U 6404/06

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
U 6404/06
10.07.2008. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nade Kljajević, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca \"AA", čiji je punomoćnik AB, protiv tuženog Ministarstva prosvete Republike Srbije u Beogradu, radi poništaja rešenja Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije u Beogradu, broj: 022-05-185/92-03 od 30.10.2006. godine, u predmetu zabrane ostvarivanja nastavnog plana i programa, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 10.7.2008. godine, doneo je

P R E S U D U

Tužba SE ODBIJA.

O b r a z l o ž e nj e

Ožalbenim rešenjem zabranjeno je \"AA", čiji su osnivači \"BB" i VV, ostvarivanje nastavnog plana i programa srednjeg obrazovanja i vaspitanja, gimnazije društveno-jezičkog smera u I, II, III i IV razredu.

Podnetom tužbom tužilac je osporio zakonitost rešenja tuženog zbog toga što u donošenju akta nije postupljeno po pravilima postupka a naročito što činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno i zbog pogrešne primene materijalnog prava. Naveo je da tužilac postoji već 13 godina, da stoje navodi da je gimnazija osnovana sa sedištem u gg i da je tuženi dao saglasnost za rad gimnazije u uslovima koji su tu postojali, ali da su bili prinuđeni da traže drugi prostor i da su ga našli u dd, da je novi prostor bolji od ranijeg, da je tužilac o ovoj promeni obavestio tuženog 09.9.2005. godine, što je neznatno prekoračenje roka u odnosu na početak školske godine, da je tuženi mogao proveriti ispunjenost uslova u odnosu na ove prostorije, ali da to nije hteo i da tuženi tužiocu nije ostavio rok za otklanjanje nedostataka, što je uslov zabrane. Predložio je da sud tužbu uvaži i osporeno rešenje poništi.

Tuženi organ je u odgovoru na tužbu ostao pri razlozima iznetim u osporenom rešenju i predložio da sud tužbu odbije, kao neosnovanu.

Po razmatranju spisa predmeta, navoda tužbe i odgovora na tužbu, Vrhovni sud Srbije je našao da tužba nije osnovana.

Prema razlozima osporenog rešenja, koji odgovaraju stanju u spisima, u upravnom postupku je utvrđeno da je rešenjima nadležnog Ministarstva prosvete od 13.5.1993., 10.11.1994., 21.5.1996. i 05.6.1997. godine, utvrđeno da su ispunjeni uslovi za početak rada i obavljanja delatnosti u gimnaziji – \"AA", za ostvarivanje nastavnog plana i programa gimnazije društveno-jezičkog smera u I, II, III i IV razredu, da su osnivači ove gimnazije \"BB" i VV, da su prosvetni inspektori Gradskog sekretarijata za obrazovanje grada Beograda izvršili nadzor nad zakonitošću rada ove škole i da su o tome sačinili zapisnik od 27.10.2005. godine, da je navedeni pregled obavljen na lokaciji u dd, a ne na adresi iz sudskog registra, da je škola 09.9.2005. godine, Sektoru za inspekcijski nadzor Sekretarijata za obrazovanje Gradske uprave grada Beograda uputila zahtev za verifikaciju prostora, opreme i nastavnih sredstava u skladu sa propisanim standardima, da uz pomenuti zahtev, koji je podnet u toku školske godine, nisu podneli dokaze o ispunjenosti uslova za rad i da do dana inspekcijskog nadzora, a u cilju kontrole izvršenja mera naloženih zapisnikom od 27.10.2005. godine, nije dostavljena dopuna ovog zahteva, tj. odluka o promeni sedišta škole i dokazi o ispunjenosti uslova propisanih zakonom, iako je o tome obaveštena dopisom od 03.10.2005. godine.

Odredbom čl. 33. st. 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 62/03... 101/05) propisano je, između ostalog, da ustanova može da se osnuje, da počne sa radom i da obavlja delatnost obrazovanja i vaspitanja ako ima prostor, opremu i nastavna sredstva, a odredbom čl. 34. st. 1., čl. 35. st. 1. i čl. 37. st. 4. da ustanova obavlja delatnost u svom sedištu, da ustanova može da počne sa radom kada se utvrdi da ispunjava uslove za osnivanje i početak rada i dobije rešenje o verifikaciji i da škola ne može da vrši statusne promene, promenu naziva i sedišta u toku nastavne godine. Prema čl. 9. istog Zakona nadzor nad primenom ovog zakona vrši Ministarstvo u skladu sa zakonom a prema čl. 134. st. 3. i čl. 135. Zakona, inspekcijski nadzor nad radom ustanove, kao povereni posao, obavlja opštinska, odnosno gradska uprava preko prosvetnog inspektora.

Odredbom čl. 25. st. 1. Zakona o javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 42/91... 79/05) propisano je da kad organ, nadležan za vršenje nadzora nad zakonitošću rada ustanove, utvrdi da ustanova ne ispunjava zakonom propisane uslove za rad ili ne ostvaruje zakonom utvrđene zadatke, odrediće joj rok za ispunjenje tih uslova i o tome obavestiti osnivača. U navedenom smislu je i odredba čl. 38. st. 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Prema odredbi čl. 25. Zakona o javnim službama, ukoliko ustanova ne ispuni uslove iz st. 1. čl. 25., u određenom roku, nadležni organ zabraniće rešenjem dalji rad ustanove.

S obzirom na utvrđeno činjenično stanje i navedene zakonske odredbe, pravilno je postupio tuženi organ kada je doneo osporeno rešenje u postupku u kome nije bilo povreda pravila postupka koje bi bile od uticaja na rešenje stvari. Za odluku koju je doneo tuženi organ je dao dovoljne i jasne razloge koje je prihvatio i ovaj sud.

Prema odredbama stav 3. navedenog člana 37. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odluku o promeni sedišta ustanove donosi organ upravljanja uz saglasnost osnivača a kako je stavom 4. propisano da škola ne može da vrši promenu sedišta u toku nastavne godine, bez uticaja je navod tužbe o neznatnom prekoračenju roka u odnosu na početak školske godine.

Navod tužbe da školi nije dat rok za otklanjanje nedostataka, nije osnovan. Naime, iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da su zapisnikom o izvršenom nadzoru od 27.10.2005. godine, tužiocu naložene mere radi otklanjanja nepravilnosti, kako je u zapisniku i navedeno. Prilikom nadzora škole, pregledu je prisustvovao punomoćnik tužilaca, u svojstvu menadžera škole (koji je prema navodima tužbe direktor pravnog lica osnivača) i v.d. direktor škole. Ista lica su prisustvovala i nadzoru u cilju kontrole izvršenja mera naloženih zapisnikom od 27.10.2005. godine, kada je zapisnički (zapisnik od 16.1.2006. godine), o čemu je sačinjen i dopis od 16.1.2006. godine, na koji se tuženi pozvao, utvrđeno da škola do tog datuma nije dostavila Sekretarijatu za obrazovanje grada Beograda dopunu svog zahteva za verifikaciju prostora, opreme i nastavnih sredstava, tj. odluku o promeni sedišta škole i dokaz o ispunjenosti uslova propisanih zakonom.

Sud je cenio i ostale navode tužbe, ali je našao da nisu od uticaja na drugačiju odluku, pa ih posebno i ne obrazlaže.

Sa izentih razloga, nalazeći da osporenim rešenjem nije povređen zakon na štetu tužioca, Vrhovni sud Srbije je, primenom odredbe čl. 41. st. 2. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni list SRJ", br. 46/96), odlučio kao u dispozitivu presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU

Dana 10.7.2008. godine, U. 6404/06

Zapisničar, Predsednik veća-sudija,

Ljiljana Petrović, s.r. Nada Kljajević, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

JK