Przz 37/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; carinski prekršaji

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Przz 37/2013
14.11.2013. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca PTZ.br.306/13 od 08.10.2013. godine, protiv rešenja Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprava carina, Carinarnica Kragujevac P-244/2011 od 19.09.2011. godine i presude Prekršajnog suda u Kragujevcu I 4 PRU.br.294/11 od 08.04.2013. godine, u predmetu carinskog prekršaja, u javnoj sednici veća održanoj dana 14.11.2013. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se UVAŽAVA, UKIDAJU SE rešenje Ministarstva finansija RS, Uprava carina, Carinarnica Kragujevac P-244/2011 od 19.09.2011. godine i presuda Prekršajnog suda u Kragujevcu I 4 PRU.br.294/11 od 08.04.2013. godine i predmet vraća Ministarstvu finansija RS, Upravi carina, Carinarnica Kragujevac na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Prekršajnog suda u Kragujevcu I 4 PRU.br.294/11 od 08.04.2013. godine odbijena je žalba okrivljenog M.B. iz sela U. kod R. i potvrđeno rešenje Carinarnice Kragujevac, Komisije za carinske prekršaje P-244/2011 od 19.09.2011. godine, kojim je okrivljeni M.B. iz sela U. kod R. oglašen krivim za učinjeni prekršaj iz člana 294. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 dinara, koju je dužan da plati u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, u protivnom će novčana kazna biti zamenjena kaznom zatvora u trajanju od 10 dana, tako što će svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne biti zamenjeno za jedan dan zatvora na osnovu člana 37. Zakona o prekršajima. Istim rešenjem okrivljeni je obavezan da uplati iznos od 500,00 dinara na ime paušalnih troškova prekršajnog postupka.

Przz 37/2013

- 2 -

Protiv navedenog prvostepenog prekršajnog rešenja i presude Prekršajnog suda u Kragujevcu, Republički javni tužilac je podigao zahtev za zaštitu zakonitosti zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 2. u vezi sa članom 154. stav 4. i članom 216. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima. U zahtevu ističe da je prvostepeni prekršajni organ bio u obavezi da primeni odredbe člana 159. stav 2. tačka 5. i člana 216. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima i da zahtev za pokretanje prekršajnog postupka koji je podneo MUP Republike Srbije, PU Jagodina odbaci kao podnet od neovlašćenog lica. Budući da nije postupio na navedeni način, prvostepeni prekršajni organ je učinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka, a prekršajni sud je propuštanjem da po službenoj dužnosti, uoči tu povredu i istu otkloni i sam doneo nezakonitu presudu. Predlaže da sud zahtev uvaži, ukine prvostepeno prekršajno rešenje i presudu prekršajnog suda i predmet vrati prvostepenom prekršajnom organu na ponovni postupak i odluku. Vrhovni kasacioni sud je na osnovu odredbe člana 265. stav 2. Zakona o prekršajima (''Službeni glasnik RS'' br. 101/05, 116/08 i 111/09) obavestio o sednici veća Republičkog javnog tužioca koji, iako uredno obavešten, nije pristupio. Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijanu presudu i prvostepeno rešenje o prekršaju, u smislu člana 266. Zakona o prekršajima, Vrhovni kasacioni sud je našao: Zahtev je osnovan. Nakon ocene navoda zahteva i uvida u spise predmeta, Vrhovni kasacioni sud je našao da su osnovani navodi zahteva da su prvostepeni prekršajni organ i prekršajni sud učinili bitne povrede odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 2. Zakona o prekršajima u vezi sa članom 159. stav 2. tačka 5. i članom 154. stav 4. Zakona o prekršajima. Ovo stoga što iz spisa predmeta proizilazi da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Jagodina, pod brojem Pu – 2625/09 od 12.05.2010. godine podnela Prekršajnom sudu u Jagodini zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv M.B., zbog prekršaja iz člana 341. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona. Prekršajni sud u Jagodini se dana 06.06.2011. godine rešenjem 06 Pr.br.5123/10 oglasio stvarno nenadležnim za vođenje prekršajnog postupka protiv okrivljenog M.B. i spise predmeta dostavio Upravi carina, Carinarnici Kragujevac, kao stvarno i mesno nadležnom organu. Zaključkom Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprava carina, Carinarnica Kragujevac P.br.244/2011 od 27.07.2011. godine, pokrenut je prekršajni postupak protiv M.B. iz J., zbog prekršaja iz člana 294. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona. Iz iznetog proizilazi da MUP Republike Srbije, Policijska uprava Jagodina ne spada u krug ovlašćenih organa za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, propisanih članom 154. stav 4. Zakona o prekršajima (''Službeni glasnik RS'' 101/05, 116/08 i 111/09). Navedenim članom 154. stav 4. Zakona o prekršajima izričito je propisano da su organi ovlašćeni za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka organi uprave, ovlašćeni inspektori, javni tužilac i drugi organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja u čiju nadležnost spada neposredno

Przz 37/2013

- 3 -

izvršenje ili nadzor nad izvršenjem propisa u kojima su prekršaji predviđeni. Kako je članom 14. Carinskog zakona (''Službeni glasnik RS'' 73/03... 85/05) propisano da carinski organi mogu, u skladu sa propisima, preduzimati i sprovoditi mere carinskog nadzora i kontrole koje smatraju neophodnim za primenu carinskih i drugih propisa, proizlazi da nadzor nad izvršenjem Carinskog zakona vrši carinski organ, pa je ovlašćeni podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz Carinskog zakona Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava carina, a ne Ministarstvo unutrašnjih poslova. S obzirom na to, prema nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, prvostepeni prekršajni organ je bio u obavezi da primeni član 159. stav 1. i stav 2. tačka 5. navedenog Zakona o prekršajima, kojim je propisano da kad prvostepeni organ za prekršaj utvrdi da ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka, zahtev će rešenjem odbaciti, a ti uslovi prema stavu 2. tačka 5. navedenog člana zakona ne postoje kad je zahtev podneo neovlašćeni organ, odnosno neovlašćeno lice. Neprimenjivanjem citiranog zakonskog propisa prvostepeni prekršajni organ je učinio bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka, a prekršajni sud je propuštanjem da po službenoj dužnosti uoči tu bitnu povredu i istu otkloni i sam učinio povredu prekršajnog postupka iz člana 234. stav 2. u vezi sa članom 154. stav 4. i članom 216. stav 1. tačka 1. Zakona o prekršajima. Sa iznetih razloga, nalazeći da su osnovani navodi zahteva da su u prekršajnom postupku učinjene bitne povrede pravila postupka od uticaja na zakonito i pravilno donošenje odluke, jer je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podneo nenadležan organ, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu člana 266. stav 3. Zakona o prekršajima uvažio zahtev, ukinuo rešenje prvostepenog prekršajnog organa i presudu Prekršajnog suda u Kragujevcu i predmet vratio na ponovno odlučivanje prvostepenom prekršajnom organu, kao stvarno i mesno nadležnom, koji je dužan da postupi po članu 269. Zakona o prekršajima.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU dana 14.11.2013. godine, Przz 37/2013

Zapisničar, Predsednik veća - sudija Rajka Milijaš,s.r. Vera Pešić,s.r.