Przz 38/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; saobraćajni prekršaji

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Przz 38/2013
14.11.2013. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca PTZ.br.314/13 od 15.10.2013. godine, protiv pravnosnažne presude Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1128/11 od 01.11.2012. godine, presude Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu I-115 Prž 32093/12 od 26.12.2012. godine, presude Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1236/13 od 29.07.2013. godine i presude Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu I-114 Prž 17015/13 od 21.08.2013. godine, u predmetu prekršaja, u javnoj sednici veća održanoj dana 14.11.2013. godine, doneo je

P R E S U D U

I ODBACUJE SE zahtev podnet protiv presude Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1128/11 od 01.11.2012. godine i presude Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu I-115 Prž 32093/12 od 26.12.2012. godine.

II ODBIJA SE zahtev podnet protiv presude Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1236/13 od 29.07.2013. godine i presude Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu I-114 Prž 17015/13 od 21.08.2013. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu I-115 Prž 32093/12 od 26.12.2012. godine odbijena je zajednička žalba okrivljenog pravnog lica D.s.o.o.z.p. i i. T. V.B. i odgovornog lica LJ.S., iz T., a presuda Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1128/11 od 01.11.2012. godine je potvrđena, u odnosu na žalioce. Prvostepenom presudom okrivljeno pravno lice T. doo V.B., odgovorno lice LJ.S., iz T., i vozač V.R. iz G., su oglašeni krivim zbog prekršaja iz člana 326. stav 1. tačka 56. u vezi stava 2. u vezi člana 245. stav 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a vozač zbog prekršaja iz člana 331. stav 1. tačka 72. u vezi člana 245. stav 3. istog zakona, i osuđeni na novčane kazne i to: pravno lice u iznosu od 100.000,00 dinara, odgovorno lice u iznosu od 6.000,00 dinara, i vozač u iznosu od 15.000,00 dinara, kome su pored

Przz 38/2013 - 2 -

ove kazne izrečena i 2 kaznena poena, sa obavezom da svi plate troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od po 700,00 dinara.

Presudom Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu I-114 Prž 17015/13 od 21.08.2013. godine odbijena je žalba kažnjenog pravnog lica T. doo sa sedištem u V.B. i kažnjenog odgovornog lica LJ.S. iz T., i potvrđena presuda Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1236/13, kojom je odbačen zahtev za ponavljanje prekršajnog postupka podnet od strane okrivljenih, koji je okončan presudom Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1128/11 od 01.11.2012. godine.

Protiv navedenih presuda Republički javni tužilac je podigao zahtev za zaštitu zakonitosti, zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 1. tač. 8. i 15. stav 2. u vezi člana 81. Zakona o prekršajima. U zahtevu navodi da je prvostepenu presudu doneo nenadležan organ jer je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv okrivljenog pravnog lica i okrivljenog odgovornog lica zbog prekršaja iz člana 326. stav 1. tačka 56. i stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja, nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ne prekršajni sud. Ovakvo stanovište je izneo i Ustavni sud Srbije u rešenju br. III-U-1646/2010 od 03.07.2012. godine kao i rešenjem br. III-U 200/2012 od 20.07.2012. godine. Potvrđujući prvostepenu presudu i sam drugostepeni sud čini navedenu bitnu povredu, jer je o žalbi u konkretnom slučaju shodno članu 228. stav 1. Zakona o prekršajima trebalo da odlučuje prekršajni sud, da je odluku doneo stvarno nadležan organ. Dalje navodi da je izreka presude prvostepenog suda nerazumljiva jer iz iste proizilazi da je vozač morao da ima nosače podataka iz tahografa za godinu i više dana nakon što je izvršena kontrola. Smatra da su pobijane presude donete uz bitnu povredu odredaba prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 2. u vezi člana 81. Zakona o prekršajima, jer sudovi nisu ispitali i potpuno utvrdili činjenice koje su važne za donošenje zakonite odluke i sa jednakom pažnjom ispitali i utvrdili kako činjenice koje terete okrivljene tako i one koje im idu u korist, a što je uticalo na zakonito i pravilno donošenje odluke. Smatra da je uverenje – potvrda izdata od strane MUP-a PS Vrnjačka Banja 09 br. 226-15/2013 dokaz na osnovu koga je trebalo dozvoliti ponavljanje postupka jer se istom dokazuje da jedno od dva vozila koje poseduje pravno lice, ne podleže obavezi posedovanja tahografa. Ukazuje da obzirom da su okrivljeni oglašeni krivim za prekršaj učinjen 10.06.2011. godine to je nastupila apsolutna zastarelost prekršajnog gonjenja sa danom 11.06.2013. godine. Predlaže da sud zahtev uvaži, ukine pobijane presude i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Vrhovni kasacioni sud je, obavestio o sednici veća Republičkog javnog tužioca, koji iako uredno obavešten, nije pristupio.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijanu presudu u smislu člana 266. Zakona o prekršajima (''Službeni glasnik RS'' 101/2005, 116/2008, 111/2009), Vrhovni kasacioni sud je našao:

I Odbacuje se zahtev podnet protiv presude Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1128/11 od 01.11.2012. godine i presude Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu I-115 Prž 32093/12 od 26.12.2012. godine.

