Kzu 413/08

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Kzu 413/08
28.11.2008. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Sonje Manojlović i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Draganom Lužnjanin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 245. stav 1. Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije, odlučujući o zahtevu branioca osuđenog AA, za vanredno ublažavanje kazne izrečene osuđenom pravnosnažnom presudom Okružnog suda u Beogradu K. br. 149/04 od 21.02.2005. godine, u sednici veća održanoj dana 28.11.2008. godine, doneo je

P R E S U D U

USVAJA SE zahtev za vanredno ublažavanje kazne branioca osuđenog AA i PREINAČUJE pravnosnažna presuda Okružnog suda u Beogradu K. br. 149/04 od 21.02.2005. godine, u pogledu odluke o kazni, tako što Vrhovni sud Srbije osuđenog AA za krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 245. stav 1. Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije, za koje je tom presudom oglašen krivim, primenom člana 56. i 57. Krivičnog zakonika OSUĐUJE na kaznu zatvora u trajanju od 6-šest meseci u koju mu uračunava vreme koje je proveo u pritvoru počev od 14.05.2002. pa do 24.05.2002. godine, kao i na izdržavanju kazne.

O b r a z l o ž e nj e

Pravnosnažnom presudom Okružnog suda u Beogradu K. br. 149/04 od 21.02.2005. godine AA oglašen je krivim zbog izvršenog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 245. stav 1. KZ SRJ, za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i u koju kaznu mu je uračunato vreme koje je proveo u pritvoru od 14.05.2002. pa do 24.05.2002. godine.

Branilac osuđenog adv. Zorko Boris podneo je zahtev za vanredno ublažavanje kazne osuđenom.

Republički javni tužilac u podnesku Ktr. I broj 2360/08 od 01.07.2008. godine predložio je da se zahtev branioca osuđenog AA odbije jer nisu ispunjeni uslovi iz člana 415. ZKP.

Vrhovni sud je u sednici veća razmotrio spise predmeta zajedno sa zahtevom branioca osuđenog, obrazloženim predlogom prvostepenog suda Kv. br. 1656/08 od 20.06.2008. godine kao i mišljenjem Republičkog javnog tužioca iznetog u napred navedenom podnesku, pa je našao:

Zahtev je osnovan.

Prema članu 415. ZKP, ublažavanje pravnosnažno izrečene kazne koja nije izvršena odnosno izdržana dozvoljeno je kada se po pravnosnažnosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kada se presuda izricala ili sud za njih nije znao iako su postojale a one bi očigledno dovele do blaže osude.

Branilac osuđenog AA u zahtevu kao nove okolnosti navodi da je kod osuđenog konstatovano maligno oboljenje – hočkinov limfom, tipa nodularne skleroze. Radi se o teškom oboljenju koje iziskuje kontinuirano lečenje i to u specijalizovanoj ustanovi. Kao dokaz uz navode zahteva priložena je medicinska dokumentacija na ime osuđenog koja je po nalogu prvostepenog suda proverena preko Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu i prema nalazu veštaka dr Branimira Aleksandrića i dr Andrije Bogdanovića radi se o oboljenju koje zahteva lečenje hemio i radio terapijom koje se može primenjivati samo u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama koje se bave lečenjem hematoloških ili onkoloških oboljenja.

Vrhovni sud nalazi da su u konkretnom slučaju ispunjeni zakonski uslovi iz člana 415. ZKP, jer olakšavajuće okolnosti koje se odnose na narušeno zdravstveno stanje osuđenog, potvrđene dostavljenom medicinskom dokumentacijom i sprovedenim veštačenjem, jesu nove i po svojoj prirodi nesumnjivo su takvog značaja da bi da su postojale i sudu bile poznate u redovnom krivičnom postupku pri odmeravanju kazne, očigledno dovele do blaže osude.

Stoga je Vrhovni sud ceneći ovu novu okolnost u sklopu okolnosti cenjenih u redovnom krivičnom postupku, preinačio pravnosnažnu presudu u delu odluke o kazni i primenom člana 56. i 57. Krivičnog zakonika osuđenog AA za izvršeno krivično delo osudio na kaznu zatvora u trajanju od šest meseci u koju mu je uračunao i vreme koje je proveo u pritvoru i na izdržavanju kazne, sa uverenjem da se će ovako odmerenom kaznom u svemu ostvariti njena zakonom predviđena svrha.

Iz iznetih razloga na osnovu člana 417. stav 6. Zakonika o krivičnom postupku, Vrhovni sud je odlučio kao u izreci ove presude.

Zapisničar                                                                                                                        Za Predsednika veća-sudiju

Dragana Lužnjanin,s.r.                                                                                                 Novicu Pekovića

                                                                                                                                                 Sudija Sonja Manojlović,s.r.