Projekti i planiranja

U procesu unapređenja rada sudova, kroz povećanje efikasnosti, Vrhovni kasacioni je ostvario saradnju sa različitim projektima i međunarodnim organizacijama: Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, Delegacijom Evropske unije u Beogradu, Svetskom bankom kroz projekat „Multidonatorski poverenički fond (MDTF)“, Misijom OEBS-a u Srbiji i Kancelarijom Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji.

U saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu 2016. godine Vrhovni kasacioni sud je bio jedan od korisnika projekta „Pravosuđe na temeljima ljudskih prava“. Aktivnosti u kojima je VKS bio podržan odnosile su se na usaglašavanja sudske prakse, posebno sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Pored Vrhovnog kasacionog suda korisnici ovog projekta su bili Ustavni sud, Ministarstvo pravde, Privredni apelacioni sud, Pravosudna akademija i pravni fakulteti.

Cilj ovog projekta je bio jačanje zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji kroz širu primenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i prakse Evropskog suda za ljudska prava, u odlukama sudova u Srbiji.

U tom smislu održano je nekoliko sastanaka sudija i sudijskih pomoćnika radi usaglašavanja sudske prakse i posebno radi razmatranja primene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava kako bi se unapredila njena primena od strane sudova u Srbiji. Takođe su omogućene studijske posete sudija Vrhovnog kasacionog suda i sudija apelacionih sudova Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Uspešna saradnja je ostvarena posebno u pogledu zaštite prava na suđenje u razumnom roku pred redovnim sudovima. Uz podršku Saveta Evrope održano je nekoliko sastanaka sa sudijama radi implementacije Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova (čl.8a-8v), i raspravljanja spornih pitanja u primeni ovih novela. Kasnije, posle donošenja Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku održane su obuke za sve sudije koje postupaju u predmetima zaštite ovog prava. Ovom je prethodila izrada i objavljivanje publikacije Vrhovnog kasacionog suda – Zaštita prava na suđenje u razumnom roku 2015. godine, a zatim je usledilo i izmenjeno i dopunjeno izdanje publikacije.

Uz podršku projekta „Pravosuđe na temeljima ljudskih prava“ izrađeno je nekoliko publikacija, a u pripremi dve publikacije su učestvale i sudije Vrhovnog kasacionog suda:  Vodič za izradu prvostepenih sudskih odluka iz građanske materije sa osvrtom na navođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava (LJ. Milutinović, S. Andrejević) i  Kvalitativna studija o uticaju presuda Evropskog suda za ljudska prava na jurisprudenciju sudova u Republici Srbiji (LJ. Milutinović, I. Krstić, B. Čučković).

Kroz zajednički trogodišnji program Saveta Evrope i Evropske Unije „Horiznotal Facility“ (2016–2019), daje se podrška različitim aktivnostima koje se odnose na: sprovođenje  pravde, borbu protiv korupcije, finansijski kriminal i organizovani kriminal, borbu protiv diskrimininacije i zaštitu prava pripadnika ranjivih grupa.

Kroz ovaj program  Evropska Unija i Savet Evrope pomažu korisnicima u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj da postupaju u skladu sa standardima SE i EU acquis u procesu proširenja. Konkretna tehnička podrška će se zasnivati na zaključcima i preporukama  nadzornih mehanizama Saveta Evrope, u smislu potreba za unapređenjem zakonskog okvira i politika korisnika radi usaglašavanja sa konvencijama Saveta Evrope i drugim standardima.

U okviru ovog programa sprovodi se projekat „Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći“ i u okviru ovog projekta izrađena je Analiza potreba sa preporukama u pogledu sistemskih/strukturnih kršenja ljudskih prava, formirana je radna grupa za utvrđivanje osnovnih uzroka odsustva efikasnih pravnih sredstava u  slučajevima sistemskih kršenja ljudskih prava u čiji rad je pored Vrhovnog kasacionog suda uključeno i Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo pravde, zastupnik RS pred Evropskim sudom za ljudska prava. Jedna od tema kojima se bavi radna grupa je izrada publikacije o primeni kriterijma za dužinu trajanja postupka posebno sa aspekta Evropskog suda za ljudska prava.

