Komunikaciona strategija

Komunikaciona strategija je dokument Visokog saveta sudstva, kojim se definišu ciljevi, vrste, načini komunikacija i aktivnosti, kako unutar Visokog saveta sudstva, tako i između sudova i Visokog saveta sudstva, javnosti ili ciljnih grupa, što uključuje i pravovremeno informisanje o radu Visokog saveta sudstva i sudova u Republici Srbiji, kako bi se rad Visokog saveta sudstva i sudova približio stručnoj i široj javnosti i na taj način postao dostupniji i transparentniji. 

Komunikaciona strategija Visokog saveta sudstva predstavlja konkretizaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23 i Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa u cilju ostvarivanja načela i prioriteta definisanih u Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa.

iz Uvodne reči dokumenta "Komunikacione strategije"