Sudije Vrhovnog kasacionog suda

Odlukom Visokog saveta sudstva o broju sudija u sudovima, na sednici održanoj 13. oktobra 2015. godine utvrđen je broj sudija u Vrhovnom kasacionom sudu, apelacionim sudovima, višim sudovima, osnovnim sudovima, Privrednom apelacionom sudu, privrednim sudovima, Upravnom sudu sa odeljenjima, Prekršajnom apelacionom sudu sa odeljenjima i prekršajnim sudovima sa odeljenjima (Odluka objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 88/2015 od 23. oktobra 2015. godine). Tom odlukom utvrđeno je da Vrhovni kasacioni sud ima predsednika i 37 sudija. Odluka se primenjivala od 24. oktobra 2015. godine.

Odluka o broju sudija u sudovima se od tada menjala više puta (izmene objavljene u„Službenom glasniku RS“, br. 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18 i 58/18).

Prema Odluci Visokog saveta sudstva o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima broj: 119-05-893/2018-01 od 4. septembra 2018. godine (objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 68/2018), Vrhovni kasacioni sud ima predsednika i 45 sudija. Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima se primenjuje od 8. septembra 2018. godine.

Spisak sudija Vrhovnog kasacionog suda na dan 5. jun 2019. godine.