Gž 3/08

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Gž 3/08
12.06.2008. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Sonje Brkić, članova veća, u parnici tužioca \"AA", čiji je punomoćnik AB advokat, protiv tuženog \"BB" i \"VV", radi sticanja bez osnova, odlučujući o žalbi tužioca izjavljenoj protiv rešenja Okružnog suda u Požarevcu Gž.br.1348/07 od 12.9.2007. godine, u sednici održanoj 12.6.2008. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBIJA SE kao neosnovana žalba tužioca i POTVRĐUJE rešenje Okružnog suda u Požarevcu Gž.br.1348/07 od 12.9.2007. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Okružnog suda u Požarevcu Gž.br.1348/07 od 12.9.2007. godine, odbačen je predlog punomoćnika tužioca za nastavak postupka u predmetu Okružnog suda u Požarevcu Gž.br.226/07, kao nedozvoljen.

Protiv navedenog rešenja Okružnog suda u Požarevcu tužilac je blagovremeno izjavio žalbu zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Prvotuženi je podneo odgovor na žalbu.

Ispitujući pravilnost pobijane odluke u smislu člana 372. u vezi člana 388. ZPP, Vrhovni sud je našao da žalba nije osnovana.

U provedenom postupku nema bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 1,2,5,7, i 9. ZPP, na koje drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti, a na druge bitne povrede se žalbom određeno ne ukazuje.

Iz spisa proizilazi da je tužilac 14.11.2006. godine podneo tužbu radi sticanja bez osnova po ugovoru o zakupu zaključenim sa drugotuženim. Rešenjem Opštinskog suda u Požarevcu P.br.1505/06-42 od 21.11.2006. godine, Opštinski sud u Požarevcu se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj parnici. Odlučujući o žalbi tužioca Okružni sud u Požarevcu je rešenjem Gž. 226/07 od 7.2.2007. godine, prekinuo postupak u ovoj parnici jer je tužilac kao pravno lice prestao da postoji, ozbirom da je tužilac brisan iz registra privrednih subjekata. Rešenjem Okružnog suda u Požarevcu Gž.br.1348/07 od 12.9.2007. godine, odbačen je predlog tužioca za nastavak postupka kao nedozvoljen jer je u konkretnom slučaju tužilac \"AA", brisan dana __.2006. godine, kao neaktivan iz registra privrednih subjekata, te je u smislu člana 217. stav 1. ZPP, predlog za nastavak postupka prekinutog rešenjem Okružnog suda u Požarevcu Gž.br.226/07 od 7.2.2007. godine, podnet od strane neovlašćenog lica.

Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno je Okružni sud primenio odredbe člana 217. stav 1. ZPP kada je odbacio predlog punomoćnika tužioca podnet 13.3.2007. godine, kao nedozvoljen.

Neosnovano se žalbom ukazuje da je Okružni sud trebalo da donese rešenje o nastavku postupka jer je tužilac samo preregistrovan sa ortačkog društva na društvo sa ograničenom odgovornošću.

Naime, iz potvrde Agencije za privredne registre Republike Srbije od 24.8.2007. godine utvrđeno je da je prema evidenciji registra privrednih subjekata, privredno društvo pod punim nazivom: Ortačko društvo za trgovinu na veliko i malo \"AA", brisano dana __.2006. godine, kao neaktivno iz registra privrednih subjekata na osnovu člana 68. stav 2. Zakona o registraciji privrednih subjekata. Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije od 4.12.2006. godine usvojen je zahtev podnosica registracione prijave za registraciju osnivanja privrednog subjekta, koji je podnet od strane GG, te je u registru privrednih subjekata registrovano osnivanje privrednog subjekta \"DD".

Odredbama člana 95. stav 1. ZPP propisano je da prestankom pravnog lica prestaje i punomoćje koje je ono izdalo, te kako je tužilac brisan iz registra privrednih subjekata to je prestalo i punomoćje koje je zakonski zastupnik izdao advokatu AB.

Na osnovu napred navedenog, pravilno je Okružni sud odbacio podneti predlog za nastavak postupka punomoćnika tužioca od 13.3.2007. godine, kao nedozvoljen, shodno članu 217. stav 1. ZPP u vezi člana 95. stav 1. ZPP.

Sa iznetih razloga, Vrhovni sud je na osnovu člana 387. tačka 2. ZPP odlučio kao u izreci.

Predsednik veća-sudija,

Snežana Andrejević, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

sd