Us 11/2019 3.20.2 sukob nadležnosti

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Us 11/2019
13.12.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u Somboru, po tužbi tužioca AA iz …, ulica … ./., koga zastupa Stefan Vukičević, advokat iz …, … ./., protiv tužene Skupštine grada Sombora, u predmetu poništaja rešenja o razrešenju direktora ustanove, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana 13.12.2019. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Za postupanje u ovoj pravnoj stvari stvarno NADLEŽAN JE Upravni sud.

O b r a z l o ž e nj e

Viši sud u Somboru podneo je zahtev za rešavanje sukoba nadležnosti sa Upravnim sudom, koji se rešenjem III-3 U 15964/16 od 28.02.2019. godine oglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje po tužbi tužioca AA iz …, koga zastupa Stefan Vukičević, advokat iz …, protiv tužene Skupštine grada Sombora, radi poništaja rešenja Skupštine grada Sombora o razrešenju direktora Ustanove za kulturu, Kulturni centar ''BB'' u ... broj .-./2016-I od 06.10.2016. godine, kojim je tužilac razrešen funkcije direktora Ustanove za kulturu, Kulturni centar ''BB'' u ..., pre isteka mandata, sa 06.10.2016. godine i predmet ustupio na nadležnost Višem sudu u Somboru.

Rešavajući nastali sukob nadležnosti u smislu odredbe člana 30. stav 2. Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16 i 113/17), po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, za rešavanje u ovoj pravnoj stvari nadležan je Upravni sud na osnovu člana 29. Zakona o uređenju sudova.

Prema odredbi člana 29. Zakona o uređenju sudova Upravni sud sudi u upravnim sporovima.

Odredbama Zakona o javnim službama (''Službeni glasnik RS'' 42/91, 71/94, 79/2005, 83/2014) propisano je da se javnom službom u smislu ovog zakona smatraju ustanove, preduzeća i drugi oblici organizovanja utvrđeni zakonom, koji obavljaju delatnosti odnosno poslove kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava građana odnosno zadovoljavanje potreba građana i organizacija, kao i ostvarivanje drugog zakona utvrđenog interesa u određenim oblastima (član 1. stav 1); radi obezbeđivanja ostvarivanja prava utvrđenih zakonom i ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa u oblasti (pored ostalih) obrazovanja, osnivaju se ustanove (član 3. stav 1); ustanovu mogu osnovati: Republika, autonomna pokrajina, grad, opština i druga pravna i fizička lica (član 4); direktora ustanove imenuje i razrešava osnivač (član 18. stav 1); direktor ustanove ima prava i dužnosti direktora preduzeća (član 19).

Odredbom člana 48. stav 6. Zakona o javnim preduzećima (''Službeni glasnik RS'' br. 15/2016) propisano je da protiv rešenja o razrešenju direktora javnog preduzeća žalba nije dopuštena, ali se može voditi upravni spor.

Prema odredbama Zakona o kulturi (''Službeni glasnik RS'' br. 72/2009, 13/2016, 30/2016) ovim zakonom utvrđuje se opšti interes u kulturi, način ostvarivanja opšteg interesa u kulturi i obavljanje kulturnih delatnosti, prava, obaveze i odgovornosti Republike Srbije, autonomnih pokrajina i opština, gradova i grada Beograda u kulturi, kao i uslovi za delovanje ovih subjekata u kulturi (član 1. stav 1); kulturnu delatnost, pored ostalih propisanih ovom odredbom, mogu obavljati ustanove kulture (član 21; ustanovu može osnovati Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, drugo pravno ili fizičko lice, pod uslovima propisanim zakonom (član 23. stav 1); direktora ustanove imenuje i razrešava osnivač (član 34. stav 2).

Iz citiranih odredaba Zakona o javnim službama, Zakona o javnim preduzećima i Zakona o kulturi, imajući u vidu i da Zakonom o kulturi nije propisano pravno sredstvo protiv rešenja o razrešenju direktora ustanove kulture, po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, proizlazi da se protiv rešenja o razrešenju direktora ustanove kulture može voditi upravni spor na osnovu odredbe člana 48. stav 6. Zakona o javnim preduzećima, u vezi sa odredbom člana 19. Zakona o javnim službama. Kako je tužba u ovoj pravnoj stvari podneta radi poništaja rešenja Skupštine grada Sombora o razrešenju direktora ustanove za kulturu to je, na osnovu odredbe člana 29. stav 1. Zakona o uređenju sudova, u ovoj pravnoj stvari stvarno nadležan da odlučuje Upravni sud.

Sa iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu odredbe člana 30. stav 2. Zakona o uređenju sudova, rešio kao u dispozitivu ovog rešenja.

REŠENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 13.12.2019. godine, Us 11/2019

Zapisničar,                                                                                                                                         Predsednik veća – sudija,

Dragica Vranić,s.r.                                                                                                                         Gordana Džakula,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić