U 8152/08

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
U 8152/08
23.04.2009. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Verom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca \"AA", protiv rešenja Ministarstva finansija Republike Srbije, Poreske uprave, Regionalni centar Novi Sad, broj: 47-471/2007 od 25.9.2008. godine, u predmetu inspekcijskih mera, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 23.4.2009. godine, doneo je

P R E S U D U

Tužba SE ODBIJA.

O b r a z l o ž e nj e

Osporenim rešenjem odbačena je, kao neblagovremena, žalba tužioca izjavljena protiv rešenja Ministarstva finansija Republike Srbije, Poreske uprave – Filijale Pančevo broj: 47-00512/2007-0226-010 od 18.7.2007. godine, kojim je tužiocu utvrđena obaveza plaćanja porez na dodatu vrednost u iznosima bliže određenim tačkom 1. do 9. dispozitiva ovog rešenja, u roku od osam dana od dana prijema rešenja, sa obavezom da sam obračuna i uplati kamatu od datuma obračuna iste u postupku kontrole do dana uplate. Istim rešenjem tužiocu je naloženo da poslovne evidencije PDV u svemu usaglasi sa dispozitivom rešenja.

U tužbi podnetoj ovom sudu tužilac osporava zakonitost osporenog rešenja. Navodi da nije lično primio ožalbeno rešenje 24.7.2007. godine, zbog čega smatra da njegova žalba nije neblagovremena. Sa razloga bliže navedenih u tužbi predlaže da sud tužbu uvaži i osporeno rešenje poništi.

U odgovoru na tužbu tuženi organ je ostao pri navodima datim u obrazloženju osporenog rešenja i predložio da sud tužbu odbije.

Nakon ocena navoda tužbe, odgovora na tužbu i spisa predmeta ove upravne stvari, Vrhovni sud Srbije je našao da je tužba neosnovana.

Iz obrazloženja osporenog rešenja proizlazi da je tuženi organ odbacio žalbu tužioca primenom odredbe čl. 150. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (''Službeni glasnik RS'', br. 80/02... 61/05), nakon što je uvidom u spise predmeta utvrdio da je tužilac ožalbeno rešenje primio 24.7.2007. godine a žalbu na isto izjavio 19.10.2007. godine, tj. po proteku roka propisanog odredbom čl. 142. istog Zakona.

Kod ovakvog stanja stvari, po oceni Vrhovnog suda Srbije, osporenim rešenjem nije povređen zakon na štetu tužioca. Ovo sa razloga što je odredbom čl. 142. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano da se protiv prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreza može izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema poreskog upravnog akta, osim ako zakonom nije drukčije propisano, a odredbom čl. 150. istog Zakona, između ostalog, je propisano da će drugostepeni organ žalbu odbaciti ako je ista neblagovremena a prvostepeni organ je propustio da je zbog toga odbaci.

Kako je u postupku utvrđeno da je tužilac rešenje prvostepenog organa od 18.7.2007. godine, primio 24.7.2007. godine, i prijem potvrdio počatom i potpisom na pismenom otpravku prvostenog rešenja koje se nalazi u spisima predmeta, a žalbu na isto izjavio 19.10.2007. godine, to je, po oceni ovog suda, osnovano tuženi organ odbacio žalbu tužioca dajući za svoju odluku dovoljne i na zakonu zasnovane razloge.

Navod tužbe, da prvostepeno rešenje tužilac nije lično primio 24.7.2007. godine, sud je ocenio kao neosnovan. Ovo sa razloga što iz dokaza u spisima predmeta proizlazi da je dostavljanje prvostepenog rešenja tužiocu izvršeno u svemu saglasno odredbi čl. 81. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni list SRJ'', br. 33/97 i 31/01), kojom je propisano da se dostavljanje državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima vrši predajom pismena službenom licu, odnosno licu određenom za prijem pismena, ako za pojedine slučajeve nije drukčije propisano.

Sa iznetih razloga, Vrhovni sud Srbije je, primenom odredbe čl. 41. st. 2. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni list SRJ", br. 46/96), odlučio kao u dispozitivu presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU

dana 23.4.2009. godine, U. 8152/08

Zapisničar, Predsednik veća - sudija

Vera Marinković, s.r. mr Jadranka Injac, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Olivera Strugarević

VS