Przz 15/2019 2.5.29.1. zahtev za zaštitu zakonitosti; 2.5.8.2. pravo na odbranu; 2.5.8.4. zabrana preinačenja na gore

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Przz 15/2019
27.11.2019. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Radmile Dragičević Dičić, Miroljuba Tomića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Ptz br. 537/19 od 17.09.2019. godine protiv presude Prekršajnog suda u Beogradu 75 Pr 53283/18 od 09.01.2019. godine i presude Prekršajnog apelacionog suda 5 Prž 14643/19 od 12.07.2019. godine, u predmetu prekršaja, u javnoj sednici veća održanoj dana 27.11.2019. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se USVAJA, UKIDAJU SE presuda Prekršajnog suda u Beogradu 75 Pr 53283/18 od 09.01.2019. godine i presuda Prekršajnog apelacionog suda 5 Prž 14643/19 od 12.07.2019. godine, zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka iz člana 264. stav 1. tačka 14) i stav 2. tač. 1), 3) i 4) u vezi člana 157. stav 1, člana 158, člana 159. stav 1. i člana 187. st. 4-8. Zakona o prekršajima i predmet vraća Prekršajnom sudu u Beogradu na ponovno odlučivanje.

Utvrđuje se da je presudom Prekršajnog suda u Beogradu 75 Pr 53283/18 od 09.01.2019. godine i presudom Prekršajnog apelacionog suda 5 Prž 14643/19 od 12.07.2019. godine povređen zakon u korist okrivljenih i to odredba člana 264. stav 1. tačka 9) Zakona o prekršajima, jer nije odlučeno o zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka u celini.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Prekršajnog suda u Beogradu 75 Pr 53283/18 od 09.01.2019. godine okrivljeni ''AA'' DOO sa sedištem u ... kao pravno lice, BB sa prebivalištem u ..., Gradska opština ..., kao odgovorno lice u pravnom licu na poziciji i zakonskog zastupnika do 11.04.2018. godine, i VV sa prebivalištem u ..., mesto ..., kao odgovorno lice u pravnom licu na poziciji i zakonskog zastupnika do 11.04.2018. godine, oglašeni su odgovornim što je dana 13.09.2018. godine u postupku kancelarijske kontrole utvrđeno da nisu u zakonom propisanom roku podneli pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku PPP PD, za mart 2018. godine do 30.04.2018. godine, što je utvrđeno službenom beleškom broj ../18, čime su postupili protivno odredbi člana 51. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, čime je okrivljeno pravno lice učinilo prekršaj kažnjiv po članu 177. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a okrivljena odgovorna lica prekršaj kažnjiv po članu 177. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Istom presudom sud je okrivljenom pravnom licu za učinjeni prekršaj izrekao opomenu, a okrivljena odgovorna lica u pravnom licu osudio na novčane kazne u iznosu od po 10.000,00 dinara, pod pretnjom donošenja posebnog rešenja o načinu izvršenja neplaćene kazne i okrivljeni su obavezani na snošenje troškova postupka i to okrivljeno pravno lice u iznosu od 5.000,00 dinara, a okrivljena odgovorna lica u pravnom licu u iznosu od po 1.500,00 dinara, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Postupajući po žalbi branioca okrivljenog BB iz ..., Prekršajni apelacioni sud je presudom 5 Prž 14643/19 od 12.07.2019. godine žalbu branioca okrivljenog odbio i presudu prvostepenog prekršajnog suda u odnosu na ovog žalioca potvrdio.

Protiv presude Prekršajnog suda u Beogradu 75 Pr 53283/18 od 09.01.2019. godine i presude Prekršajnog apelacionog suda 5 Prž 14643/19 od 12.07.2019. godine Republički javni tužilac je podigao zahtev za zaštitu zakonitosti zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka iz člana 264. stav 1. tač. 9) i 14) stav 2. tač. 1), 3) i 4) u vezi člana 157. stav 1, člana 158, člana 159. stav 1. i člana 187. st. 4-8. Zakona o prekršajima. Ukazuje da je zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka koji je podnelo Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Savski venac okrivljenom pravnom licu i odgovornim licima u pravnom licu stavljeno na teret da nisu u zakonom propisanom roku podneli pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku PPP PD za mart 2018. godine do 30.04.2018. godine i april 2018. godine do 31.05.2018. godine. Izrekom prvostepene prekršajne presude, međutim, okrivljeni su oglašeni odgovornim samo za nepodnošenje poreske prijave za mart mesec 2018. godine, dok o ostalom delu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nije odlučeno, a čime su učinjene bitne povrede odredaba prekršajnog postupka iz člana 264. stav 1. tač. 9) i 14) Zakona o prekršajima. Navodi i da je u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka pravilno navedeno da je okrivljeni BB bio zastupnik okrivljenog pravnog lica do 11.04.2018. godine, a da je od 11.04.2018. godine zakonski zastupnik bio okrivljeni VV. Međutim, u izreci prvostepene prekršajne presude navedeno je da je i VV bio zakonski zastupnik okrivljenog pravnog lica do 11.04.2018. godine, što izreku čini nejasnom i kontradiktornom, pa je time učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 264. stav 1. tačka 14) Zakona o prekršajima. Ističe da okrivljeni BB nije saslušan, zato što mu poziv radi saslušanja nije bio uredno dostavljen. Ovo stoga što je poziv dostavljen samo na adresu okrivljenog pravnog lica dana 23.11.2018. godine kada okrivljeni BB više nije bio radno angažovan u ovom pravnom licu jer mu je radni odnos prestao pre toga dana 02.04.2018. godine, što proizlazi iz sporazuma o prestanku radnog odnosa koji je zaključen 30.03.2018. godine i rešenja Agencije za privredne registre od 11.04.2018. godine kojim je usvojena registraciona prijava o promeni podataka tako što se briše ime BB na funkciji direktora a upisuje ime VV na funkciji direktora sa danom 11.04.2018. godine. Ukazuje da je na taj način sud postupio suprotno odredbi člana 157. stav 1, člana 158, člana 159. stav 1. i člana 187. Zakona o prekršajima, te da je povredio pravo okrivljenom BB na odbranu i počinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka iz člana 264. stav 2. tač. 1) i 4) Zakona o prekršajima.