Przz 38/2013 - 3 -

II Odbija se zahtev podnet protiv presude Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1236/13 od 29.07.2013. godine i presude Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu I-114 Prž 17015/13 od 21.08.2013. godine.

Zakon o prekršajima (''Službeni glasnik RS'' 101/05, 116/08 i 111/09) čijom primenom su donete pobijane presude navedene u stavu I dispozitiva ove presude, u članu 264. stav 1. propisuje da se protiv pravnosnažne presude može podići zahtev za zaštitu zakonitosti ako je povređen zakon ili drugi propis o prekršaju. U stavu 2. istog člana zakona je propisano da zahtev za zaštitu zakonitosti podiže Republički javni tužilac u roku od tri meseca od dana dostavljanja presude.

Iz dostavnice u spisima predmeta se vidi da je presuda Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu I-115 Prž 32093/12 od 26.12.2012. godine uručena okrivljenom odgovornom licu u pravnom licu S.LJ. iz T. dana 08.01.2013. godine. Prema stanju u spisima predmeta okrivljeni pravno lice T. doo V.B. i odgovorno lice S.LJ. iz T. su protiv navedene presude Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu od 26.12.2012. godine podneli dana 08.02.2013. godine zahtev za ponavljanje postupka, a što ukazuje na to da su im navedene presude uručene pre podnošenja zahteva.

Kako je zahtev za zaštitu zakonitosti podnet dana 17.10.2013. godine, po proteku zakonom propisanog roka od tri meseca, to je Vrhovni kasacioni sud našao da je zahtev za zaštitu zakonitosti neblagovremen, pa je postupajući na osnovu člana 30. Zakona o uređenju sudova (''Službeni glasnik RS'' 116/08 i 104/09) i navedenih propisa odlučio kao u stavu I dispozitiva ove presude.

Ocenjujući zakonitost presude Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1236/13 od 29.07.2013. godine i presude Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu I-114 Prž 17015/13 od 21.08.2013. godine, u granicama ispitivanja povrede propisa na koje se javni tužilac poziva u svom zahtevu Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u stavu II dispozitiva ove presude, jer je našao da su navodi zahteva neosnovani.

Presudom Višeg prekršajnog suda, Odeljenje u Kragujevcu I-114 Prž 17015/13 od 21.08.2013. godine odbijena je, kao neosnovana, zajednička žalba kažnjenog pravnog lica T. doo sa sedištem u V.B. i odgovornog lica LJ.S. iz T. i potvrđena presuda Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1236/13 od 29.07.2013. godine, kojom je odbačen zahtev kažnjenih za ponavljanje prekršajnog postupka okončanog presudom Prekršajnog suda u Trsteniku 3 Pr 1128/11 od 01.11.2012. godine, kojom su okrivljeno pravno lice i odgovorno lice oglašeni krivim zbog prekršaja iz člana 326. stav 1. tačka 56. i stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i kažnjeni novčanom kaznom i to okrivljeno pravno lice u iznosu od 100.000,00 dinara, a okrivljeno odgovorno lice u iznosu od 6.000,00 dinara.

Neosnovano se, prema oceni Vrhovnog kasacionog suda, navodima zahteva za zaštitu zakonitosti ukazuje da su pobijane presude donete uz bitne povrede

Przz 38/2013 - 4 -

odredaba prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 1. tač. 8. i 15. stav 2. u vezi člana 81. Zakona o prekršajima. Ovo stoga jer je pravilno zaključeno pobijanim presudama da u zahtevu za ponavljanje postupka nisu iznete nove činjenice niti su podneti novi dokazi koji bi sami za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku, niti je bio ispunjen neki drugi uslov iz člana 249. stav 1. Zakona o prekršajima, zbog čega je Viši prekršajni sud osnovano našao da je pravilna odluka prvostepenog suda kojom je odbačen zahtev za ponavljanje postupka, jer nije bilo zakonskih uslova za ponavljanje postupka.

Takođe, neosnovani su navodi zahteva kojima se ukazuje da su pobijane presude donete uz bitne povrede odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 1. tačka 8. Zakona o prekršajima kojima se ukazuje da je za postupanje u ovoj prekršajnoj stvari nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova RS a ne prekršajni sud. Ovo stoga, jer prema odredbi člana 251. stav 1. Zakona o prekršajima o zahtevu za ponavljanje prekršajnog postupka odlučuje sud, odnosno organ uprave koji je i doneo prvostepenu odluku. Kako je presudu čije se ponavljanje zahtevom traži doneo Prekršajni sud u Trsteniku, to je o zahtevu za ponavljanje prekršajnog postupka odlučivao nadležan sud. Kako je sud u pobijanim presudama istinito i potpuno utvrdio činjenice koje su važne za donošenje zakonite odluke i u obrazloženjima istih dao jasne, dovoljne i na zakonu zasnovane razloge o odlučnim činjenicama, to su neosnovani navodi zahteva kojima se ukazuje na bitne povrede prekršajnog postupka u smislu člana 234. stav 1. tačka 15. stav 2. u vezi člana 81. Zakona o prekršajima.

Sa iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je, na osnovu člana 266. stav 2. Zakona o prekršajima odlučio kao u stavu II dispozitiva ove presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU dana 14.11.2013. godine, Przz 38/2013

Zapisničar, Predsednik veća - sudija Rajka Milijaš,s.r. Vera Pešić,s.r.