Radmila Dragičević-Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Radmila Dragičević-Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Radmila Dragičević-Dičić, je rođena 1956. godine. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1980. godine a pravosudni ispit položila 1982. godine.

U Drugom opštinskom sudu u Beogradu bila je sudijski pripravnik od 1980. godine do 1983. godine, a zatim stručni saradnik u istom sudu od 1988. godine. Na funkciji sudije Drugog opštinskog suda u Beogradu bila je od 1988. godine a sudije Okružnog suda u Beogradu od 1994. do 2003. godine (tokom 2001. i 2002. godine, pored redovne sudijske aktivnosti – obavljala i funkciju zamenika predsednika Okružnog suda u Beogradu). Od maja 2003. godine bila je sudija Posebnog odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala Okružnog suda u Beogradu, od januara 2010. godine sudija Posebnog odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i predsednik odeljenja sudske prakse Apelacionog suda u Beogradu. Od januara 2011. godine predsednik i sudija Odeljenja za ratne zločine i predsednik Odeljenja sudske prakse Apelacionog suda u Beogradu. Od 1. januara 2010. godine do aprila 2013. godine bila je v.f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine.

Sudija je u krivičnoj materiji.

Poseduje Sertifikat o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih i Sertifikat Saveta Evrope o posedovanju posebnih znanja iz oblasti ljudskih prava prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ostale aktivnosti u oblasti pravosuđa: od januara 2013. godine član Međunarodne komisije pravnika sa sedištem u Ženevi; 2010. i 2011. godine predstavnik Republike Srbije i član u radnoj grupi za unapređivanje međunarodnog statusa crvenih poternica koja je formirana u okviru Interpola; od 2010. godine član Programskog saveta Pravosudne akademije; do 2010. godine član i predsednikUpravnog odbora Pravosudnog centra; od 2010. godine predavač Ujedinjenih nacija iz oblasti organizovanog kriminala i trgovine ljudima, u kom svojstvu je uzela učešće i na konferencijama i seminarima za sudije i tužioce u Kirgistanu i Uzbegistanu; od 2009. do 2010. godine član je dve radne grupe osnovane od strane Ujedinjenih nacija – Odeljenje za organizovani kriminal – UNDOC, koje su sačinile model Zakona Ujedinjenih nacija za borbu protiv krijumčarenja ljudi, kao i Praktikum za sudije i tužioce za postupanje u oblasti borbe protiv trgovine ljudima; od 2007. do 2013. godine član je više radnih grupa u okviru Ministarstva pravde RS za izradu i izmenu KZ-a i ZKP-a, kao i član radne grupe za izradu Zakona o oduzimanju imovinske koristi.

Predavač je na Pravosudnoj akademiji za krivično pravo i krivično procesno pravo. Kao predavač i član radne grupe za krivično pravo i ljudska prava učestvovala u izradi različitih programa edukacije za sudije, tužioce i stručne saradnike; Registrovani je predavač Saveta Evrope za oblast ljudskih prava – pravo na pravično suđenje; u tom svojstvu učestvovala na više seminara u Srbiji i regionu; Predavač jena seminarima iz oblasti organizovanog kriminala i trgovine ljudima, a u organizaciji Saveta Evrope, OEBS-a i Društva sudija Srbije. Takođe, učesnik u izradi više strategija posvećenih borbi protiv organizovanog kriminala i trgovini ljudima.