestvovala je na brojnim seminarima, obukama i konferencijama domaćih i međunarodnih organizacija o temama iz oblasti građanskog prava (zaštita intelektualne svojine, medijsko pravo, rešavanje sporova sa međunarodnim elementom, zaštita ljudskih prava na nacionalnom nivou, sprečavanje nasilja u porodici, u oblasti zaštite od diskriminacije i harmonizacije sudske prakse). Poseduje sertifikat za postupanje u sporovima iz porodičnih odnosa i sertifikat za postupanje u sporovima za zaštitu uzbunjivača.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.