Kž I 336/07

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Kž I 336/07
09.09.2008. godina
Beograd

U IME NARODA

 

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Gorana Čavline, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića i Slobodana Gazivode, članova veća, sa savetnikom Nebojšom Pavlovićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog AA, zbog krivičnog dela primanje mita iz člana 254. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srbije, odlučujući o žalbama Okružnog javnog tužioca u Novom Sadu, optuženog i njegovog branioca, izjavljenim protiv presude Okružnog suda u Novom Sadu K.br.438/06 od 14.11.2006. godine, u sednici veća održanoj dana 09.09.2008. godine, doneo je

 

P R E S U D U

 

UVAŽENJEM žalbe Okružnog javnog tužioca u Novom Sadu, PREINAČUJE SE u pogledu odluke o kazni, presuda Okružnog suda u Novom Sadu K.br.438/06 od 14.11.2006. godine, tako što Vrhovni sud, optuženog AA zbog krivičnog dela primanje mita iz člana 254. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srbije, za koje je oglašen krivim tom presudom, OSUĐUJE na kaznu zatvora u trajanju od 2-dve godine, u koju se ima uračunati vreme provedeno u pritvoru od 18.01. do 23.05.2005. godine, dok se žalbe optuženog AA i njegovog branioca, ODBIJAJU KAO NEOSNOVANE.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Presudom Okružnog suda u Novom Sadu K.br.438/06 od 14.11.2006. godine, optuženi AA, oglašen je krivim zbog krivičnog dela primanje mita iz člana 254. stav 1. KZ RS i za isto osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine u koju se ima uračunati vreme provedeno u pritvoru od 18.01. do 23.05.2005. godine. Osim toga, tom presudom je odlučeno da optuženi na ime paušala plati iznos od 10.000,00 i na ime ostalih troškova krivičnog postupka iznos od 970,00 dinara.

 

Protiv označene presude Okružnog suda u Novom Sadu, žalbe su izjavili:

 

- Okružni javni tužilac u Novom Sadu, zbog odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da Vrhovni sud uvaženjem žalbe preinači prvostepenu presudu, tako što će optuženog AA, osuditi na strožu kaznu zatvora:

 

- branilac optuženog AA, advokat AB, zbog pogrešne primene materijalnog prava i odluke o kazni, sa predlogom da Vrhovni sud ukine pobijanu presudu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje, ili da presudu preinači, tako što će optuženog AA, osloboditi od optužbe;

 

- optuženi AA, zbog odluke o kazni i odluke o troškovima postupka, sa predlogom da Vrhovni sud uvaženjem žalbe preinači prvostepenu presudu, tako što će mu izreći blažu krivičnu sankciju i tako što će ga osloboditi od obaveze plaćanja troškova krivičnog postupka.

 

Republički javni tužilac je u podnesku Ktž.br.512/07 od 13.03.2007. godine, predložio Vrhovnom sudu da uvaži kao osnovanu žalbu Okružnog javnog tužioca u Novom Sadu i da odbije kao neosnovane žalbe optuženog AA i njegovog branioca.

 

Vrhovni sud je u sednici veća razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom, koju je ispitao i u smislu člana 380. ZKP, pa je po oceni navoda i predloga u izjavljenim žalbama i predloga Republičkog javnog tužioca iznetog u citiranom podnesku, našao:

 

U prvostepenom postupku nisu učinjene, niti prvostepena presuda sadrži one bitne povrede odredaba krivičnog postupka a ni povrede krivičnog zakona, na koje žalbeni sud pazi po službenoj dužnosti u smislu člana 380. ZKP.

 

Neosnovani su žalbeni navodi branioca optuženog AA, kojima osporava prvostepenu presudu zbog povrede krivičnog zakona, jer se u protivpravnim radnjama optuženog AA, opisanim u izreci prvostepene presude, stiču objektivna i subjektivna obeležja krivičnog dela primanje mita iz člana 254. stav 1. KZ RS, za koje je oglašen krivim tom presudom.

