Sudije Vrhovnog kasacionog suda

Odlukom Visokog saveta sudstva o broju sudija u sudovima, na sednici održanoj 13. oktobra 2015. godine utvrđen je broj sudija u Vrhovnom kasacionom sudu, apelacionim sudovima, višim sudovima, osnovnim sudovima, Privrednom apelacionom sudu, privrednim sudovima, Upravnom sudu sa odeljenjima, Prekršajnom apelacionom sudu sa odeljenjima i prekršajnim sudovima sa odeljenjima (Odluka objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 88/2015 od 23. oktobra 2015. godine). Tom odlukom utvrđeno je da Vrhovni kasacioni sud ima predsednika i 37 sudija. Odluka se primenjivala od 24. oktobra 2015. godine.

Odluka o broju sudija u sudovima se od tada menjala više puta (izmene objavljene u„Službenom glasniku RS“, br. 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016 i 104/2016), uglavnom zbog proširene nadležnosti sudova.

Prema Odluci Visokog saveta sudstva o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima broj: 119-05-333/2018-01 od 20. aprila 2018. godine (objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 31/2018), Vrhovni kasacioni sud ima predsednika i 41 sudiju. Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima se primenjuje od 28. aprila 2018. godine.

Spisak sudija Vrhovnog kasacionog suda na dan 2. jul 2018. godine.