Konferncija „Razumevanje Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava radi bolje zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou“

Konferncija „Razumevanje Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava radi bolje zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou“, održana je 12. decembra 2017. godine u Beogradu, u organizaciji projekta Saveta Evrope “Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku”.

Na konferenciji je predstavljen prvi Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na srpskom jeziku.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se u uvodnom delu konferencije.

„Uveren sam da će prvi Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na srpskom jeziku, pomoći sudijama i savetnicima da bolje razumeju i primenjuju standarde iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, omogućiti im jasnije tumačenje pojmova iz Konvencije i bolji uvid u stavove Evropskog suda za ljudska prava“, rekao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

„Ovo stoga jer Komentar za naše prilike predstavlja kodifikaciju sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, domaćih autora i sigurno će dovesti do smanjenja broja aplikacija naših građana pred tim sudom“, zaključio je predsednik Milojević.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Ljubica Milutinović govorila je o ulozi Vrhovnog kasacionog suda u tumačenju standarda Evropske konvencije.

Konfercniji su prisustvovale sudije i savetnici Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda i apelacionih sudova.