 

Naime, žalbeni navodi branioca optuženog, kojima osporava prvostepenu presudu zbog povrede materijalnog prava, ukazivanjem da optuženi AA, iako je zahtevao i primio poklon od oštećenog BB, da u okviru svog službenog položaja, istražnog sudije, ne izvrši službene radnje koje bi morao izvršiti, a koje podrazumevaju pravilnost, zakonitost, profesionalnost, nepristrasnost i neutralnost u postupanju, ipak i pored toga, nije imao nameru da neprofesionalno, nestručno i nezakonito uradi radnje za koje je službeno ovlašćen, te da stoga u radnjama optuženog AA nema obeležja krivičnog dela primanja mita iz člana 254. stav 1. KZ RS, ocenjeni su kao neosnovani, jer namera optuženog AA, proizlazi iz samih njegovih preduzetih radnji koje se sastoje u zahtevanju i primanju poklona od oštećenog BB, a u cilju da sprovede istragu u korist oštećenog i to tako da nadležni tužilac odustane od krivičnog gonjenja nakon istrage, odnosno u cilju da izvrši potreban uticaj i na sudiju koji bude zadužen tim predmetom kao predsednik prvostepenog krivičnog veća.

 

Ispitujući prvostepenu presudu u delu odluke o krivičnoj sankciji, Vrhovni sud nalazi da se žalbom Okružnog javnog tužioca u Novom Sadu, osnovano osporava presuda zbog odluke o kazni i da se žalbama optuženog AA i njegovog branioca, neosnovano osporava presuda u tom pogledu.

 

Naime, po oceni ovoga suda, prvostepeni sud je pravilno utvrdio sve okolnosti koje su od značaja za izricanje kazne, međutim, tako utvrđenim okolnostima nije dao odgovarajući značaj kada je optuženog AA, zbog izvršenog krivičnog dela, primanje mita iz člana 254. stav 1. KZ RS, osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, koja kazna je u okviru zakonskog minimuma predviđenog za to krivično delo, a na šta je osnovano ukazao Okružni javni tužilac u izjavljenoj žalbi.

 

Ovo zato, jer je takva kazna u okviru zakonskog minimuma za krivično delo iz člana 254. stav 1. KZ RS, u konkretnom slučaju, s obzirom na sve utvrđene okolnosti koje su od značaja za izricanje kazne, a posebno stepen krivice optuženog, pobude iz kojih je izvršio krivično delo i jačinu ugrožavanja zaštićenog dobra, imajući pritom u vidu i da je optuženi AA, krivično delo izvršio u svojstvu istražnog sudije, blaža neto što je to nužno u pogledu svrhe kažnjavanja u okviru svrhe izricanja krivičnih sankcija.

 

Stoga je ovaj sud, uvaženjem žalbe Okružnog javnog tužioca u Novom Sadu, imajući pritom u vidu i nove olakšavajuće okolnosti iznete u žalbi optuženog AA i to da je njegovo zdravstveno stanje pogoršano, s obzirom da je oboleo od bolesti „gastroduodenitis chr. gerd. in obs.“ preinačio prvostepenu presudu u pogledu odluke o kazni, tako što je optuženog AA, zbog izvršenog krivičnog dela primanje mita iz člana 254. stav 1.KZ RS, osudio na kaznu zatvora u trajanju od dve godine, u koju se ima uračunati vreme provedeno u pritvoru, nalazeći da je takva kazna srazmerna težini izvršenog krivičnog dela i stepenu krivice optuženog, te da je u konkretnom slučaju takva kazna nužna i dovoljna, da se u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija, ostvari svrha kažnjavanja, pa su kod takvog stanja stvari i žalbeni navodi optuženog i njegovog branioca, kojima osporava prvostepenu presudu zbog odluke o kazni, ocenjeni kao neosnovani.

 

Na kraju, po oceni ovoga suda, neosnovani su i žalbeni navodi optuženog AA, kojima osporava prvostepenu presudu zbog odluke o troškovima krivičnog postupka, jer je prvostepeni sud s obzirom na složnost i trajanje krivičnog postupka, kao i s obzirom na stvarne troškove krivičnog postupka, koje je pravilno utvrdio, pravilno odlučio kada je optuženog AA obavezao da na ime sudskog paušala plati iznos od 10.000,00 dinara, a na ime ostalih troškova krivičnog postupka iznos od 970,00 dinara, imajući pritom u vidu da visina troškova krivičnog postupka nije takva da bi dovela u pitanje egzistenciju optuženog i njegove porodice.

 

Iz iznetih razloga, a na osnovu člana 391. ZKP, odlučeno je kao u izreci ove presude.

 

Zapisničar, Predsednik veća-sudija,

Nebojša Pavlović, s.r. Janko Lazarević, s.r.

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

 

lji