Kzz 107/05

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Kzz 107/05
12.04.2006. godina
Beograd

 

U IME NARODA

 

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Vrhovnog suda, Gordane Maravić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela krađe vozila iz člana 174. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srbije i dr, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca, Ktz. 495/05 od 20. oktobra 2005. godine, podignutom protiv rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Kv. 725/05 – Ki. 702/05 od 13. maja 2005. godine, u sednici veća održanoj, dana 12. aprila 2006. godine, doneo je

 

P R E S U D U

 

UTVRĐUJE SE, da je zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca, Ktz. 495/05 od 20. oktobra 2005. godine, OSNOVAN, pa Vrhovni sud PREINAČAVA, rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Kv. 725/05 – Ki. 702/05 od 13. maja 2005. godine, tako što se ODBIJA kao neosnovana žalba branioca okrivljenog AA, advokata AB, izjavljena protiv rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu IV Ki. 702/05 od 28. aprila 2005. godine i predmet vraća tom sudu na dalji postupak.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Rešenjem Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Kv. 725/05 – Ki. 702/05 od 13. maja 2005. godine odbačena je kao nedozvoljena žalba branioca okrivljenog AA, advokata AB, izjavljena protiv rešenja istog suda Ki. 702/05 od 28. aprila 2005. godine, kojim je odbijen predlog za izdvajanje zapisnika o ispitivanju okrivljenog.

 

Protiv ovog pravnosnažnog rešenja zahtev za zaštitu zakonitosti podigao je Republički javni tužilac pod brojem Ktz. 495/05 od 20. oktobra 2005. godine, zbog povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 2. u vezi člana 398. stav 1. i člana 178. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku, s`predlogom da Vrhovni sud uvažavanjem zahteva ukine rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Kv. 725/05 (Ki. 702/05).

 

U sednici veća Vrhovni sud je razmotrio sve spise krivičnog predmeta zajedno sa nižestepenim pravnosnažnim rešenjem, te ocenivši navode zahteva Republičkog javnog tužioca, našao:

 

Zahtev za zaštitu zakonitosti je osnovan.

 

Rešenje Četvrtog opštinskog suda u Beogradu Kv. 725/05 (Ki. 702/05) od 13. maja 2005. godine, doneto je pozivom na odredbu člana 178. stav 1. ZKP, za koju sud nalazi da je propisala dozvoljenost žalbe samo protiv rešenja istražnog sudije o izdvajanju zapisnika o ispitivanju okrivljenog, a u ovom slučaju predlog za izdvajanje zapisnika rešenjem je odbijen, a žalba s`toga odbačena kao nedozvoljena.

 

Ovakvo rešenje nema uporište u odredbama o krivičnom postupku, a takođe ni u konkretnoj odredbi člana 178. stav 1. ZKP, na koju se poziva prvostepeni sud. Naime, odredbe Zakonika o krivičnom postupku koje regulišu pitanje dozvoljenosti žalbe na rešenja doneta od istražnog sudije ili druga rešenja suda doneta u prvom stepenu, propisuju da stranke i lica čija su prava povređena mogu izjaviti žalbu uvek, kad u ovom Zakoniku nije izričito određeno da žalba nije dozvoljena (član 398. stav 1. ZKP).

 

Dakle, u slučaju izdvajanja zapisnika o saslušanju određenog lica u svojstvu okrivljenog, protiv rešenja istražnog sudije kojim odlučuje po službenoj dužnosti ili na predlog stranaka, žalba je dozvoljena (posebnom odredbom člana 178. stav 1. ZKP), pa je prvostepeni sud povredio krivični zakon konkretno učinio povredu člana 401. stav 3. ZKP.

 

S`toga je Vrhovni sud našao da u nižestepenom pravnosnažnom rešenju nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 2. ZKP koja bi bila od uticaja na zakonitost i pravilnost tog rešenja, u smislu da se isto ima ukinuti, nego je utvrdio da je zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca osnovan, te preinačio nižestepeno pravnosnažno rešenje i odlučio o izjavljenoj žalbi branioca okrivljenog AA, tako što je odbio kao neosnovanu žalbu izjavljenu protiv rešenja istražnog sudije i predmet vratio na dalji postupak Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu.

 

Zbog navedenih razloga, Vrhovni sud je odlučio kao u izreci presude, u smislu odredbe člana 425. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku.

 

Predsednik veća-sudija,

Dragomir Milojević, s.r.

 

Zapisničar,

Gordana Maravić, s.r.

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić