Rž1 g 14/2019 1.6.6.7

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up 14/2019
03.07.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u pravnoj stvari predlagača AA, BB, VV, GG, DD i maloletnog ĐĐ, čiji je zakonski zastupnik majka DD, svi iz ..., a punomoćnici Miroslav Tešić i Ivan Tešić, advokati iz ..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu R4g 11/19 od 29.05.2019. godine, u sednici održanoj dana 03.07.2019. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBIJA SE kao neosnovana žalba predlagača i potvrđuje rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu R4g 11/19 od 29.05.2019. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Apelacionog suda u Kragujevcu R4g 11/19 od 29.05.2019. godine, odbijen je prigovor podnosilaca kojima su tražili utvrđenje povrede prava na suđenje u razumnom roku u predmetu Apelacionog suda u Kragujevcu Gž broj 2708/16 (predmet Višeg suda u Užicu P broj 2838/17 ranije P broj 35/13).

Protiv navedenog rešenja, predlagači su izjavili žalbu, zbog svih zakonskih razloga.

Odlučujući o žalbi predlagača u smislu člana 16 i 17 Zakona o zaštiti prava na suđenje u rezumnom roku („Sl. glasnik RS“ broj 40/15) Vrhovni kasacioni sud je, u postupku odlučivanja o žalbi, bez ispitnog postupka, našao da je žalba neosnovana.

O žalbi je odlučivao sudija određen Godišnjim rasporedom poslova u sudu u smislu odredbe člana 16 stav 4 Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Sl. glasnik RS“ broj 40/15).

U postupku pred drugostepenim sudom nisu učinjene bitne povrede odredbi parničnog postupka, na koje Vrhovni kasacioni sud, kao drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, podnosioci prigovora su dana 30.04.2019. godine, Apelacionom sudu u Kragujevcu podneli prigovore radi ubrzanja postupka u predmetu Gž broj 2708/16, sa zahtevom da se podneti prigovor zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku usvoji i naloži hitno okončanje postupka. Nakon sprovedenog ispitnog postupka, Apelacioni sud je utvrdio da su tužioci, pred Višim sudom u Užicu, dana 15.11.2013. godine inicirali postupak protiv tuženog EE ..., radi naknade štete. Tužba je naredbom suda dostavljena tuženom na odgovor, koji je odgovor podneo 06.12.2013. godine. Pripremno ročište zakazano za 24.01.2014. godine je održano, a zatim je i održano ročište za glavnu raspravu od 18.02.2014. godine, na kom su saslušani predloženi svedoci određeni u izvođenju dokaza veštačenjem od strane veštaka saobraćajne struke. Nalaz veštaka je dostavljen sudu 20.03.2014. godine, a dopuna nalaza 08.04.2014. godine, da bi na ročištu zakazanom za 23.04.2014. godine bio izveden dokaz saslušanjem veštaka saobraćajne struke, a zatim određeno izvođenje dokaza veštačenjem instituta Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, koji je dostavio mišljenje komisije veštaka 27.08.2014. godine. Ročište zakazano za 08.10.2014. godine, 27.11.2014. godine i 26.12.2014. godine, nisu održana zbog obustave rada advokata na teritoriji Republike Srbije. Na prvom narednom održanom ročištu 25.02.2015. godine, saslušan je veštak – predstavnik Komisije veštaka instituta Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, a zatim su na ročištu od 26.03.2015. godine, saslušani tužioci kao parnične stranke, a na ročištu je 24.05.2015. godine, svedok i tužilja kao parnična stranka. Na ročištu od 26.06.2015. godine su uzete reči stranaka, opozvano je rešenje o izvođenju dokaza veštačenjem preko veštaka Medicine rada i zaključena je rasprava. Presuda je doneta 26.06.2015. godine, nakon čega su spisi dostavljeni Apelacionom sudu u Kragujevcu, koji je presudom Gž broj 2574/15 od 02.06.2016. godine potvrdio presudu Višeg suda u Užicu u stavu jedan pod A, B i V, a ukinuo je rešenje o troškovima postupka sadržan u stavu drugom izreke, i u tom delu je predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak. Viši sud u Užicu je rešenjem P broj 35/13 od 20.07.2016. godine odlučio o troškovima postupka, da bi Apelacioni sud u Kragujevcu rešenjem Gž broj 2708/16 od 22.09.2016. godine preinačio rešenje o troškovima postupka.