Tokom 2017. godine ovaj projekat je podržao više tematskih seminara o efikasnoj primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima: u aprilu 2017. godine održan je seminar o primeni člana 8. EKLJP i Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne  otmice dece,  u junu 2017. godine održan je seminar o standardima Saveta Evrope i zaštiti od nasilja u porodici (Članovi 2, 3, 8. i 14. EKLJP), u julu 2017. godine seminar o Zaštiti prava na mirno uživanje imovine u svetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova, u septembru 2017. godine seminar o standardima i praksi Evropskog suda za ljudska prava u primeni čl. 4 Protokola 7 uz EKLJP (primena načela non bis in idem).

Uz podršku projekta održan je Regionalni okrugli sto najviših sudova iz Albanije, BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije o funkcionisanju odeljenja sudske prakse i modelima za ujednačavanje sudske prakse na kome su učestvovale i sudije Vrhovnog kasacionog suda-Beograd, jun 2017. Takođe, ovaj projekat je podržao učešće predstavnika VKS na prvom sastanku Mreže najviših nacionalnih sudova (Superior Court Network) koja funkcioniše pod okriljem Evropskog suda za ljudska prava, u junu 2017. godine, kao i učešće predstavnika VKS i Apelacinog suda u Beogradu na regionalnoj konferenciji Saveta Evrope o modelima ujednačavanja  sudske prakse-Atina, septembar 2017.

Takođe, uz podršku ovog projekta organizovana su četiri sastanka sudija osnovnih i viših sudova posvećenih ujednačavanju  sudske prakse na teritoriji apelacionih sudova u Novom Sadu i Kragujevcu, kao i dva sastanka sudijskih savetnika i saradnika sudova opšte nadležnosti i republičkih sudova-mart i decembar 2017.

Sastanak predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova u Republici Srbiji (održan 29. avgusta 2017. godine) koji je bio posvećen analizi  spornih pravnih pitanja u vezi sa primenom Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, takođe je uživao podršku projekta.

VKS je organizovao u saradnji sa ovim projektom SE predavanje na temu “Evropski trougao jurisdikcija (Strazbur-Luksemburg-nacionalni sudovi)” za sudije i sudijske savetnike Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda i apelacionih sudova- 4. i 5. decembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom i u Apelacionom sudu u Beogradu.

U periodu od početka 2016. godine do kraja 2017. godine značajna podrška je dobijena kroz Projekat Evropske Unije, „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, koji se finasirao iz predpristupnih fondova IPA 2012. Projekat je realizovao konzorcijum koji predvodi British Council u saradnji sa Ministarstvom pravde Velike Britanije, DMI Associates, Alternative Consulting, 4DIGITS Consulting  i Institutom "Mihajlo Pupin”.

Projekat je obuhvatao raznorodne aktivnosti i podršku ne samo Vrhovnom kasacionom sudu i sudovima već i Visokom savetu sudstva, Republičkom javnom tužilaštvu, Državnom veću tužilaca, Ministarstvu pravde i Pravosudnoj akademiji. Sastoji se od  više komponenata: rešavanje starih predmeta, ujednačavanjem sudske prakse, vrednovanje predmeta po težini, unpređenje poslovnih procesa, upravljanje učinkom, jačanje integriteta podataka, jačanje komunikacionih veština.

Za sudove su naznačajnije aktivnosti koje se odnose na rešavanje starih, posebno izvršnih predmeta, i ujednačavanje sudske prakse.

