Kzu 79/09

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Kzu 79/09
24.02.2009. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Dragana Jocića, Zorana Tatalovića i Gorana Čavline, članova veća, i savetnika Vrhovnog suda, Gordane Maravić, zapisničara, u krivičnom predmetu, protiv osuđenog Veroslava Živkovića, zbog krivičnog dela ubistva iz člana 47. st.1. Krivičnog zakona Republike Srbije, rešavajući o zahtevu osuđenog za vanredno ublažavanje kazne izrečene osuđenom pravnosnažnom presudom Okružnog suda u Zaječaru, K. 47/01 od 18. oktobra 2001. godine (preinačena presudom Vrhovnog suda Srbije u 24. februara 2009. godine, doneo je

P R E S U D U

UVAŽAVANJEM zahteva osuđenog Veroslava Živkovića, za vanredno ublažavanje kazne, PREINAČAVA SE presuda Okružnog suda u Zaječaru, K. 47/01 od 18. oktobra 2001. godine (preinačena pesudom Vrhovnog suda osuđenom Veroslavu Živkoviću, za krivično delo ubistva iz člana 47. st.1. Krivičnog zakona Republike Srbije, za koje je oglašen krivim prvostepenom presudom,

I Z R I Č E,

kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina i osam (8) meseci, u koju će se uračunati vreme provedeno u pritvoru od 12. jula 2001. godine, pa nadalje, odnosno vreme do sada provedeno na izdržavanju kazne zatvora.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Okružnog suda u Zaječaru, K. 47/01 od 18. oktobra 2001. godine, oglašen je krivim Veroslav Živković, zbog krivičnog dela ubistva iz člana 47. st.1. Krivičnog zakona Republike Srbije, za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina, u koju će se uračunati vreme provedeno u pritvoru od 12. jula 2001. godine, pa nadalje. Ova presuda potvrđena je pravnosnažnom presudom Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Kž.I 26/02 od 29. januara 2002. godine. 2006. godine, uvažen je zahtev za vanredno ublažavanje kazne osuđenog Veroslava Živkovića, preinačena pravnosnažna presuda Okružnog suda u Zaječaru, K. 47/01 od 18. oktobra 2001. godine, samo u pogledu odluke o kazni, pa je osuđen za pomenuto krivično delo na kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina, sa uračunavanjem pritvora.

Osuđeni je podneo zahtev za vanredno ublažavanje kazne, ističući nove okolnosti da je dana 05. septembra 2008. godine doživeo infarkt, pa predlaže da sud nakon pribavljanja medicinske dokumentacije od Zdravstvene službe KPZ Niš, uvaži zahtev i izrekne mu blažu kaznu zatvora.

Vrhovni sud je, u sednici veća, razmotrio spise krivičnog predmeta, zajedno sa obrazloženim predlogom Okružnog suda u Zaječaru, Kr. 2704/08 od 20. januara 2009. godine, da se zahtev osuđenog uvaži i predlogom Republičkog javnog tužioca, Ktr.I 543/09 od 12. februara 2009. godine, da se zahtev odbije, kao neosnovan, pa je ocenivši navode zahteva, našao:

Zahtev za vanredno ublažavanje kazne je osnovan.

Prema odredbi člana 415. Zakonika o krivičnom postupku, pravnosnažno izrečena kazna, koja još nije izvršena, ili izdržana, može se vanredno ublažiti kada se nakon pravnosnažnosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo u vreme suđenja, ili sud nije za njih znao iako su postojale, a one bi očigledno dovele do blaže osude.

Sastavni deo spisa predmeta jeste izveštaj Uprave za izvršenje krivičnih sankcija KPZ u Nišu, iz kog je vidljivo da osuđeni izdržava kaznu u ovoj kaznenoj ustanovi, koja redovno ističe 12. jula 2009. godine. Iz lekarskog izveštaja Službe za zdravstvenu zaštitu KPZ Niš od 25. novembra 2008. godine proizilazi da je osuđeni Veroslav Živković 16. jula 2005. godine upućen lekaru specijalisti neurologu, zbog slabosti leve strane tela i konstatovane hemipareze leve strane, pa je nakon toga lečen, redovno kontrolisan od strane lekara interniste i neurologa. Na osnovu izveštaja lekara specijaliste – kardiologa iz Zaječara od 15. septembra 2008. godine, u zdravstveni karton osuđenog konstatovane su posledice infarkta miokarda, nakon čega se leči odgovarajućom terapijom.

Ove okolnosti nesumnjivo su nove u odnosu na vreme suđenja, a tako i od 30. maja 2006. godine, kojom je osuđenom Veroslavu Živkoviću ublažena pravnosnažno izrečena kazna zatvora, pa je Vrhovni sud ocenio da su ove okolnosti po svojoj prirodi olakšavajuće, a po značaju takve da bi očigledno dovele do blaže osude da su postojale u vreme suđenja.

Stoga je Vrhovni sud uvažavanjem zahteva ublažio kaznu osuđenom te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina i osam (8) meseci, u koju će se uračunati vreme provedeno u pritvoru počev od 12. jula 2001. godine, kao i vreme provedeno do sada na izdržavanju pomenute kazne.

Zbog navedenih razloga, Vrhovni sud je odlučio kao u izreci presude, u smislu odredbe člana 417. st.6. Zakonika o krivičnom postupku.

Zapisničar,                                                                                                                                     Predsednik veća- sudija,

Gordana Maravić, s.r.                                                                                                                 Dragomir Milojević, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić