U 7710/07

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
U 7710/07
03.04.2008. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Verom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, koga zastupa AB, advokat, protiv rešenja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Komisija za naknadu, Up-2 br. 30/07 NTS. br. 106071 od 16.8.2007. godine, u predmetu naknada dela troškova za stanovanje, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 03.4.2008. godine, doneo je

P R E S U D U

Tužba SE ODBIJA.

O b r a z l o ž e nj e

Osporenim rešenjem odbijena je žalba tužioca izjavljena protiv rešenja direktora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Up-1 br. 4529-1/06 od 09.3.2007. godine, kojim rešenjem je odbijen zahtev tužioca za priznavanje prava na naknadu dela troškova za stanovanje.

U tužbi podnetoj ovom sudu tužilac osporava zakonitost rešenja tuženog organa zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava. Navodi da je u ovom sporu bitna činjenica da tužilac stanuje u vojnom hotelu i da nema stan iz stambenog fonda Vojske, kao i da se nalazi na spisku lica koja čekaju rešavanje stambenog pitanja. Dalje navodi da činjenica što se njegova kćerka nalazi u radnom odnosu ne znači da je ona izašla iz zajedničkog domaćinstva tužioca, pa predlaže da sud tužbu uvaži i osporeno rešenje poništi.

U odgovoru na tužbu tuženi organ je ostao pri razlozima datim u obrazloženju osporenog rešenja i predložio da sud tužbu odbije, kao neosnovanu.

Nakon ocene navoda tužbe, odgovora na tužbu i spisa predmeta ove upravne stvari Vrhovni sud Srbije je našao da je tužba neosnovana.

Iz obrazloženja osporenog rešenja proizlazi da je tuženi organ odluku kao u dispozitivu istog doneo sa razloga što je uvidom u spise predmeta utvrdio da tužilac sa ćerkom stanuje u vojnom hotelu \"BB", a da se ćerka nalazi u radnom odnosu, zbog čega, po oceni tuženog organa, tužilac ne ispunjava uslove propisane odredbom čl. 2. st. 2. Pravilnika o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana ("Službeni vojni list", br. 41/99), da mu se prizna pravo na naknadu dela troškova stanovanja.

Po oceni Vrhovnog suda Srbije osporenim rešenjem nije povređen zakon na štetu tužioca. Ovo iz razloga što je odredbom čl. 2. st. 2. Pravilnika o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana, propisano da naknada dela troškova stanovanja pripada i korisniku penzije – samcu ako nema stan na teritoriji SRJ ili na teritoriji republike bivše SFRJ, odnosno ako ne stanuje u vojnom hotelu ili drugom vojnom objektu. Kako je u provedenom postupku nesumnjivo utvrđeno da tužilac stanuje u vojnom hotelu i da mu je dodeljen samački smeštaj, to je, po oceni ovog suda, osnovano tuženi organ odbio žalbu tužioca dajući za svoju odluku dovoljne, jasne i potpune razloge koje u svemu prihvata i ovaj sud.

Sud je cenio i navod tužbe, pa je našao da isti ne mogu dovesti do drugačije ocene zakonitosti osporenog rešenja, jer tužilac u suštini navodima tužbe ne osporava činjenično stanje utvrđeno u upravnom postupku.

Sa iznetih razloga, Vrhovni sud Srbije je, primenom odredbe čl. 41. st. 2. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni list SRJ", br. 46/96), odlučio kao u dispozitivu presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU

dana 03.4.2008. godine, U. 7710/07

Zapisničar, Predsednik veća - sudija

Vera Marinković, s.r. mr Jadranka Injac, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

JK