U 5351/08

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE

29.04.2009. godina
Beograd

 

U IME NARODA

 

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Ljiljanom Jevtić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca Republike Srbije, koju zastupa Republički Javni pravobranilac, protiv tuženog Ministarstva finansija Republike Srbije – Sektora za imovinsko-pravne poslove, radi poništaja rešenja 07 br. 463-02-00017/08 od 26.06.2008. godine, zainteresovano lice je AA, u pravnoj stvari korišćenja građevinskog zemljišta, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 29.04.2009. godine, doneo je

 

P R E S U D U

 

Tužba SE UVAŽAVA i PONIŠTAVA rešenje Ministarstva finansija Republike Srbije – Sektora za imovinsko-pravne poslove 07 br. 463-02-00017/08 od 26.06.2008. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Osporenim rešenjem odbijena je, kao neosnovana, žalba tužioca izjavljena protiv rešenja Odeljenja za imovinsko pravne i stambene poslove, Odseka za imovinsko-pravne poslove opštine Obrenovac II-04 br. 462-94/05 od 11.12.2007. godine, kojim stavom 1. dispozitiva, usvaja se zahtev AA, kao pravnog sledbenika ranijeg sopstvenika na osnovu Ugovora o poklonu overenog kod Opštinskog suda u Obrenovcu Ov. br. 4675/03, na zemljištu označenom kao kat. parc. br. aa, njiva, voćnjak, kućni plac u površini od 0.14.49 ha, upisana u zk.ul. br. bb i posedovni list br. vv KO __ i uspostavlja se režim svojine na zemljištu koji je bio pre stupanja na snagu Odluke o određivanju tog zemljišta za gradsko građevinsko zemljište, te navedeno zemljište prelazi u svojinu pravnog sledbenika ranijeg sopstvenika, stavom 2. dispozitiva je određeno da nakon pravosnažnosti ovog rešenja, kojim je usvojen zahtev u stavu 1., pravnog sledbenika ranijeg sopstvenika, isto predstavlja izvršni naslov za upis odgovarajuće promene u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

 

Podnetom tužbom tužilac osporava zakonitost rešenja tuženog organa ističući da je u obrazloženju osporenog rešenja navedeno da predmetne parcele nisu privedene nameni i da sa javnim građevinskim zemljištem ne čine urbanističku i funkcionalnu celinu, koje činjenice su utvrđene samo na osnovu obaveštenja Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca br. 1588 od 04.04.2006. godine. Stoga tužilac smatra da su organi uprave pogrešno i nepotpuno utvrdili činjenično stanje i na tako utvrđeno činjenično stanje su pogrešno primenili materijalno pravo. Ovo stoga što nisu utvrdili na nesporan način da li je predmetno zemljište privedeno nameni, a koja činjenica je mogla biti utvrđena samo uviđajem na licu mesta uz učešće stručnih lica i uvidom u sadržinu kopije plana za predmetne katastarske parcele. Sa navedenih razloga, predložio je da sud tužbu uvaži i poništi osporeno rešenje.

 

U odgovoru na tužbu tuženi organ je u svemu ostao pri razlozima iz obrazloženja osporenog rešenja i predložio da sud tužbu odbije, kao neosnovanu.

 

Ispitujući zakonitost osporenog rešenja, u smislu odredbe čl. 39. st. 1. Zakona o upravnim sporovima (''Sl. list SRJ'' br. 46/96), ocenom navoda iznetih u tužbi, odgovora na tužbu i spisa predmeta ove upravne stvari, Vrhovni sud Srbije je našao da je tužba osnovana.

 

Prema obrazloženju osporenog rešenja tuženi organ je odbio žalbu tužioca, izjavljenu protiv prvostepenog rešenja od 11.12.2007. godine, jer je u postupku utvrdio da je predmetna parcela određena za gradsko građevinsko zemljište na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju odnosa na gradskom građevinskom zemljištu i određivanju naknade za korišćenje gradskog zemljišta za teritoriju opštine Obrenovac (''Sl. list Grada Beograda'' br. 17/80), a na osnovu Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji gradske opštine Obrenovac (''Sl. list Grada Beograda'' br. 4/05) i Odluke o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji gradske opštine Obrenovac (''Sl. list Grada Beograda'' br. 26/05 ... 11/06), da predmetna parcela nije određena za javno građevinsko zemljište, a prema obaveštenju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca br. 1588 od 04.04.2006. godine, da parcela nije privedena nameni, a sa javnim građevinskim zemljištem ne čini urbanističku i funkcionalnu celinu.

 

Vrhovni sud Srbije nalazi da u obrazloženju prvostepenog rešenja, koji nedostatak nije otklonjen obrazloženjem osporenog rešenja, nisu navedene kao utvrđene odlučne činjenice za zaključak upravnih organa da su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za uspostavljanje ranijeg režima svojine, primenom odredbe čl. 79. st. 4. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' br. 47/03 ... 34/06), kojom odredbom je propisano da za deo zemljišta koje je kao gradsko građevinsko zemljište određeno odlukom skupštine opštine, odnosno grada, odnosno Grada Beograda, koje, do dana stupanja na snagu ovog Zakona, nije privedeno nameni, u celini ili većim delom, a ne čini urbanističku i funkcionalnu celinu, sa javnim građevinskim zemljištem, na zahtev ranijeg sopstvenika, odnosno njegovog pravnog sledbenika, uspostavlja se režim svojine, koji je bio pre stupanja na snagu Odluke o određivanju tog zemljišta kao gradskog građevinskog zemljišta, pod uslovima i po postupku utvrđenim ovim Zakonom. Naime, u postupku nije utvrđena odlučna činjenica u ovoj upravnoj stvari da li je kat. parc. br. aa, površine 0,14.49 ha, upisana u zk.ul. br. bb i posedovnom listu vv KO __, privedena nameni i to uviđajem na licu mesta, uz učešće veštaka odgovarajuće struke i uvidom u kopiju plana za navedenu kat. parcelu, a što ne proizlazi iz obaveštenja Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca br. 1588 od 04.04.2006. godine, na koje se pozivaju i prvostepeni i tuženi organ, a koje obaveštenje se nalazi u spisima predmeta. Stoga, i kako tuženi organ osporenim rešenjem nije otklonio ove nedostatke rešenja prvostepenog organa, to, po nalaženju Vrhovnog suda Srbije, razlozi dati u obrazloženju osporenog rešenja ne upućuju na odluku kakva je data u dispozitivu, zbog čega je osporeno rešenje doneto uz povredu pravila postupka, propisanu odredbom čl. 199. st. 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list SRJ'' br. 33/97 i 31/01).

 

Nalazeći iz navedenih razloga da je osporenim rešenjem povređen zakon na štetu tužioca, tužba je uvažena i odlučeno kao u izreci ove presude, na osnovu odredbe čl. 41. st. 2., a u vezi odredbe čl. 38. st. 2. Zakona o upravnim sporovima.

 

Tuženi organ će u ponovnom postupku, postupajući po primedbama suda, iznetim u ovoj presudi, koje su obavezujuće za tuženi organ, na osnovu odredbe čl. 61. Zakona o upravnim sporovima, otkloniti povrede postupka i doneti drugu, na zakonu zasnovanu odluku.

 

PRESUĐENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU

dana 29.04.2009. godine, U. 5351/08

 

Zapisničar, Predsednik veća - sudija

Ljiljana Jevtić,s.r. Mirjana Ivić,s.r.

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Olivera Strugarević

SK