Miroljub Tomić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Miroljub Tomić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Miroljub Tomić rođen je 1961. godine u Kragujevcu. Osnovne studije je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 1986. godine. Pravosudni ispit je položio 1988. godine.

Nakon diplomiranja, zaposlio se u Radnoj organizaciji za prevoz robe ,,Špedicija” na poslovima referenta za opšte i pravne poslove, a 1987. godine u preduzeću ,,Zastava transport” na poslovima višeg stručnog saradnika za obradu predmeta u drugostepenom postupku i normativnu delatnost.

U Osnovnom sudu udruženog rada u Kragujevcu zasnovao je radni odnos 1987. godine, gde je radio kao sekretar veća. Nakon položenog pravosudnog ispita nastavio je sa radom u istom sudu sve do 31. decembra 1991. godine, nakon čega je zasnovao radni odnos u Opštinskom sudu u Kragujevcu na poslovima sekretara veća, počev od 1. januara 1992. godine.

Miroljub Tomić izabran je za sudiju Opštinskog suda u Kragujevcu 19. jula 1994. godine, gde je postupao u krivičnoj materiji.

Za sudiju Okružnog suda u Kragujevcu izabran je 21. decembra 1999. godine, gde je takođe postupao u krivičnoj materiji. U periodu od 12. juna 2001. godine do 31. decembra 2009. godine, sudija Miroljub Tomić bio je predsednik Okružnog suda u Kragujevcu, od 1. januara 2010. godine Miroljub Tomić je sudija Apelacionog suda u Kragujevcu, gde je postupao kao predsednik drugostepenog krivičnog veća, a takođe je obavljao i funkciju zamenika v.f. predsednika suda.

Bio je član Visokog saveta pravosuđa, a u periodu od 2. marta 2012. godine do 1. marta 2017. godine, član Visokog saveta sudstva i zamenik predsednika, u koje vreme je dva puta bio i predsednik Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine.

Nakon završenog mandata, kao člana Visokog saveta sudstva, sudija Miroljub Tomić, nastavio je da postupa kao sudija Apelacionog suda u Kragujevcu, u krivičnoj materiji, i kao zamenik predsednika suda zadužen za krivičnu materiju.

Niz godina iz oblasti krivičnog procesnog prava drži vežbe na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Član je Predsedništva Srpskog udruženja za krivično pravnu teoriju i praksu. Takođe, sudija Miroljub Tomić je završio obuku za posrednike – medijatore.

Autor je većeg broja radova iz oblasti krivično pravne materije: „Prisluškivanje, fiksiranje i obezbeđivanje podataka kontrolom komunikacija: mogućnost kontrola i nadzor (krivično-procesni aspekti)”, „Pomoć maloletnim učiniocima krivičnih dela posle izvršenja zatvorskih dela i kazne maloletničkog kriminala”, „Novčane kazne i uslovna osuda“, „Izbor sudija i nezavisnost pravosuđa“, „Novčana kazna i međunarodni standardi“, „Pojednostavljene forme postupanja i nova rešenja u ZKP“, „Organizacija pravosuđa i efikasnost krivičnog postupka“, „Potrebe i mogućnosti izmena u pravosudnom zakonodavstvu“, „Radnje dokazivanja (ustavni osnov i konkretizacija u ZKP-u)“, „Kazna doživotnog zatvora“, „Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet“, itd.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 16. novembra 2017. godine.

Sudija je u krivičnoj materiji.