Savetovanje sudija „Sudijski dani 2019“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 10. do 12. oktobra 2019. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja bile su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Sudije su na Savetovanju predstavile referate u krivičnoj, građanskoj, upravnoj i prekršajnoj sekciji, prisustvovale predavanjima i prezentacijama stranih eksperata i sudija iz regiona i sveta i učestvovale na okruglim stolovima o izmenama krivičnog zakonika, o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, o borbi protiv korupcije, o porodičnom i radnom pravu, o etici i disciplinskoj odgovornosti sudija, o slobodi izražavanja i o maloletnicima.

Nakon pozdravnih reči i otvaranja Savetovanja, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, obratio se uvodnim izlaganjem.

„Reformu sudske vlasti nije moguće nastaviti samo izmenama Ustava i odgovarajućih pravosudnih zakona, već stvaranju takvog ambijenta u kome se položaj sudske vlasti ni u jednom segmentu ne može podrediti bilo kom drugom obliku vlasti“, istakao je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i dodao da „država mora jačati sudske institucije u meri i obimu kojim će sačuvati njihovu potpunu samostalnost i nezavisnost kao poslednje brane zakonitosti i ljudskih prava i sloboda“.

Govoreći o rezultatima rada sudova u 2019. godini, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda je rekao da je u prvoj polovini godine rešeno 1.142.268 predmeta u svim sudovima i da je nastavljen trend povećanja priliva novih predmeta.

 „U narednom periodu se posebno moramo fokusirati na rešavanje starih predmeta u savladavanju priliva, ujednačavanje sudske prakse, unapređenje transparentnosti sudskog sistema, a posebno izbora nosioca sudijske funkcije i njihovo napredovanje, poboljšanje profesionalnog usavršavanja sudskog osoblja, efikasniju zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i podsticanje i veću primenu alternativnih načina rešavanja sporova“, zaključio je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Na svečanom otvaranju Savetovanja govorili su: predsednica Ustvanog suda Vesna Ilić Prelić; zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar; šef misije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper; zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji Džozef Melot; predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica; potpredsednik Vrhovnog suda Slovenije dr Miodrag Đorđević; zamenica predsednika Vrhovnog suda Federacije BiH Ismeta Mujanović; sudija Suda BiH Staniša Gluhajić; u ime opštine Vrnjačka Banja obratio se predsednik opštine Boban Đurović.

Na Savetovanju sudija 10. oktobra 2019. godine, Vrhovni kasacioni sud dodelio je nagrade i priznanja sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu. Nagrade su dodeljene u dve kategorije prvostepenim sudovima koji beleže najveće povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine i prvostepenim sudovima koji beleže najveće povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine. Priznanja su dodeljena za doprinos unuprađenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema i za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda održao je na Savetovanju sudija sastanak sa predsednicima svih sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji.

Godišnjem savetovanju sudija prisustvovali su predstavnici najviših sudova iz Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, predstavnici državnih organa i institucija, profesori pravnih fakulteta, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja i eminentni pravni stručnjaci.

Organizaciju Savetovanja su pomogli Evropska unija, Višedonatorski poverenički fond (MDTF) kojim upravlja Svetska banka u Srbiji, Misija OEBS-a u Srbiji, Savet Evrope i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).