Drugostepeni sud ove povrede ne otklanja već u pobijanoj drugostepenoj prekršajnoj presudi odbija žalbu branioca okrivljenog BB zaključujući da su navodi kojima se ukazuje da mu je povređeno pravo na odbranu neosnovani jer je okrivljenom poziv uručen na radnom mestu na adresu okrivljenog odgovornog lica, predajom licu ovlašćenom za prijem pošte čime se smatra da je dostavljanje izvršeno na osnovu odredbe člana 159. Zakona o prekršajima. Navodi da su razlozi prvostepene presude nejasni i kontradiktorni stoga što sud najpre konstatuje da okrivljeni nisu izneli svoju odbranu jer se nisu odazvali na uredno uručene pozive niti su svoju odbranu dostavili u pisanom obliku, a potom navodi da je sud brižljivo ocenio sve izvedene dokaze pojedinačno i u međusobnoj vezi kao i u vezi sa datom odbranom okrivljenih u kojoj odbrani nisu naveli ni jednu od zakonskih okolnosti koja bih ih oslobodila od odgovornosti za prekršaj koji im se podnetim zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka stavlja na teret. Predložio je da Vrhovni kasacioni sud zahtev za zaštitu zakonitosti usvoji, ukine pobijane presude i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak.

Vrhovni kasacioni sud je obavestio o sednici veća Republičkog javnog tužioca koji, iako uredno obavešten, nije pristupio.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijane presude u smislu člana 286. stav 1. Zakona o prekršajima (''Službeni glasnik RS'' br. 65/13, 13/16 i 98/16), Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev osnovan.

Iz spisa predmeta proizlazi da je Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Savski venac podnelo 20.09.2018. godine zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica AA sa sedištem u ..., ulica ..., odgovornog lica BB, zakonskog zastupnika u periodu do 11.04.2018. godine, sa prebivalištem u ..., i odgovornog lica VV, zakonskog zastupnika u periodu od 11.04.2018. godine, sa prebivalištem u ... – ..., zato što nisu u zakonom propisanom roku podneli pojedinačne poreske prijave za poreze i doprinose po odbitku – PPP PD za mart 2018. godine do 30.04.2018. godine i april 2018. godine do 31.05.2018. godine, što je utvrđeno u postupku kancelarijske kontrole službenom beleškom od 13.09.2018. godine, čime su postupili suprotno odredbama člana 51. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, zbog čega postoji osnovana sumnja da su učinili prekršaj iz člana 177. st. 1. i 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Postupajući po podnetom zahtevu, Prekršajni sud u Beogradu je rešenjem od 23.11.2018. godine pokrenuo prekršajni postupak. Nakon sprovedenog prekršajnog postupka doneta je pobijana prvostepena presuda kojom su okrivljeno pravno lice AA sa sedištem u ..., okrivljeni BB odgovorno lice u pravnom licu, na poziciji i zakonskog zastupnika do 11.04.2018. godine, i okrivljeni VV odgovorno lice u pravnom licu na poziciji i zakonskog zastupnika do 11.04.2018. godine oglašeni odgovornim, pa je okrivljenom pravnom licu izrečena opomena, a okrivljenim odgovornim licima izrečene su novčane kazne u iznosu od po 10.000,00 dinara. Iz spisa predmeta proizlazi i da u prekršajnom postupku okrivljeni BB nije saslušan. Prvostepeni sud je u obrazloženju pobijane presude s tim u vezi naveo da okrivljeni (dakle i okrivljeni BB) svoju odbranu nisu izneli jer se na uredno dostavljene pozive nisu odazvali niti su dostavili pisanu odbranu od dana prijema poziva koji im je sa kopijom zahteva za pokretanje prekršajnog postupka dostavljen 23.11.2018. godine, što proizlazi iz dostavnice koja je svojeručno uredno potpisana od strane primaoca i overena pečatom okrivljenog pravnog lica. Dalje je navedeno da je sud cenio sve izvedene dokaze pojedinačno i u međusobnoj vezi, kao i u vezi sa datom odbranom okrivljenih u kojoj odbrani nisu naveli ni jednu od zakonskih okolnosti koja bi ih oslobodila od odgovornosti za prekršaj koji im se podnetim zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka stavlja na teret. Ceneći navod žalbe branioca okrivljenog BB da je okrivljenom BB povređeno pravo na odbranu jer mu poziv za saslušanje nije uručen u skladu sa zakonom, drugostepeni prekršajni sud je u pobijanoj drugostepenoj presudi naveo da je žalbeni navod neosnovan jer je ovom okrivljenom, koji je bio odgovorno lice u okrivljenom pravnom licu do 11.04.2018. godine, poziv uručen na adresi okrivljenog pravnog lica, na radnom mestu, predajom pismena licu ovlašćenom za prijem pošte, čime se na osnovu odredbe člana 159. stav 1. Zakona o prekršajima smatra da je dostavljanje izvršeno.

