U 1338/08

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
U 1338/08
26.03.2008. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Jelene Ivanović i Nade Kljajević, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, protiv rešenja Uprave za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Grada Niša, Up. br. 501-318/2007-05 od 16.1.2008. godine, u predmetu zaštita životne sredine, nakon održane nejavne sednice veća na dan 26.3.2008. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Vrhovni sud Srbije se oglašava stvarno nenadležnim za rešavanje ove upravne stvari i predmet ustupa na nadležnost Okružnom sudu u Nišu kao stvarno i mesno nadležnom.

O b r a z l o ž e nj e

Tužilac je dana 21.2.2008. godine podneo tužbu ovom sudu protiv Uprave za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine grada Niša, Up. br. 501-318/2007-05 od 16.1.2008. godine, kojim je u stavu jedan data saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu Projekta "___", a koji je lociran na k.p. br. 221/2, KO NJNJ, Ul. ___, opština NJNJ, nosioca projekta, Ortačke radnje za promet robe na veliko i malo \"BB", opština ___, koja je izrađena u svemu prema odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i drugim propisima. Stavom dva određeno je, da je nosilac projekta dužan da sprovede mere zaštite životne sredine predviđene poglavljem 8 ("Mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje značajnih štetnih uticaja") Studije o proceni uticaja iz tačke 1. ovog rešenja. Stavom tri određeno je da je nosilac projekta dužan da obezbedi sprovođenje programa praćenja uticaja na životnu sredinu predviđenog poglavljem 9. ("Program praćenja uticaja na životnu sredinu"), Studije o proceni uticaja iz tačke 1. ovog rešenja.

U postupku prethodnog ispitivanja podnete tužbe, pazeći po službenoj dužnosti na svoju stvarnu nadležnost, Vrhovni sud Srbije je našao da nije nadležan za postupanje u ovoj upravnoj stvari, već Okružni sud u Nišu.

Prema odredbi čl. 17. st. 1. tač. 1. pod z) Zakona o sudovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/91... 71/92), a u vezi čl. 84. Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 63/01... 29/04) propisano je da je Vrhovni sud nadležan da odlučuje o zakonitosti konačnih upravnih akata republičkog organa, ako zakonom nije drugačije određeno, a odredbom čl. 14. st. 1. tač. 8. istog Zakona, propisano je da je Okružni sud, između ostalog nadležan da odlučuje o zakonitosti konačnih upravnih akta za koje nije nadležan drugi sud.

Kako je tužba u upravnom sporu podneta protiv rešenja Uprave za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine grada Niša, koja nije republički organ, a u ovoj upravnoj stvari zakonom nije izričito predviđena nadležnost Vrhovnog suda Srbije, to je za rešavanje ove upravne stvari stvarno i mesno nadležan Okružni sud u Nišu.

Sa iznetih razloga, Vrhovni sud Srbije je, na osnovu odredbe čl. 59. Zakona o upravnim sporovima i shodnom primenom čl. 15. i 17. Zakona o parničnom postupku, odlučio kao u dispozitivu ovog rešenja.

REŠENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU

dana 26.3.2008. godine, U. 1338/08

Zapisničar, Predsednik veća - sudija

Ljiljana Petrović, s.r. mr Jadranka Injac, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

JK