Kr 188/06

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
K r 188/06
11.04.2006. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog AA, zbog krivičnog dela napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.323. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, rešavajući o sukobu nadležnosti između Četvrtog opštinskog suda u Beogradu i Okružnog suda u Beogradu, u sednici veća održanoj dana 11.04.2006. godine, doneo je

 

R E Š E NJ E

 

Za vođenje krivičnog postupka protiv optuženog AA zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.323. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, NADLEŽAN JE Okružni sud u Beogradu.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Okružni sud u Beogradu rešenjem K.147/98 od 18.01.2001. godine, oglasio se stvarno i mesno nenadležnim za vođenje krivičnog postupka protiv optuženog AA zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.323. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika i odredio da se predmet dostavi Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu kao stvarno i mesno nadležnom. Rešenje se obrazlaže time što je predmet protiv optuženog AA po optužnici Okružnog javnog tužioca Kt.1027/97 od 05.03.1998. godine dodeljen u rad novom veću, zato što je postupajući predsednik veća u međuvremenu napustio sud, pa kako će se krivični postupak započeti i iznova voditi pred novim većem, a za krivično delo u pitanju je zaprećena kazna zatvora u trajanju od 3 - tri meseca do 3 - tri godine, to je stvarno i mesno nadležan Četvrti opštinski sud u Beogradu.

 

Predsednik veća Četvrtog opštinskog suda u Beogradu rešenjem K.113/06 od 06.03.2006. godine pokrenuo je postupak za rešavanje sukoba nadležnosti sa predlogom da se za vođenje ovog krivičnog postupka, odredi Okružni sud u Beogradu pred kojim je glavni pretres već otvoren.

 

Republički javni tužilac je podneskom Ktr.I 783/06 od 27.03.2006. godine dao mišljenje da je za vođenje krivičnog postupka u predmetu optuženog AA, zbog krivičnog dela iz čl.323. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, stvarno nadležan Četvrti opštinski sud u Beogradu.

 

Vrhovni sud je rešavajući o pokrenutom postupku sukobe nadležnosti našao:

 

Kako iz spisa predmeta Okružnog suda u Beogradu K.147/98, u postupku protiv optuženog AA koji je početno optužen zbog krivičnog dela ometanja ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti i održavanje javnog reda i mira iz čl.23. stav 3. u vezi stava 1. Zakona o javnom redu i miru koje je prekvalifikovano od strane Okružnog javnog tužioca na krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.323. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, proizilazi da je glavni pretres pred tim sudom otvoren 07.04.2003. godine čitanjem optužnice Okružnog javnog tužioca u Beogradu Kt.1027/97 (čl.319. stav 1. ZKP), to je bez značaja što je u toku krivičnog postupka došlo do promene predsednika veća, jer time nije isključena primena odredbe čl.37. stav 2. ZKP, zbog čega je Okružni sud u Beogradu dužan da sprovede postupak i donese odluku.

 

Sa navedenih razloga, za vođenje krivičnog postupka protiv optuženog AA zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.323. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, nadležan je Okružni sud u Beogradu.

 

Stoga je odlučeno kao u izreci rešenja u smislu odredbe čl.39. stav 1. ZKP.

 

Predsednik veća-sudija

Novica Peković, s.r.

Z a p i s n i č a r

Svjetlana Nikolić, s.r.

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

 

vg