Odlučujući po reviziji tužilaca izjavljenoj 01.08.2016. godine i reviziji tuženog izjavljenoj 01.11.2016. godine, Vrhovni kasacioni sud je rešenjem Rev broj 2325/16 od 08.03.2017. godine, usvojio reviziju tužilaca i ukinuo presudu Apelacionog suda u Kragujevcu Gž broj 2574/15 od 02.06.2016. godine u prvom stavu izreke i presudu Višeg suda u Užicu P broj 35/13 od 26.06.2015. godine u stavu jedan pod A, B i V izreke, i predmet u ovom delu vratio na ponovno suđenje, a reviziju tuženog odbacio kao nedozvoljenu, nakon čega je predmet pred Višim sudom u Užicu zaveden pod brojem P broj 2838/17. Nadalje, tužioci su postavili predlog za ponavljanje postupka Apelacionom sudu u Kragujevcu, u delu koji se odnosi na troškove postupka i to 16.08.2017. godine, da bi spisi predmeta 31.05.2018. godine bili ustupljeni Višem sudu u Užicu radi odlučivanja o predlogu tužilaca za ponavljanje postupka. Rešenjem Vrhovnog kasacionog suda R1 broj 346/18 od 05.09.2018. godine, za postupanje je određena stvarna nadležnost Višeg suda u Užicu, a spisi predmeta su ovom sudu dostavljeni 30.11.2018. godine. U pogledu odlučivanja o predlogu za ponavljanje postupka, na ročištu održanom 24.11.2018. godine pred Višim sudom u Užicu u predmetu P broj 2838/17 doneto je rešenje kojim je utvrđeno da je predlog za ponavljanje postupka blagovremen, dozvoljan i uredan i da će se po pravnosnažnosti rešenja spisi predmeta dostaviti Apelacionom sudu u Kragujevcu, radi odlučivanja o predlogu za ponavljanje postupka.

Polazeći od svega prethodno navedenog, prvostepeni sud je primenjujući merila propisana članom 4. Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, te imajući u vidu član 32. stav 1. Ustava Republike Srbije, zaključio da prigovor podnosilaca nije osnovan, bez obzira na činjenicu da postupak od dana podnošenja tužbe do dana podnošenja prigovora traje pet godina i pet meseci. Međutim, u obrazloženju svoje odluke, prvostepeni sud je napomenuo da je o troškovima postupka pravnosnažno odlučeno rešenjem Gž br. 2708/16 od 22.09.2016. godine, da su tužioci podneli predlog za ponavljanje postupka u delu koji se odnosi na troškove 16.08.2017. godine, odnosno 11 meseci nakon donošenja pravnosnažne odluke, koji period se ne može staviti na teret sudu. Kada se ima u vidu postupanje prvostepenog suda u celini, Apelacioni sud je stava da je isto bilo delotvorno budući da je prvostepeni sud sve radnje u postupku preduzimao bez odugovlačenja, te da je u ponovnom postupku prvostepeni sud postupao efikasno, donoseći rešenje o troškovima u kratkom roku nakon što su mu spisi vraćeni. Nadalje, što se tiče postupanja drugostepenog suda, drugostepeni sud je o žalbi izjavljenoj na prvostepenu presudu odlučio u roku predviđenom odredbom člana 383. stav 2. Zakona o parničnom postupku, dok je o žalbi izjavljenoj na rešenje o troškovima sud odlučio u roku od 20 dana nakon prijema spisa.

Naime, pravilno je prvostepeni sud cenio sve okolnosti od značaja za odlučivanje, te pravilno utvrdio da u konkretnom slučaju, bez obzira na trajanje postupka u celini, nije povređeno pravo podnosioca prigovora na suđenje u razumnom roku. Dužina trajanja postupka jeste važan parametar, ali odluka o povredi prava na suđenje u razumnom roku ne može zavisiti samo od navedenog kriterijuma, već je potrebno imati u vidu i sve druge okolnosti, a naročito komplikovanost činjeničnih i pravnih pitanja koja se pojavljuju u samom predmetu, te ažurnost sudova u postupanju prilikom odlučivanja o zahtevima stranaka. Kako to proističe iz sadržine sprovedenog ispitnog postupka, u ovom predmetu ročišta su zakazivana u intervalima od oko mesec dana, a na istima su preduzimane procesne radnje koje su podrazumevale saslušanje velikog broja svedoka, kao i većeg broja tužilaca, sa jedne strane, te izvođenje dokaza veštačenjem, pri čemu je jedno od veštačenja izvršeno od strane instituta Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, što ukazuje na prisutnost komplikovanih činjeničnih pitanja u predmetu, za čije rešavanje je očigledno bilo potrebno održavanje većeg broja ročišta. Nadalje, svemu ovome treba dodati i činjenicu da su sudovi u intervalu od oko pet godina i šest meseci, doneli prvostepenu presudu, drugostepenu presudu, i da je u okviru ovog intervala doneta i revizijska odluka. Takođe, tužioci su predlogom za ponavljanje postupka inicirali i preispitivanje odluke o troškovima postupka, pri čemu su sudovi prilikom odlučivanja o ovom predlogu postupali u okviru vremenskih intervala koji se smatraju prihvatljivim (član 383. stav 2. ZPP).

S obzirom na sve navedeno, ovaj sud sve žalbene navode podnosilaca prigovora kojima se ukazuje na neažurno postupanje sudova u ovom konkretnom slučaju, te na povredu prava na suđenje u razumnom roku smatra neosnovanim, iz kog razloga je odlučeno kao u izreci ovog rešenja primenom odredbe člana 17. stav 1. i 4. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Predsednik veća - sudija

Jasminka Stanojević,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić