Marina Milanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Marina Milanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Marina Milanović, rođena je 6. avgusta 1961. godine u Gornjem Milanovcu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 25. marta 1986. godine. Pravosudni ispit je položila 29. marta 1987. godine.

U periodu od 15. avgusta 1986. godine do 29. marta 1987. godine radila je kao sudijski pripravnik u Oštinskom sudu u Kosovskoj Mitrovici. Za sudiju Oštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici je izabrana 30. marta 1987. godine, na kojoj dužnosti se nalazila do 30. marta 1988. godine. Od 30. marta 1988. godine do 30. novembra 1990. godine bila je savetnik u Vrhovnom sudu Kosova. Za sudiju Oštinskog suda u Prištini je izabrana 1. decembra 1990. godine i na toj dužnosti je bila do 1. decembra 1998. godine, kada je izabrana za sudiju Okružnog suda u Prištini. Nakon donošenja odluke Vrhovnog suda Srbije o izmeštanju sedišta Okružnog suda u Prištini u Niš 1999. godine, delegirana je kao sudija Okružnog suda u Nišu.

Posebnim rešenjima Vrhovnog suda Srbije za svaku godinu, upućivana je na rad u Okružni sud u Nišu. Rešenjem Visokog saveta pravosuđa broj 112-01-14/2017-01 od 6. novembra 2007. godine premeštena je u Okružni suda u Nišu, počev od 1. decembra 2007. godine. Odlukom Visokog saveta sudstva od 16. decembra 2009. godine izabrana je na stalnu sudijsku funkciju u Apelacioni sud u Nišu, koju obavlja počev od 1. januara 2010. godine. Predsednik je III veća Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Nišu.

Rukovodilac je sudske prakse Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Nišu, počev od 1. januara 2015. godine. Član je Komisije Apelacionog suda u Nišu za sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanje ocene rada sudija i predsednika Višeg suda u Nišu, Višeg suda u Prokuplju i Višeg suda u Pirotu. Član je Redakcije Biltena sudske prakse.

Učesnik je velikog broja seminara, okruglih stolova i konferencija. Poseduje sertifikat o ostvarenom učešću u programu pravosudne obuke „Osnove prava Evropske unije za pripremu pravosuđa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju”. Završila je trening u okviru sticanja posebnih znanja predviđenih članom 203. Porodičnog zakona i poseduje sertifikat Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta sudija koji sude u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima. Poseduje uverenje Pravosudne akademije u saradnji sa Projektom „Podrška Evropske unije Pravosudnoj akademiji” o obavljenoj obuci za predavače na temu: „Pravosudne veštine”. Od 2014. godine je predavač u organizaciji Pravosudne akademije. Održala je veći broj predavanja iz građansko-pravne materije, sa temama iz oblasti građansko-procesnog prava, obligacionog prava, stvarnopravnih odnosa, naslednog prava, diskriminacije, rehabilitacije i dr. Poseduje znanje engleskog jezika, srednji nivo.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 5. juna 2019. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.