Gž 60/07

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Gž 60/07
29.05.2008. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić i Spomenke Zarić, članova veća, u postupku priznanja strane sudske odluke po predlogu predlagača AA, Republika Hrvatska, čiji je punomoćnik AB advokat, odlučujući o žalbi učesnika u ovom vanparničnom postupku BB, čiji je punomoćnik BA, advokat, izjavljenoj protiv rešenja Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici R.br.22/05 od 24.11.2005. godine, u sednici održanoj 29.5.2008. godine, doneo je

R E Š E NJ E

USVAJA SE žalba učesnika Milene Novaković pa se UKIDA rešenje Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici R.br.22/05 od 24.11.2005. godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici R.br.22/05 od 24.11.2005. godine, priznato je rešenje o nasleđivanju Opštinskog suda u Osijeku O.br.115/04 od 15.1.2004. godine koje je postalo pravosnažno 2.4.2004. godine.

Protiv ovog rešenja učesnik BB je blagovremeno izjavila žalbu zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Ispitujući pobijanu odluku u smislu člana 372. u vezi člana 388. ZPP, Vrhovni sud je našao da je žalba osnovana.

Prema stanju u spisima, predlagač je Okružnom sudu u Sremskoj Mitrovici podneo predlog radi priznanja rešenja o nasleđivanju Opštinskog suda u Osijeku u kojem je navedeno da je priznanje potrebno zbog parničnog postupka koji se vodi u Opštinskom sudu u Šidu po tužbi pokojne PP, pravne prethodnice predlagača, te da se radi o rešenju o nasleđivanju Opštinskog suda u Osijeku O.br.115/04 od 15.1.2004. godine koje je postalo pravosnažno 2.4.2004. godine. Navedenim rešenjem proglašen je za naslednika AA, na pokretnim stvarima i to na neutvrđenom iznosu novca na tekućem računu Slavonske banke DD Osijek iza pokojne PP rođene __, koja je preminula ___.2004. godine, državljanke Republike Hrvatske, i to u celosti kao vanbračnog druga pokojne.

Nalazeći da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, Okružni sud u Sremskoj Mitrovici je doneo osporeno rešenje kojim je priznao stranu sudsku odluku.

Međutim, ovakav zaključak nižestepenog suda se za sada ne može prihvatiti.

Iz navoda žalbe proizilazi da se pred Opštinskim sudom u Šidu vodi parnični postupak po tužbi pokojne PP protiv tužene BB radi raskida ugovora o doživotnom izdržavanju i po protivtužbi protivtužilaca BB i VV protiv protivtužene pokojne PP, radi novčanog potraživanja i neosnovanog obogaćenja. Pošto je tužilja – protivtužena u toku parnice umrla to je Opštinski sud u Šidu prekinuo postupak rešenjem P.411/03 od 27.12.2005. godine.

Postupak priznanja i izvršenja stranih sudskih i arbitražnih odluka regulisan je odredbom člana 101. Zakona o rešavanja sukoba zakona sa propisima drugih zemalja ("Službeni list SFRJ",br.43/82 i "Službeni list SRJ",br.46/96). Iz odredbe člana 101. stav 2. citiranog zakona, proizilazi da se radi o vanparničnom postupku, ali i o postupku koji je po svojoj prirodi kontradiktoran i koji bi trebalo da omogući strankama da se izjasne o okolnostima i dokazima relevantnim za ocenu osnovanosti predloga za priznanje strane sudske odluke.

Osnovano se žalbom ukazuje da propuštanjem dostavljanja predloga za priznanje strane sudske odluke, BB nije data mogućnost raspravljanja pred sudom, a u svojstvu protivnika predlagača.

Naime, iz spisa proizilazi da predlog za priznanje strane sudske odluke od 25.10.2005. godine nije dostavljen protivniku predlagača čime je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 7. u vezi člana 388. ZPP i člana 30. Zakona o vanparničnom postupku. Sud je trebao da omogući protivniku predlagača da se izjasni o zahtevu za priznanje strane sudske odluke i da nakon toga po pravilima vanparničnog postupka utvrđuje postojanje pretpostavke za donošenje odluke o zahtevu.

Stoga će u ponovnom postupku prvostepeni sud otkloniti bitnu povredu na koju je ukazano te shodno članu 3. Zakona o vanparničnom postupku, naložiti predlagaču da uredi predlog označavanjem protivnika predlagača, kome će omogućiti učestvovanje u postupku, a potom pravilnom primenom odredaba člana 86. do 96. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, doneti novu i zakonitu odluku.

Sa iznetih razloga, Vrhovni sud je na osnovu člana 388. u vezi člana 376 stav 1. ZPP odlučio kao u izreci.

Predsednik veća-sudija,

Snežana Andrejević, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

sd