Kž II 2400/07

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Kž II 2400/07
16.01.2008. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Sonje Manojlović i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela ubistva iz člana 47. stav 2. tačka 6. Krivičnog zakona Republike Srbije i dr., rešavajući o žalbi osuđenog AA, izjavljenoj protiv rešenja Okružnog suda u Subotici Kv.240/07 od 30.11.2007. godine, u sednici veća održanoj dana 16.01.2008. godine, doneo je

 

 

R E Š E NJ E

 

ODBIJA SE kao neosnovana žalba osuđenog AA, izjavljena protiv rešenja Okružnog suda u Subotici Kv.240/07 od 30.11.2007. godine.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Rešenjem Okružnog suda u Subotici Kv.240/07 od 30.11.2007. godine, odbačen je zahtev osuđenog AA od 26.11.2006. godine, za ponavljanje krivičnog postupka dovršenog pravnosnažnom presudom Pokrajinskog suda, Reid im Innkreis broj 7 Vr. Broj 897/93 od 09. novembra 1994. godine.

 

Protiv tog rešenja žalbu je izjavio osuđeni AA, zbog bitnih odredaba krivičnog postupka i povrede ustavnih prava, s predlogom da se osporeno rešenje ukine i dozvoli ponavljanje krivičnog postupka po molbi koju je podneo tom sudu.

 

Republički javni tužilac je podneskom Ktr.I 18/08 od 09.01.2008. godine, dao mišljenje da je rešenje Okružnog suda u Subotici Kv.240/07 od 30.11.2007. godine, pravilno i da se žalba osuđenog treba odbiti.

 

Vrhovni sud je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem, pa je po oceni navoda iznetih u žalbi osuđenog i mišljenja Republičkog javnog tužioca datog u navedenom podnesku, našao:

 

Žalba je neosnovana.

 

Pravilno je prvostepeni sud odlučio kao u izreci pobijanog rešenja, nalazeći da u smislu člana 410. stav 1. ZKP, nema zakonskih uslova za ponavljanje krivičnog postupka pravnosnažno okončanog presudom suda Republike Austrije, a pravilnim tumačenjem odredbe člana 13. Konvencije o transferu osuđenih lica sa dodatnim Protokolom, proizilazi da samo država izricanja kazne ima pravo da odlučuje o reviziji presude a to znači Republika Austrija pred čijim sudom je vođen postupak protiv AA i presudom tog suda je pravnosnažno osuđen, kako je to navedeno na strani 2. stav 3. obrazloženja pobijanog rešenja koje razloge prihvata u potpunosti i ovaj sud.

 

Stoga se navodima žalbe osuđenog u kojoj se ističe da on nije ranije osuđivan za krivično delo pljačke sa elementima nasilja, kako je to utvrđeno u presudi austrijskog suda, već je osuđivan za pljačku koja je proistekla iz krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, o čemu je priložio i uverenje Opštinskog suda u Bačkoj Topoli i izvod iz kaznene evidencije, ne dovodi se u sumnju pravilnost pobijanog rešenja, iz svih napred navedenih razloga.

 

Sa svega napred iznetog odlučeno je kao u izreci ovog rešenja, u smislu člana 401. stav 3. ZKP.

 

Zapisničar, Predsednik veća – sudija,

Svjetlana Nikolić, s.r. Novica Peković, s.r.

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

 

lji