U sprovođenju komponente koja se odnosi na rešavanje starih predmeta trideset pilot-sudova širom Srbije je dobijalo pomoć Projekta. Urađene su preporuke za svaki od 30 sudova i dogovorene konkretne aktivnosti sa predstavnicima svakog pojedinačnog pilot-suda. Primećeno je da je gotovo u svakom sudu bilo potrebno pojačati kapacitet izvršnih odeljenja. Više od 80 mera za unapređenje procesa rada u sudovima, predloženih od strane projekta, implementirano u 30 pilot-sudova.

Posebna administrativno-tehnička pomoć u rešavanju starih izvršnih predmeta pružena je Prvom osnovnom sudu u Beogradu, osnovnim sudovima u Čačku, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Novom Pazaru, Kruševcu, Smederevu i Vranju. U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i tri osnovna suda u Beogradu razvijen je obrazac odluka za izvršne predmete, a uz pomoć Ministarstva pravde ovi obrasci su ugrađeni u AVP softver u sudovima. Sve navedene aktivnosti su sprovedene u saradnji sa Radnom grupom za praćenje primene Izmenjenog Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta.

U svim pilot-sudovima od 1.01.2016. godine do 30.06.2017. godine smanjen je broj starih izvršnih predmeta. Od ukupno 1.309.281 predmet u 30 pilot-sudova rešeno je 819.337 predmeta.

Uz podršku ovog projekta tokom druge polovine 2017. godine, organizovano je pet okruglih stolova posvećenih razmatranju spornih pravnih pitanja u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenja. 24. novembra 2017. godine održana je završna konferencija – Izazovi u primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kojoj su veliki doprinos dale sudije Vrhovnog kasacionog suda. Istovremeno VKS je pripremio publikaciju „Pravna shvatanja i zaključci Vrhovnog kasacionog suda u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju“ koja je objavljena uz podršku projekta. 

Projekat je pružio podršku i aktivnostima usmerenim na usaglašen rad sudova i u tom smislu je u saradnji sa apelacionim sudovima izrađeno Jedinstveno uputstvo o  organizaciji i radu odeljenja sudske prakse i podržani brojni sastanci sudija posvećeni ujednačavanju sudske prakse. Takođe je razvijena javna i interna verzija unapređene baze sudske prakse kao i portal sudske prakse, a početak njene praktične primene se očekuje tokom 2017. godine. Ova baza će omogućiti veću dostupnost prakse Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda i  apelacionih sudova. Podržana je organizacija više sastanaka sudija posvećenih ujednačavanju sudske prakse.

Projekat je izradio Metodologiju za vrednovanje predmeta po težini i implementirao je u 20 pilot-sudova. Do kraja jula 2017. godine realizovana su 42 programa obuke za 1010 sudija i sudijskih pomoćnikau saradnji sa Pravosudnom akademijom.

Projekat je preduzeo niz aktivnosti posvećenih primeni medijacije u Republici Srbiji, što je Vrhovni kasacioni sud podržao.

U okviru podrške iz IPA 2012 Vrhovnom kasacionom sudu i sudovima u Republici Srbiji  je dodeljena pomoć u vidu IKT opreme.

Takođe u okviru projekta EU „Podrška Pravosudnoj akademiji“ (IPA 2013) sudijama i savetnicima Vrhovnog suda je bilo omogućeno da unaprede svoja znanja o pravu Evropske Unije: o načelima podele vlasti u Evropskoj Uniji, različitim izvorima prava EU (njihovom statusu i hijerarhijskom odnosu, kao i pravnim mehanizmima koji obezbeđuju delotvornost prava EU), doktrini direktnog dejstva i suprematije, organizaciji i nadležnosti sudova EU, kao i različitim postupcima pred sudovima EU, a naročito o postupku odlučivanja o prethodnom pitanju.

