Kr 151/06

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
K r 151/06
06.04.2006. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Gazivode i Sonje Manojlović, članova veća, sa savetnikom Snežanom Medenicom, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela nesavesnog rada u službi iz člana 245. stav 3. u vezi stava 2. i 1. KZ RS, odlučujući o sukobu nadležnosti između Okružnog suda u Beogradu i Trećeg opštinskog suda u Beogradu, u sednici veća održanoj dana 06.04.2006. godine, doneo je

 

R E Š E NJ E

 

Treći opštinski sud u Beogradu je stvarno i mesno nadležan da postupa u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela nesavesnog rada u službi iz člana 245. stav 3. u vezi stava 2. i 1. Krivičnog zakona Republike Srbije.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Optužnicom Okružnog javnog tužioca u Beogradu Kt.br.782/01 od 05.07.2002. godine okrivljenom AA stavljeno je na teret izvršenje krivičnog dela nesavesnog rada u službi iz člana 245. stav 3. u vezi stava 2. i 1. KZ RS.

 

Rešenjem Kv.br.309/06 od 17.01.2006. godine Okružni sud u Beogradu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u krivičnom postupku protiv okrivljenog za navedeno krivično delo, te odredio da se po pravnosnažnosti rešenja spisi dostave Trećem opštinskom sudu u Beogradu kao stvarno i mesno nadležnom.

 

Treći opštinski sud u Beogradu je dopisom od 22.02.2006. godine, pokrenuo je postupak za rešavanje sukoba nadležnosti, shodno odredbi člana 39. stav 1. ZKP.

 

Vrhovni sud Srbije je u sednici veća razmotrio celokupne spise predmeta, pa je našao da je za postupanje u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA zbog krivičnog dela nesavesnog rada u službi iz člana 245. stav 3. u vezi stava 2. i 1. KZ RS stvarno i mesno nadležan Treći opštinski sud u Beogradu.

 

Iz spisa predmeta utvrđuje se da je okrivljeni AA, presudom Okružnog suda u Beogradu K.br.495/02 od 08.04.2004. godine, oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela nesavesnog rada u službi iz člana 245. stav 3. u vezi stava 2. i 1. KZ RS, za koje delo mu je izrečena uslovna osuda, te utvrđena kazna zatvora u trajanju od 10 meseci, sa rokom provere od tri godine. Ova presuda ukinuta je rešenjem Vrhovnog suda Srbije Kž.I broj 1701/04 od 21.11.2004. godine i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Nakon ukidanja prvostepene presude, glavni pretres je zakazan dan 22.02.2006. godine, te otkazan naredbom od 12.01.2006. godine, a zatim se Okružni sud u Beogradu rešenjem od 17.01.2006. godine oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovom krivičnom predmetu.

 

Kako je okrivljenom AA optužnicom stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela nesavesnog rada u službi iz člana 245. stav 3. u vezi stava 2. i 1. KZ RS, za koje delo je propisana kazna zatvora do tri godine, odnosno kazna zatvora od šest meseci do pet godina, to je za postupanje u ovom krivičnom predmetu stvarno nadležan opštinski sud, shodno odredbi člana 21. stav 1. Zakona o uređenju sudova, a obzirom da je, prema navodima optužnice, okrivljeni krivično delo izvršio u prostorijama _____ škole u Beogradu, koja se nalazi na teritoriji Opštine Zvezdara, dakle na teritoriji za koju je nadležan Treći opštinski sud u Beogradu, to u konkretnom slučaju mesna nadležnost pripada ovom sudu, shodno odredbi člana 27. stav 1. ZKP.

 

Prilikom donošenja odluke, Vrhovni sud je imao u vidu da je protiv okrivljenog pred Okružnim sudom u Beogradu doneta presuda kojom je oglašen krivim za navedeno krivično delo, ali kako je presuda ukinuta u žalbenom postupku i glavni pretres se mora ponovo otvoriti, to Okružni sud u Beogradu više nije u obavezi da shodno odredbi člana 37. stav 2. ZKP sam sprovede postupak i donese odluku u ovom krivičnom predmetu, kako se to neosnovano ističe u dopisu Trećeg opštinskog suda u Beogradu, kojim je sukob nadležnosti izazvan, s obzirom da je jednom sproveo postupak i doneo odluku. Nakon ukidanja te odluke mesna nadležnost suda se određuje tako kao da se postupak tek pokreće.

Sa svega izloženog, a na osnovu odredbe člana 39. stav 1. ZKP, doneta je odluka kao u izreci.

 

Predsednik veća-sudija,

Novica Peković, s.r.

 

Zapisničar,

Snežana Medenica,s.r.

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

 

lji