U 1272/07

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
U 1272/07
28.05.2008. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Biljanom Šunderić, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužilje AA, izjavljenoj protiv tuženog Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Beograd, Ul.Radosava Grujića broj 11, radi poništaja obaveštenja broj Ref.5/2150 od 17.11.2006. godine, u predmetu zaštite kulturnog dobra, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 28.05.2008. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Tužba SE ODBACUJE.

O b r a z l o ž e nj e

Tužilja je dana 20.02.2007. godine, preporučeno putem pošte, dostavila Vrhovnom sudu Srbije tužbu kojom je kao tuženog označila Javno stambeno preduzeće "Stan" iz Šapca, Kraljice Marije broj 2, a bez jasne naznake broja osporenog rešenja i datuma donošenja istog. Navodima tužbe, kao predmet spora tužilja je navela zaštitu kulturnog dobra. Kako sa razloga bliže naznačenih u tužbi tužilja nalazi da je postupanjem tuženog povređen zakon na njenu štetu, predlaže da sud donese presudu kako je naznačeno u petitumu tužbe.

Postupajući po tako podnetoj tužbi, Vrhovni sud Srbije je rešenjem U.1272/06 od 17.04.2007. godine, naložio tužilji da uredi tužbu u smislu čl.25. i 27. Zakona o upravnim sporovima, tako što će se precizno izjasniti protiv kog upravnog akta tuženog organa podnosi tužbu u upravnom sporu, koji akt će dostaviti sudu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja suda, sa napomenom da se upravni spor pred Vrhovnim sudom Srbije može pokrenuti protiv konačnog upravnog akta republičkog organa uprave. Istim rešenjem suda, tužilja je upozorena na posledice nepostupanja po nalogu suda, s obzirom na to da sud ne može postupati po tužbi u kojoj uopšte nije označen upravni akt tuženog organa, prema kome je predmetna tužba upravljena.

Postupajući po nalogu suda iz napred navedenog rešenja od 17.04.2007. godine, kao i rešenja od 21.06.2007. godine, tužilja je novim podneskom od 12.07.2007. godine, izvestila sud da upravni spor pokreće protiv Obaveštenja broj 5/2150 od 17.11.2006. godine, koje je doneo Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd, označivši na taj način i tuženog.

Uvidom u spise predmeta i osporeni akt utvrđeno je da se tim aktom, u formi obaveštenja, tuženi obraća tužilji povodom njenog dopisa od 16.09.2006. godine, a u vezi sa preduzimanjem mera zaštite kulturnog dobra, zgrade u bb, obaveštavajući je na taj način da Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u konkretnom slučaju nije našao dovoljno razloga za preduzimanje mera na koje je ovlašćen po službenoj dužnosti, te da je celokupan postupak u vezi radova na objektu bb sproveden u skladu sa zakonom.

U postupku prethodnog ispitivanja podnete tužbe, Vrhovni sud Srbije je našao da tužbu treba odbaciti.

Naime, odredbom člana 6. stav 1. Zakona o upravnim sporovima ("Sl.list SRJ" br.46/96), propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta, dok je odredbom stava 2. istog člana propisano da upravni akt, u smislu tog zakona, jeste akt kojim državni organi ili preduzeće ili druga organizacija u vršenju javnih ovlašćenja, rešava o određenom pravu ili obavezi fizičkog lica, ili pravnog lica ili druge stranke u upravnoj stvari.

Saglasno napred navedenoj odredbi zakona, obaveštenje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Beograd, kojim se tužilja obaveštava o napred navedenom, po nalaženju ovog suda, ne predstavlja upravni akt u smislu citiranog člana 6. Zakona o upravnim sporovima. Ovo sa razloga, jer navedeno obaveštenje nije doneto u upravnoj stvari i njime se neposredno ne rešava, odnosno ne odlučuje o nekom pravu ili obavezi tužilje, već se samo tužilja izveštava o određenom postupku, koji je po oceni tuženog, sproveden u skladu sa zakonom.

Kako se zakonitost napred navedenog obaveštenja ne može ispitivati u upravnom sporu, jer istim nije odlučivano o upravnoj stvari koja je bitno, sadržinsko obeležje upravnog akta, to je Vrhovni sud Srbije na osnovu člana 28. stav 1. tač.2. Zakona o upravnim sporovima, rešio kao u dispozitivu ovog rešenja.

REŠENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU,

Dana 28.05.2008. godine, U. 1272/07

Z a p i s n i č a r Predsednik veća - sudija

Biljana Šunderić, s.r. Olga Đuričić, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

RS