Gž 20/07

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Gž 20/07
29.05.2008. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužilaca AA i BB, čiji je punomoćnik AB, advokat, protiv tuženog \"VV", čiji je punomoćnik BA, advokat, radi utvrđenja i naknade štete, odlučujući o žalbi tuženog, izjavljenoj protiv rešenja Okružnog suda u Beogradu P. br. 145/2006 od 1. novembra 2006. godine, u sednici veća od 29.5.2008. godine, doneo je

R E Š E NJ E

UKIDA SE rešenje Okružnog suda u Beogradu P. br. 145/2006 od 1. novembra 2006. godine i predmet vraća ovom sudu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Okružnog suda u Beogradu P. br. 145/2006 od 1. novembra 2006. godine izdata je privremena mera u korist tužilaca tako što je od tuženog oduzet 8001 primerak piratskog izdanja romana Tomasa Mana "Čarobni breg", u prevodu sa namačkog na srpski jezik DD i ĐĐ, u izdanju tuženog, a koji primerci su privremeno oduzeti i zadržani od strane Ministarstva trgovine, turizma i usluga, Sektora tržišne inspekcije, na osnovu rešenja broj 334-00-00586-06 od 12.7.2006. godine, s tim što se oduzeti primerci poveravaju na čuvanje Ministarstvu trgovine, turizma i usluga, Sektoru tržišne inspekcije, o trošku tuženog. Određeno je da ova privremena mera ostaje na snazi do pravnosnažnog okončanja ove parnice, i da žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Protiv prvostepenog rešenja tuženi je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka.

Vrhovni sud je ispitao pobijano rešenje u smislu člana 388. u vezi člana 372. ZPP, i našao da je žalba osnovana.

Tužioci su tužbom od 28.6.2006. godine tražili da se utvrdi da je tuženi povredio autorska prava njihovih pravnih prethodnika neovlašćenim umnožavanjem i stavljanjem u promet navedenog romana, te da mu se zabrani dalja povreda autorskih prava na opisani način, uz naknadu štete zbog povrede autorskih imovinskih prava, kao i objavljivanje presude o trošku tuženog u javnim glasilima i uništenje svih oduzetih primeraka spornog romana. Tužbom je predloženo izdavanje privremene mere koju je sud usvojio. U pobijanom rešenju kojim je usvojena privremena mera, navedeno je da se oduzima 8001 primerak piratskog izdanja romana Tomasa Mana "Čarobni breg", u prevodu DD i ĐĐ, koji su već privremeno oduzeti i zadržani od strane Ministarstva trgovine, turizma i usluga – Sektor tržišne inspekcije rešenjem od 12.7.2006. godine.

S obzirom na navedeno, osnovano se žalbom tuženog ukazuje na postojanje bitne povrede iz člana 361. stav 2. tačka 12. ZPP, budući da su razlozi o bitnim činjenicama nejasni i protivurečni, zbog čega se pobijano rešenje ne može ispitati.

Naime, prema članu 182. Zakona o autorskim i srodnim pravima, na zahtev nosioca prava koji učini verovatnim da je njegovo autorsko ili srodno pravo povređeno, ili da će biti povređeno, sud može odrediti privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima bi se mogla izvršiti povreda. Tužioci su tužbom istakli i nenovčano i novčano potraživanje, a uslovi za određivanje privremene mere za obezbeđenje novčanog potraživanja predviđeni su u članu 299. stav 1. Zakona o izvršnom postupku, po kojem se privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja može odrediti ako je izvršni poverilac učinio verovatnim postojanje potraživanja i opasnost da će bez takve mere izvršni dužnik osujetiti ili znatno otežati naplatu potraživanja, time što će svoju imovinu, odnosno svoja sredstva otuđiti, prikriti ili na drugi način njima raspolagati. Uslovi za određivanje privremene mere kod nenovčanih potraživanja predviđeni su članom 302. stav 1. Zakona o izvršnom postupku, po kome se radi obezbeđenja nenovčanog potraživanja može odrediti privremena mera ako je izvršni poverilac učinio verovatnim postojanje potraživanja i opasnost da će se ostvarenje potraživanja osujetiti ili znatno otežati.

Međutim, iz pobijanog rešenja kojim je usvojena privremena mera proizilazi da su primerci romana koji se oduzimaju od tuženog već ranije oduzeti od strane tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i usluga, pa su stoga nejasni razlozi u pobijanom rešenju da su se stekli uslovi iz člana 182. Zakona o autorskim i srodnim pravima da se ovakva privremena mera usvoji. Stoga je pobijano rešenje ukinuto.

U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti navedenu bitnu povredu i doneti zakonitu i pravilnu odluku o predlogu tužilaca za donošenje privremene mere.

Iz navedenih razloga, Vrhovni sud je odlučio kao u izreci, na osnovu člana 387. stav 1. tačka 3. ZPP.

Predsednik veća – sudija,

Snežana Andrejević, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice,

Mirjana Vojvodić

ljm