U 4616/07

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
U 4616/07
14.05.2008. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nade Kljajević, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Vukicom Latinović, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca PD \"AA", protiv tuženog Ministarstva za infrastrukturu Republike Srbije, radi poništaja rešenja Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije, broj. 351-03-00301/2007-04 od 13.4.2007. godine, u predmetu građevinskom, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 14.5.2008. godine, doneo je

P R E S U D U

Tužba SE UVAŽAVA i PONIŠTAVA rešenje Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije, broj. 351-03-00301/2007-04 od 13.4.2007. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Osporenim rešenjem odbijena je žalba tužioca izjavljena protiv zaključka Odeljenja za urbanizam, komunalne i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Požarevac broj: 04-351-21/07 od 12.2.2007. godine, kojim je prekinut postupak u predmetu broj: 04-351-21/07, koji je pokrenut na osnovu prijave početka izvođenja radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na kat. parceli br. aa KO BB, u Ul. bb, u BB, podnete od strane tužioca i GP \"VV", radi regulisanja prethodnog pitanja, postupka koji se vodi pred Ministarstvom za kapitalne investicije Republike Srbije.

Podnetom tužbom tužilac je osporio rešenje tuženog zbog toga što su povređena pravila postupka što je bilo od uticaja na rešenje stvari. Naveo je da je rešenje potpisao državni sekretar a da u uvodu rešenja pored broja ovlašćenja, nema datuma davanja ovlašćenja, da je za donošenje rešenja nadležan ministar, da tužiocu nije omogućeno učešće u inspekcijskom nadzoru, da je nadzor vršio nenadležni ogran, da dispozitiv osporenog zaključka nije jasan, jer se ne može zaključiti šta je prethodno pitanje, da u upravnom postupku nije pravilno primenjena odredba čl. 114. st. 1. i 3. Zakona o planiranju i izgradnji, kao i odredba čl. 7. Pravilnika o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova, da nije bilo uslova da se upravni postupak prekine i na taj način onemogućava tužilac, kao investitor, da poštuje zakonske rokove iz odobrenja za izgradnju i zahteva za prijavu radova.Predložio je da se tužbu uvaži i osporeno rešenje poništi.

U odgovoru na tužbu tuženi organ je ostao pri razlozima iznetim u osporenom rešenju i predložio da sud tužbu odbije.

Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je rešenjem Opštinske uprave opštine Požarevac broj: 04-351-533/2006 od 25.8.2006. godine, tužiocu i \"VV" izdato odobrenje za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na navedenoj lokaciji u BB, da su investitori 17.1.2007. godine, podneli prijavu početka izvođenja radova na izgradnji ovog objekta na kat. parceli br. aa i da je 17.2.2007. godine, da je urbanistički inspektor tuženog izvršio inspekcijski nadzor akata u vezi izgradnje predmetnog objekta, a pre svega urbanistički projekat parcelacije i preparcelacije parcela u kom postupku je preuzet predmet prvostepenog organa u kome je doneto rešenje o odobrenju za izgradnju.

S obzirom na navedene činjenice a polazeći od toga da nije doneta odluka u vezi navedenog inspekcijskog nadzora, niti su spisi vraćeni prvostepenom organu i uz poziv na odredbe čl. 139. st. 3. i čl. 113. st. 2. Zakona o planiranju i izgradnji, čiji je sadržaj naveden, tuženi organ je zaključio da je prvostepeni ogran pravilno postupio kada je ožalbenim zaključkom prekinuo postupak, sa obrazloženjem da je rešenje o odobrenju za izgradnju, koje predstavlja prethodno pitanje u postupku izdavanja potvrde početka izvođenja radova, u postupku preispitivanja pred nadležnim ministarstvom, koje preispitivanje može dovesti i do drugačijeg rešavanja.

Stoje navodi upravnih organa da rešenje o odobrenju za izgradnju prethodi izdavanju potvrde početka izvođenja radova. Međutim, ne stoji zaključak da je odluka u postupku inspekcijskog nadzora konačnog rešenja o odobrenju izgradnje objekta prethodno pitanje u postupku pokrenutom na osnovu prijave početka izvođenja radova na izgradnji objekta, pa i bez obzira na pravne posledice koje bi takva odluka proizvela.

Odredbi čl. 134. st. 1. Zakona o opštem upravnom postupku, propisano je da ako organ koji vodi postupak naiđe na pitanje bez čijeg se rešenja ne može rešiti sama upravna stvar, a to pitanje čini samostalnu pravnu celinu za čije je rešenje nadležan sud ili drugi organ (prethodno pitanje) on može, pod uslovima iz ovog zakona sam raspraviti to pitanje ili postupak prekinuti dok nadležni organ to pitanje ne reši.

Iz navedene odredbe proizilazi da je prethodno pitanje samo ono pitanje čiji pravni odgovor predstavlja sastavni deo činjenične građe koji je potreban da bi se moglo odlučiti o predmetu upravnog postupka koji je u toku – prethodno je u odnosu na rešenje glavne upravne stvari, da je podobno da i samo bude predmet zasebnog pravnog postupka, što znači da predstavlja samostalnu pravnu celinu i da ne spada u nadležnost onog organa koji vodi postupak koji je u toku. Sem navedenog, pretpostavka je da pitanje koje se pojavljuje kao prethodno nije rešeno od stane nadležnog organa u vreme kada organ koji vodi upravni postupak naiđe na njega. U konkretnom slučaju, postupak izdavanja odobrenja za izgradnju objekta, u vreme prekida postupka koji je u toku, je bio rešen, a eventualne pravne posledice po okončanju postupka po osnovu nadzora, propisane su posebnom odredbom Zakona o opštem upravnom postupku (čl. 259.).

Sa iznetih razloga, nalazeći da je osporenim rešenjem povređen zakon na štetu tužioca, Vrhovni sud Srbije je, na osnovu odredbe čl. 41. st. 2., u vezi čl. 38. st. 2. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni list SRJ", br. 46/96), odlučio kao u dispozitivu presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU

Dana 14.5.2008. godine, U. 4616/07

Zapisničar, Predsednik veća-sudija,

Vukica Latinović, s.r. Nada Kljajević, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

RS