Spomenka Zarić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Spomenka Zarić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

U Prvom opštinskom sudu u Beogradu bila je sudijski pripravnik od januara 1983. godine i u tom svojstvu izabrana za predsednika Radne jedinice stručnih saradnika i pripravnika u tom sudu, a zatim od aprila 1984. godine bila je stručni saradnik u istom sudu. Na funkciji sudije Prvog opštinskog suda u Beogradu je od 1986. godine. Sudija Okružnog suda u Beogradu bila je od 1994 .godine do 2004. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabrana je 2004. godine. Na toj dužnosti ostala je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova. Sudija Apelacionog suda u Beogradu bila je od januara 2010. godine i predsednik i sudija Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu, kao i član Redakcijskog odbora Biltena Apelacionog suda u Beogradu.

Sudija Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.

Objavila je niz stručnih radova iz oblasti građanskog prava za Bilten Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda. Bila je predavač i učesnik mnogih stručnih seminara.

Stekla je Sertifikat o strateškom planiranju upravljanja postupkom i Sertifikat za postupanje u sporovima iz porodičnih odnosa.

Ostale aktivnosti u oblasti pravosuđa: 

 • od 2010. godine član Upravnog odbora Pravosudne akademije;
 • od 2005. godine član Konsultativnog veća evropskih sudija (SSJE) ispred Republike Srbije;
 • član Upravnog odbora Društva sudija Srbije od marta 2006. godine do juna 2016. godine; 
 • član Komisije Društva sudija Srbije za ustavna pitanja od 17. marta 2004. godine i član Sekcije za građansko pravo od 28. januara 2004. godine;
 • član radne grupe Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije koja je izradila primedbe i predloge na radne verzije Zakona o sudijama, Zakona o uređenju sudova i Zakona o visokom savetu sudstva; 
 • učesnik brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu (Kanada, Italija, Estonija, Portugalija, Bosna i Hercegovina, Francuska); 
 • 2007. godine učesnik u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Beogradu gde je bila i predavač na temu „Profesionalna etika sudija i advokata“, a na osnovu Protokola o saradnji Vrhovnog suda Srbije i Pravnog fakulteta u Beogradu; 
 • 2006. i 2007. godine član Radne grupe Ministarstva pravde za izradu nacrta Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima;
 • od 2005 do 2008. godine  član projektnog tima „Vrednovanje rada sudija“; 2005. godine član žirija na tradicionalnom takmičenju studenata pravnih fakulteta u Srbiji u poznavanju međunarodnog javnog prava; 
 • 2005. godine učesnik na projektu „Studentska praksa“, u organizaciji udruženja Mladi pravnici Srbije, Fonda za otvoreno društvo i ABA/CEELI; 2004. godine angažovana od strane Pravosudnog centra na obuci i stručnom usavršavanju sudija iz oblasti naknade štete; 
 • od 2002. do 2004. godine učesnik projekta „Program podrške nezavisnom i nepristrasnom sudstvu“, u organizaciji Međunarodne komisije pravnika (ICJ) – Kanadska sekcija i Fonda Centar za demokratiju; 
 • 1973. godine izabrana od strane UNESCO - a za predstavnika bivše SFRJ na Prvoj međunarodnoj konferenciji o obrazovanju omladine i zaštiti životne sredine održanoj u Vašingtonu i Čikagu.

Publikacije i ostali radovi:

Učesnik u donošenju sledećih Mišljenja (Opinions) Konsultativnog veća evropskih sudija:

 • Mišljenje broj 12 (2009. godina) Odnos između sudija i javnih tužilaca; 
 • Mišljenje broj 11 (2008. godina) Kvalitet sudskih odluka; 
 • Mišljenje broj 10 (2007. godina) Visoki savet sudstva u službi  društva;
 • Mišljenje broj 9 (2006. godina) Uloga nacionalnih sudija i obezbeđenju delotvorne primene međunarodnog i evropskog prava;
 • Mišljenje broj 8 (2006. godina)Uloga sudija u obezbeđenju zaštite ljudskih prava u kontekstu borbe protiv terorizma; Mišljenje broj 7 (2005. godina) Pravosuđe i društvo;
 • koautor knjige „Vrednovanje rada sudija“ (2007. godina).

Stručni radovi:

 • „Vrednovanje kvaliteta sudskih odluka“ (2008. godina);
 • „Problemi denacionalizacije u Srbiji“ (2008. godina); 
 • „Suđenje u razumnom roku i kvalitet sudskih odluka“ (2008. godina); 
 • „Odgovornost sudija za naknadu štete“ (2008. godina); 
 • „Nezavisnost sudstva i iskušenja tranzicije“ (2007. godina);
 •  „U susret novom Ustavu – pravosuđe, dan posle“ (2006. godina); 
 • „Posebna pravila postupka u sporovoma male vrednosti“ (2005. godina); 
 • „Smrt stranke i tok parničnog postupka“ (2002. godina).

Strani jezici: Govori engleski, francuski i španski jezik, koristi se italijanskim.