Imajući u vidu izloženo, osnovano se u zahtevu za zaštitu zakonitosti ukazuje da je izreka prvostepene presude nerazumljiva čime je učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 264. stav 1. tačka 14) Zakona o prekršajima na koju se u zahtevu za zaštitu zakonitosti ukazuje. Ovo stoga što je u izreci pobijane prvostepene presude navedeno da je okrivljeni VV odgovorno lice u okrivljenom pravnom licu na poziciji zakonskog zastupnika do 11.04.2018. godine dok iz zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i stanja u spisima proizlazi da je on zakonski zastupnik i odgovorno lice u okrivljenom pravnom licu počev od 11.04.2018. godine.

Osnovano se u zahtevu za zaštitu zakonitosti ukazuje i da su razlozi navedeni u obrazloženju pobijanih presuda nejasni i kontradiktorni, te da su sudovi pogrešno primenili odredbe prekršajnog postupka i povredili pravo odbrane okrivljenog BB, koji nije saslušan pre donošenja odluke, čime su počinili bitne povrede odredaba prekršajnog postupka iz člana 264. stav 2. tač. 1), 3) i 4) Zakona o prekršajima. Ovo stoga što BB prema stanju u spisima od 11.04.2018. godine više nije bio zakonski zastupnik niti odgovorno lice u okrivljenom pravnom licu, pa mu poziv za saslušanje sa zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka nije mogao biti uredno dostavljen nakon tog datuma, dana 23.11.2018. godine, na adresu okrivljenog pravnog lica predajom licu ovlašćenom za prijem pošte na način kako se navodi u pobijanim presudama. Kontradiktorni su i razlozi iz obrazloženja pobijane prvostepene presude u kojoj se konstatuje da okrivljeni nisu dali odbranu, a potom navodi da je sud cenio sve izvedene dokaze pojedinačno i u međusobnoj vezi kao i u vezi sa datom odbranom okrivljenih.

S ozbirom na sve izloženo, Vrhovni kasacioni sud je našao da je podneti zahtev osnovan pa je na osnovu člana 287. stav 4. Zakona o prekršajima, odlučio kao u stavu prvom dispozitiva, s tim što je u ponovnom postupku prvostepeni prekršajni sud dužan da postupi po odredbi člana 290. ovog zakona.

Osnovano se u zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca ukazuje i da je pobijanim presudama povređen zakon odnosno učinjena bitna povreda odredbe prekršajnog postupka iz člana 264. stav 1. tačka 9) Zakona o prekršajima kojom je propisano da bitna povreda odredaba prekršajnog postupka uvek postoji ako sud nije u celosti odlučio o zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka. Ovo stoga što iz zahteva za pokretanje prekršajnog postupka proizlazi da je okrivljenima stavljeno na teret da nisu u zakonom propisanom roku podneli pojedinačne poreske prijave za porez i doprinose po odbitku PPP PD za mart 2018. godine do 30.04.2018. godine i april 2018. godine do 31.05.2018. godine, dok su izrekom prvostepene prekršajne presude okrivljeni oglašeni odgovornim samo za nepodnošenje poreske prijave za mart mesec 2018. godine, a o ostalom delu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nije odlučeno.

Imajući u vidu izneto, Vrhovni kasacioni sud je našao da je pobijanim presudama povređen zakon tako što je učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 264. stav 1. tačka 9) Zakona o prekršajima, pa je na osnovu odredbe člana 287. stav 4. u vezi sa članom 288. stav 1. Zakona o prekršajima odlučio kao u stavu drugom dispozitiva ove presude. Naime, zahtev za zaštitu zakonitosti je u ovom delu podignut na štetu kažnjenih, zbog čega je Vrhovni kasacioni sud utvrdio da postoji povreda zakona ne dirajući u pravnosnažnu presudu.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 27.11.2019. godine, Przz 15/2019

Zapisničar,                                                                                                                          Predsednik veća – sudija,

Dragica Vranić,s.r.                                                                                                          Katarina Manojlović Andrić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić