Przz 33/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; rok za podnošenje zahteva

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Przz 33/2013
14.11.2013. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca PTZ.br.270/13 od 19.09.2013. godine, protiv pravnosnažnog rešenja Višeg prekršajnog suda 212 Prž.br.11147/13 od 24.05.2013. godine, u predmetu prekršaja, u javnoj sednici veća održanoj dana 14.11.2013. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se UVAŽAVA, UKIDA rešenje Višeg prekršajnog suda 212 Prž.br.11147/13 od 24.05.2013. godine i predmet vraća istom sudu na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg prekršajnog suda 212 Prž.br.11147/13 od 24.05.2013. godine odbačena je, kao neblagovremena, zajednička žalba okrivljenog pravnog lica R.R. doo sa sedištem u B. i okrivljenog odgovornog lica A.R. iz B., izjavljena protiv presude Prekršajnog suda u Beogradu 79-Pr.br.119162/11 od 01.03.2013. godine, kojom je okrivljeno pravno lice oglašeno krivim zbog prekršaja iz člana 23. stav 1. Odluke o komunalnoj inspekciji i osuđeno na novčanu kaznu u iznosu od 8.000,00 dinara, a okrivljeno odgovorno lice je oglašeno krivim zbog prekršaja iz člana 23. stav 2. Odluke o komunalnoj inspekciji i osuđeno na novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 dinara. Istom presudom okrivljeni su obavezani da plate troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od po 800,00 dinara. Protiv navedenog pravnosnažnog rešenja Višeg prekršajnog suda Republički javni tužilac je podigao zahtev za zaštitu zakonitosti, zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 2. u vezi člana 126. stav 3. Zakona o prekršajima. U zahtevu navodi da je pobijano rešenje doneto uz pogrešnu primenu odredbi člana 126. stav 3. Zakona o prekršajima. Ističe da je Viši prekršajni sud pogrešno utvrdio datum podnošenja zajedničke žalbe iz razloga što se iz spisa predmeta vidi da su okrivljeni zajedničku žalbu predali poštanskom operatoru AKS e.k. i to dana 19.04.2013.

Przz 33/2013 - 2 -

godine, saglasno potpisanom i overenom nalogu i potvrdi o prijemu pošiljke koji se nalazi u spisima predmeta uz zajedničku žalbu okrivljenih. Predlaže da sud zahtev uvaži, ukine pobijano rešenje i predmet vrati istom sudu na ponovno odlučivanje. Vrhovni kasacioni sud je obavestio o sednici veća Republičkog javnog tužioca, koji iako uredno obavešten, nije pristupio. Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijano rešenje u smislu člana 266. Zakona o prekršajima (''Službeni glasnik RS'' 101/2005, 116/2008, 111/2009), Vrhovni kasacioni sud je našao: Zahtev je osnovan. Republički javni tužilac osnovano zahtevom za zaštitu zakonitosti ukazuje da je rešenje Višeg prekršajnog suda 212 Prž.br.11147/13 od 24.05.2013. godine doneto uz bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 2. u vezi člana 126. stav 3. Zakona o prekršajima. Ovo stoga jer se iz spisa predmeta vidi da su okrivljeni presudu Prekršajnog suda u Beogradu 79-Pr.br.119162/11 od 01.03.2013. godine primili dana 11.04.2013. godine, prema povratnicama u spisima. Prema nalogu o prijemu ekspresne pošiljke br. 9990773230, AKS e.k. iz Š., koji se nalazi u spisima, okrivljeni su žalbu na prvostepenu presudu podneli dana 19.04.2013. godine. Odredbom člana 126. stav 3. Zakona o prekršajima je propisano da kad je izjava upućena preko pošte preporučenom pošiljkom ili telegrafskim putem, dan predaje pošti smatra se danom predaje onome kome je upućeno. Kod ovakvog stanja u spisima Vrhovni kasacioni sud nalazi da je pogrešno zaključivanje iz pobijanog rešenja da su okrivljeni zajedničku žalbu izjavili nakon proteka zakonskog roka od osam dana od dana prijema prvostepene presude, na šta se osnovano u zahtevu ukazuje, jer je poslednji dan za izjavljivanje žalbe 19.04.2013. godine kada je žalba predata ekspresnom pošiljkom. U ponovnom postupku, Viši prekršajni sud je dužan da otkloni navedenu bitnu povredu odredaba Zakona o prekršajima i raspravi pitanja na koja mu je ukazano ovom presudom saglasno članu 269. istog zakona. Sa iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je, na osnovu člana 266. stav 3. Zakona o prekršajima (''Službeni glasnik RS'' 101/2005, 116/2008, 111/2009) odlučio kao u dispozitivu ove presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU dana 14.11.2013. godine, Przz 33/2013

Zapisničar, Predsednik veća - sudija Rajka Milijaš,s.r. Vera Pešić,s.r.