Kž I 957/06

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Kž I 957/06
08.06.2006. godina
Beograd

U IME NARODA

 

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nikole Latinovića, predsednika veća, Nikole Mićunovića, Zorana Savića, Veroljuba Cvetkovića i Bate Cvetkovića, članova veća, savetnika Vrhovnog suda Dragice Gajić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog AA, zbog dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika, rešavajući o žalbi branioca optuženog advokata AB, izjavljenoj protiv presude Okružnog suda u Zrenjaninu, K. 6/06 od 23. februara 2006. godine, u sednici veća održanoj, dana 08. juna 2006. godine, doneo je

 

P R E S U D U

 

Uvažavanjem žalbe branioca optuženog i po službenoj dužnosti, PREINAČUJE SE presuda Okružnog suda u Zrenjaninu K. 6/06 od 23. februara 2006. godine, u pogledu pravne ocene dela i odluke o kazni, tako što Vrhovni sud, radnje optuženog AA, opisane pod tačkama 1 i 2 izreke prvostepene presude, pravno ocenjuje kao produženo krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, za koje ga OSUĐUJE na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine u koju kaznu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 03. januara 2006. godine do 23. februara 2006. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Navedenom presudom Okružnog suda u Zrenjaninu, optuženi AA, pod tačkom 1 izreke, oglašen je krivim za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i dva meseca i pod tačkom 2 za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest meseci, pa je za dela u sticaju osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru od 03. januara 2006. do 23. februara 2006. godine; od optuženog se, primenom člana 87. i člana 246. stav 7. KZ oduzima najlon kesica u kojoj se nalazi osušena materija zelene boje biljnog porekla, kutija od cigareta ''Vinston'' u kojoj se nalazi praškasta materija svetlo-braon boje, a koji će se predmeti uništiti po pravnosnažnosti presude, na osnovu člana 211. stav 3. ZKP, optuženom AA, vraćen je mobilni telefon marke ''Nokia 6510'', serijski broj ___, crno sive boje, oštećene marke i poklopca baterije sa karticom broj ___, koji su od njega privremeno oduzeti 03. januara 2006. godine; optuženi je oslobođen plaćanja troškova krivičnog postupka i paušala.

 

Protiv navedene presude žalbu je izjavio branilac optuženog, samo zbog odluke o kazni, s`predlogom da se prvostepena presuda preinači i optuženom izrekne kazna zatvora u kraćem vremenskom trajanju.

 

Republički javni tužilac Srbije, podneskom Ktž. broj 1068/06 od 16. maja 2006. godine, predložio je da se žalba branioca optuženog odbije kao neosnovana, a prvostepena presuda potvrdi.

 

Vrhovni sud je održao sednicu veća kojoj nije prisustvovao uredno obavešteni Republički javni tužilac, na kojoj je razmotrio sve spise ovog predmeta, zajedno sa pobijanom presudom koju je ispitao u smislu člana 380. ZKP, pa je po oceni navoda u žalbi i navedenog pismenog predloga Republičkog javnog tužioca, našao:

 

Prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, na koje drugostepeni sud, povodom žalbe, uvek pazi po službenoj dužnosti, a u smislu člana 380. stav 1. tačka 1. ZKP.

 

Činjenično stanje kako u pogledu činjenice i okolnosti koje čine obeležja krivičnog dela, tako i u pogledu onih koji se tiču subjektivnog odnosa optuženog prema učinjenim delima, pravilno i potpuno utvrđeno. Utvrđeno je, naime, da je optuženi od decembra meseca 2005. do 31. januara 2006. godine, prodavao opojnu drogu heroin u paketićima od 0,3 grama i da je u oktobru mesecu 2005. godine, pronašao i ubrao biljku indijske konoplje, odvojio listove i cvetove, osušio ih na tavanu kuće i pravio cigarete, tzv.džoint, te mu je dana 03. januara 2006. godine u džepu trenerke pronađeno 2,23 grama supstance za koju je utvrđeno da predstavlja marihuanu i da je tako na navedeni način izvršio dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ RS. Kako je u ovom slučaju isti učinilac izvršio više radnji od kojih svaka pojedinačno sadrži sva zakonska obeležja istog krivičnog dela (neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ RS), a između tih pojedinačno izvršenih radnji postoji i vremenski kontinuitet i kako te radnje predstavljaju jedinstvenu celinu i u pravcu krivično-pravnih radnji postoji jedinstven oblik vinosti, to Vrhovni sud nalazi da se u radnjama optuženog stiču elementi produženog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ RS, pa je, a u smislu člana 380. stav 1. tačka 2. ZKP, u tom pravcu preinačio prvostepenu presudu.

 

Ispitujući odluku o kazni, koja je predmet žalbe branioca optuženog, to je Vrhovni sud, uvažavanjem ove žalbe, preinačio odluku o kazni i optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine sa uračunatim pritvorom, shodno odredbi člana 63. Krivičnog zakonika.

 

Ceneći sve okolnosti koje je utvrdio prvostepeni sud u smislu člana 54. KZ, a koje su od uticaja na izbor i visinu krivične sankcije, Vrhovni sud je našao da raniji život i neosuđivanost optuženog, njegove lične prilike, držanje posle učinjenog krivičnog dela (priznao izvršenje istog), predstavljaju osobito olakšavajuće okolnosti koje opravdavaju primenu odredaba o ublažavanju kazne iz člana 56. i 57. KZ i odmeravanje kazne ispod granice propisane zakonom za krivično delo u pitanju, pa je, s`toga, a imajući u vidu i da otežavajućih okolnosti na strani optuženog nije bilo, optuženog osudio, kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Ovako odmerena kazna, po nalaženju ovog suda, neophodna je ali dovoljna za ostvarivanje u smislu člana 42. KZ predviđene svrhe kažnjavanja.

 

Sa iznetih razloga, na osnovu člana 391. ZKP, Vrhovni sud je odlučio kao u izreci ove presude.

 

Predsednik veća-sudija,

Nikola Latinović, s.r.

Zapisničar,

Dragica Gajić, s.r.

 

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

 

21.06.2006. godine to 21.08.2006. godine