Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Jasminka Stanojević, rođena je 1955. godine u Kruševcu. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerzita u Beogradu 1979. godine a pravosudni ispit položila 1981. godine.

U Okružnom privrednom sudu u Beogradu bila je sudijski pripravnik od 1980. godine do 1981. godine, a zatim stručni saradnik u istom sudu do 1984. godine. Na funkciji sudije Opštinskog suda u Svetozarevu je od 1984. godine a sudija Okružnog suda u Jagodini bila je od 1994. godine do 2000. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabrana je 2000. godine. Na toj dužnosti ostala je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova. Sudija Građanskog odeljenja za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu bila je od avgusta 2010. godine, zatim od januara 2011. godine i član Redakcijskog odbora Biltena Apelacionog suda u Beogradu. Od januara 2012. godine predsednik je i sudija Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine.

Objavila je niz stručnih radova iz oblasti građanskog prava za Bilten Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda. Bila je predavač i učesnik mnogih stručnih seminara.

Poseduje Sertifikat za postupanje u sporovima iz porodičnih odnosa. Bila je predavač na mnogim stručnim, domaćim i međunarodnim skupovima i savetovanjima, organizovanih radi stručnog usavršavanja sudija; edukator je Pravosudnog centra, radila je na edukaciji sudija u implementaciji zakona iz oblasti građanskog procesnog i radnog prava ; predavač je praktične nastave na Pravnom fakultetu u Beogradu u okviru „Pravne klinike“;od 2011. godine član je radne grupe za izradu Zakona o mirnom okupljanju građana; 2007. godine bila Član Potkomisije za primenu Sporazuma o sukcesiji.

Publikacije, i ostali radovi, koje je objavila su: Odgovornost za obaveze privrednih subjekata u Biltenu Vrhovnog suda Srbije iz 2008. godine; Sporovi iz ugovora o isporuci električne energije u Biltenu Vrhovnog suda Srbije iz 2007. godine; Novine Zakona o radu u Biltenu Vrhovnog suda Srbije iz 2005. godine; Valorizacija dinarskih bankarskih depozita u Biltenu Vrhovnog suda Srbije  iz 2003. godine; Tužba za utvrđenje u Biltenu Vrhovnog suda Srbije iz 2002. godine; Stranke u parničnom postupku u Biltenu Vrhovnog suda Srbije iz 2001. godine. Učesnik je u izradi komentara i sentenci publikacija Vrhovnog suda Srbije i Apelacionog suda u Beogradu. U Biltenu Vrhovnog kasacionog suda iz 2012. godine – Odgovornost države za štetu zbog neosnovane osude i neosnovanog lišenja slobode.

Sudija postupa u građanskoj materiji.

Govori engleski jezik.