Multidonatorski poverenički fond (MDTF)           

Tokom 2017. godine Višedonatorski poverenički fond nastavio je da pruža podršku Vrhovnom kasacionom sudu, pre svega kroz podršku Radnoj grupi za praćenje Izmenjenog jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji, a u tom smislu je ostvarena saradnja i sa projektom „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“. Uz fleksibilan pristup, nastavljene su aktivnosti jačanja kapaciteta Vrhovnog kasacionog suda u oblasti ujednačavanja sudske prakse kroz doprinos analizi najzanačajnih spornih pravnih pitanja iz domaće sudske prakse, te praćenje i prevođenje prakse Evropskog suda za ljudska prava, Suda pravde Evropske Unije, kao i uporedne prakse sudova u regionu čije odluke mogu biti od značaja za praksu Vrhovnog kasacionog suda. U tu svrhu održana su i dva radna sastanka sudijskih savetnika i sudijskih pomoćnika odeljenja sudske prakse VKS, apelacionih, viših sudova i sudova republičkog ranga, sa fokusom na praksu oba evropska suda (ESLJP i Suda EU) i njihov međusobni odnos.

Takođe, u prethodnom periodu sprovedene su različite radionice i obuke radi jačanja kapaciteta u pogledu statističkog izveštavanja, unapređenja primene informacione tehnologije, tehnika upravljanja i PR veština. Uz podršku MDTF-a, omogućeno je učešće predstavnika VKS na obukama u Evropskoj pravosudnoj akademiji (ERA) u Triru (Nemačka) iz oblasti evropskog radnog prava, zaštite ličnih podataka i trgovinskog prava EU, kao i na temu odnosa krivičnog zakonodavstva i evropskih integracija na Zlatiboru. Posebno je značajna podrška novom formatu izveštaja Vrhovnog kasacionog suda koji doprinosi jasnijem sagledavanju rada sudova i transparentonosti.

MDTF kontinuirano pruža podršku Vrhovnom kasacionom sudu u organizovanju Godišnjeg savetovanja sudija.

Uz podršku ovog projekta takođe je realizovana studijska poseta sudija Vrhovnog kasacionog suda Sudu pravde Evropske Unije novembra 2017. godine.

Misija OEBS-a u Srbiji pruža podršku Vrhovnom kasacionom sudu u sprovođenju aktivnosti koje se odnose na ujednačavanje sudske prakse u Republici Srbiji. U skladu sa tim, u 2016. godini u Novom Sadu održane su dve zajedničke sednice apelacionih sudova, na kojima se raspravljalo o spornim pravnim pitanjima, 18. marta za građanska odeljenja i 25. marta za krivična odeljenja. Pored toga, Misija OEBS-a sarađivala je sa Vrhovnim kasacionim sudom i u pogledu anonimizacije sudskih presuda tako što je podržala rad Radne grupe koja je izradila smernice koje će moći da koriste svi sudovi u Srbiji, kako bi se obezbedilo da anonimizacija sudskih odluka bude ujednačena i s tim u vezi podržano je više okruglih stolova.

Takođe Misija OEBS-a u Republici Srbiji, podržala je sastanak predsednika vrhovnih sudova istočne i centralne Evrope, koji je održan u junu 2016. godine. U saradnji sa OEBS-om Vrhovni kasacioni sud je organizovao  29. novembra 2016. godine konferenciju posvećenu ustavnim reformama:  „U susret izmenama Ustava: ustavni položaj sudstva“.

Misija OEBS-a, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i Vrhovni kasacioni sud pokrenuli su seriju radnih sastanaka koji imaju za cilj da se unapredi veština pisanja krivičnih presuda tako da presude budu razumljivije za građane. Ovaj rad je okončan izradom Priručnika za pisanje krivičnih presuda koji je predstavljen na Godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji u oktobru 2017. godine. Takođe, Misija OEBS-a kontinuirano podržava učešće 25 sudijiskih pomoćnika na Godišnjem savetovanju sudija.

Saradnja Vrhovnog kasacionog suda i Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) je usmerena na stvaranje boljih uslova za rad sudija i zaposlenih, u sudovima u Republici Srbiji. Kancelarija Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji, je organizovala i podržala posetu visoke delegacije Republike Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda sudija Dragomir Milojević, Republici Turskoj, od 22. do 27. februara 2016. godine.