Kž I 860/06

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Kž I 860/06
06.06.2006. godina
Beograd

U IME NARODA

 

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Milom Bandukom, zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog AA, zbog krivičnog dela iz člana 246. stav 3. Krivičnog zakonika, rešavajući o žalbi Okružnog javnog tužioca u Vranju, izjavljenoj protiv presude Okružnog suda u Vranju K. 161/05 od 06.03.2006. godine, posle sednice veća održane dana 06.06.2006. godine, doneo je

 

P R E S U D U

 

UVAŽENJEM žalbe Okružnog javnog tužioca u Vranju, PREINAČUJE SE presuda Okružnog suda u Vranju K. br. 161/05 od 06.03.2006. godine samo u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, tako što Vrhovni sud optuženom AA za izvršeno krivično delo neovlašćeno držanje opojne droge iz člana 246. stav 3. Krivičnog zakonika IZRIČE USLOVNU OSUDU sa zaštitnim nadzorom, kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) meseca i istovremeno određuje da se ta kazna neće izvršiti ako u roku od dve godine ne učini novo krivično delo i stavlja pod zaštitni nadzor, tako što se optuženi obavezuje:

 

- da se javlja organu nadležnom za izvršenje zaštitnog nadzora u rokovima koje taj organ odredi;

- da prihvati zaposlenje koje odgovara njegovim sposobnostima i

- da se uzdrži od upotrebe droge.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Pobijanom presudom je oglašen krivim optuženi AA, zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246. stav 3. Krivičnog zakonika za koje delo mu je izrečena uslovna osuda kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) meseca i istovremeno određeno da se ista neće izvršiti ako u roku od dve godine ne izvrši novo krivično delo.

 

Optuženi je obavezan da plati sudu na ime paušala 2.000 dinara i ostalih troškova postupka u iznosu od 3.600 dinara sve u roku od 15 dana po pravnosnažnosti presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

 

Od optuženog je oduzeta opojna droga navedena u izreci pobijane presude shodno odredbi člana 246. stav 7. i odlučeno da će se ista uništiti po pravnosnažnosti presude.

 

Protiv te presude žalbu je izjavio Okružni javni tužilac u Vranju zbog odluke o krivičnoj sankciji, s predlogom da se prvostepena presuda preinači tako što će se optuženom izreći stroža krivična sankcija.

 

Republički javni tužilac Srbije je podneskom Ktž. broj 962/06 od 04.05.2006. godine, podržao žalbu Okružnog javnog tužioca i predložio da se ta žalba uvaži.

 

Vrhovni sud je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio sve spise ovog predmeta zajedno sa pobijanom presudom koju je ispitao u smislu člana 380. ZKP i po oceni navoda iznetih u žalbi Javnog tužioca, našao:

 

Prvostepena presuda ne sadrži povrede zakona na koje drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti (član 380. stav 1. tačka 1. i 2. ZKP).

 

Ispitujući prvostepenu presudu u pobijanom delu, Vrhovni sud nalazi da je žalba Javnog tužioca osnovana.

 

Naime, Vrhovni sud prihvata ocenu prvostepenog suda da utvrđene olakšavajuće okolnosti (mladost, priznanje, mala količina opojne droge 1,31 gram i to marihuana, držao za sopstvene potrebe) upućuju na zaključak da se može očekivati da će se samim upozorenjem uz pretnju kazne dovoljno uticati na optuženog da više ne vrši krivična dela, pa da uslovna osuda sa utvrđenom kaznom zatvora i određenim vremenom proveravanja predstavlja odgovarajuću krivičnu sankciju od koje se sa osnovom može očekivati ostvarenje svrhe propisane u članu 64. Krivičnog zakonika.

 

Međutim, Vrhovni sud nalazi da je u ovom slučaju potrebno da se optuženi stavi pod zaštitni nadzor, jer će se na taj način bolje ostvariti svrha uslovne osude. Ovo, s obzirom da je optuženom i ranije bila izrečena uslovna osuda pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Vladičinom Hanu K. broj 2/98 od 07.04.1998. godine, zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 166. stav 1. tačka 1. KZ RS kojom očigledno nije ostvarena svrha uslovne osude, zatim da konzumira opojnu drogu marihuanu i da je pronađenu drogu držao za sopstvene potrebe kao i da nije zaposlen. Zato je Vrhovni sud u ovom pogledu preinačio prvostepenu presudu i optuženom za izvršeno krivično delo izrekao uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom iz člana 71. Krivičnog zakonika te odredio mere zaštitnog nadzora (član 73. tačka 1., 3. i 7. ZKP), njihovo trajanje i način njihovog ispunjenja kao u izreci presude sa uverenjem da se može očekivati da će se zaštitnim nadzorom potpunije ostvariti svrha uslovne osude (član 72. Krivičnog zakonika).

 

Odluka o oduzimanju opojne droge doneta je po pravilnoj primeni odredbe člana 246. stav 7. KZ.

 

Sa svega napred iznetog, a na osnovu člana 391. stav 1. ZKP, Vrhovni sud je odlučio kao u izreci ove presude.

 

Predsednik veća-sudija,

Novica Peković, s.r.

 

Zapisničar,

Mila Banduka, s.r.

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić