U 5902/07

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
U 5902/07
29.04.2009. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Ljiljanom Jevtić, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužilaca: AA, BB, VV, GG i DD, protiv rešenja Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture 04 br. 21/1535 od 18.06.2007. godine, u pravnoj stvari građevinskoj, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 29.04.2009. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Tužba SE ODBACUJE.

O b r a z l o ž e nj e

Osporenim rešenjem poništava se zaključak Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 060897 od 07.03.2007. godine i predmet se vraća prvostepenom organu na ponovni postupak. Zaključkom od 07.03.2007. godine odbačena je, kao neblagovremena, žalba etažnih vlasnika stanova u stambenoj zgradi u __, Ul. aa AA, BB, VV, GG i DD izjavljene protiv rešenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 060897 od 05.06.2006. godine, kojim rešenjem, stavom I dispozitiva, daje se saglasnost na Projekat za pretvaranje prozora u vrata, u poslovnom prostoru na objektu u Ul. aa u __, koji je urađen u skladu sa uslovima iz rešenja tog Zavoda br. 060491 od 03.05.2006. godine, stavom II dispozitiva, se utvrđuje da je projektnu dokumentaciju izradio Biro za projektovanje i inženjering \"ĐĐ", odgovorni projektant EE, licenca bb, stavom III dispozitiva, je određeno da je investitor dužan da prijavi početak radova, obezbedi stručni konzervatorski nadzor, da vodi dokumentaciju o preduzetim merama tehničke zaštite i izvođenju drugih radova i da po završetku radova primerak dokumentacije preda Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, stavom IV dispozitiva, da je investitor dužan da u roku od 15 dana od dana završetka radova o tome obavesti taj Zavod, stavom V dispozitiva, ovo rešenje važi godinu dana od dana izdavanja, a stavom VI dispozitiva, da žalba ne odlaže izvršenja ovog rešenja.

Protiv navedenog rešenja tužioci su podneli tužbu u kojoj ističu da tuženom mora biti poznato da se ne može pretvoriti stan u ugostiteljski objekat bez saglasnosti etažnih vlasnika sa 51% površine, zbog čega nisu ispunjeni imovinsko-pravni preduslovi da se daju konzervatorski uslovi i odobrenje za projekat. Smatrajući da je osporenim rešenjem povređen zakon na štetu tužilaca, predložili su da sud tužbu uvaži i poništi osporeno rešenje.

U postupku prethodnog ispitivanja podnete tužbe, Vrhovni sud Srbije je našao da tužbu treba odbaciti.

Naime, prema odredbi čl. 6. Zakona o upravnim sporovima (''Sl. list SRJ'' br. 46/96), upravni spor se može voditi samo protiv upravnog akta, a upravni akt, u smislu ovog Zakona, jeste akt kojim državni organ i preduzeće, ili druga organizacija u vršenju javnih ovlašćenja, rešava o određenom pravu ili obavezi fizičkog ili pravnog lica, ili druge stranke u upravnoj stvari.

Osporenim rešenjem se odbija žalba tužilaca, izjavljena protiv zaključka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 060897 od 07.03.2007. godine, a kojim zaključkom je odbačena, kao neblagovremena žalba tužilaca, etažnih vlasnika stanova u stambenoj zgradi u __, aa, izjavljena protiv rešenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 060897 od 05.06.2006. godine, koje je doneto na osnovu čl. 99. st. 2. tač. 2., čl. 101. st. 1. i čl. 104. Zakona o kulturnim dobrima o davanju saglasnosti na Projekat za pretvaranje prozora u vrata, u poslovnom prostoru na objektu u Ul. aa, u __.

Rešenje o davanju saglasnosti na projekat za pretvaranje prozora u vrata u poslovnom prostoru na objektu u Ul. aa u __, izdaje nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, u skladu sa odredbama Zakona o kulturnim dobrima (''Sl. glasnik RS'' br. 71/94) i stoga predstavlja dokaz tehničke prirode.

Na osnovu iznetog Vrhovni sud Srbije je zaključio da rešenje o davanju saglasnosti na projekat za pretvaranje prozora u vrata u poslovnom prostoru na određenom objektu, ne predstavlja odlučivanje o upravnoj stvari, pa po nalaženju ovog suda, osporeno rešenje nema karakter upravnog akta protiv koga se može voditi upravni spor.

Sa iznetog, Vrhovni sud Srbije je, primenom odredbe čl. 28. st. 1. tač. 2. Zakona o upravnim sporoma, u vezi čl. 6. istog Zakona, odlučio kao u dispozitivu ovog rešenja.

REŠENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU,

dana 29.04.2009. godine, U. 5902/07

Zapisničar Predsednik veća-sudija

Ljiljana Jevtić, s.r. Mirjana Ivić, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Olivera Strugarević

SK