Us 1/2014 sukob nadležnosti; spor koji proističe iz radnih odnosa

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Us 1/2014
03.02.2014. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u Novom Sadu, po tužbi K.V. iz B.P., protiv tuženog Opštinskog veća opštine Bačka Palanka, u predmetu postavljanja načelnika opštinske uprave, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 03.02.2014. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Za postupanje u ovoj pravnoj stvari NADLEŽAN JE Osnovni sud u Novom Sadu.

O b r a z l o ž e nj e

Viši sud u Novom Sadu je podneo zahtev za rešavanje sukoba nadležnosti sa Upravnim sudom, Odeljenje u Novom Sadu, koji se rešenjem III-4 U 11306/13 od 13.09.2013. godine oglasio stvarno nenadležnim za postupanje po tužbi V.K. iz B.P. podnetoj protiv rešenja Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka broj III-111-2/2013 od 28.02.2013. godine, kojim je L.S., diplomirani pravnik iz N.S. postavljen za načelnika Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka na period od pet godina. Upravni sud, Odeljenje u Novom Sadu je nakon donošenja rešenja kojim se oglasio stvarno nenadležnim po pravnosnažnosti ovog rešenja spise predmeta ustupio Višem sudu u Novom Sadu, kao stvarno i mesno nadležnom sudu.

Rešavajući nastali sukob nadležnosti u smislu odredbe člana 30. stav 2. Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS" 116/08... 103/13), po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, za rešavanje u ovoj pravnoj stvari nadležan je Osnovni sud u Novom Sadu na osnovu odredbi člana 22. stav 3. Zakona o uređenju sudova i člana 3. stav 1. tačka 40. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (''Službeni glasnik RS'' 101/13).

Us 1/2014 - 2 -

Odredbom člana 22. stav 3. Zakona o uređenju sudova, propisano je da, pored ostalog, osnovni sud u prvom stepenu sudi i u sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, kao i o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom.

Kako je predmet tužbenog zahteva poništaj rešenja o postavljenju načelnika Opštinske uprave Opština Bačka Palanka, što predstavlja povredu prava u vezi zasnivanja radnog odnosa u organu lokalne samouprave, to po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda ovo nije predmet upravnog spora u smislu člana 3. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik RS'' 111/2009), već je u pitanju spor koji proističe iz radnog odnosa. Ovo stoga jer je odredbom člana 190. Zakona o državnim službenicima (''Službeni glasnik RS'' 79/2005... 104/09) propisano da danom stupanja na snagu ovog zakona (01.01.2006. godine) prestaje da se na radne odnose u državnim organima primenjuje Zakon o radnim odnosima u državnim organima (''Službeni glasnik RS'' 48/91... 79/05). Međutim, prema odredbi člana 189. Zakona o državnim službenicima, odredbe Zakona o radnim odnosima u državnim organima nastavljaju da se shodno primenjuju na radne odnose u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave do donošenja posebnog zakona. Prema odredbama člana 1. stav 3. Zakona o radnim odnosima u državnim organima koji se u konkretnom slučaju primenjuje, na zaposlene u državnim organima, izabrana i postavljena lica primenjuju se propisi o radnim odnosima u pogledu onih prava, obaveza i odgovornosti koja zakonom nisu posebno uređena.

Sa iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu odredbe člana 30. stav 2. Zakona o uređenju sudova, rešio kao u dispozitivu ovog rešenja.

REŠENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU dana 03.02.2014. godine, Us 1/2014

Zapisničar Predsednik veća - sudija Rajka Milijaš,s.r. Zvezdana Lutovac,s.r.