Uscg 652/06

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Uscg 652/06
14.05.2008. godina
Beograd

U IME NARODA

 

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, radi poništaja rešenja Generalštaba vojske Srbije i Crne Gore – Kabinet načelnika Up. II br. 72-2 od 10.02.2005. godine, u predmetu ponavljanja postupka – prijema u profesionalnu vojnu službu, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 14.05.2008. godine, doneo je

 

P R E S U D U

 

Tužba SE UVAŽAVA i PONIŠTAVA rešenje Generalštaba vojske Srbije i Crne Gore – Kabinet načelnika – Up.II br. 72-2 od 10.02.2005. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Osporenim rešenjem u stavu prvom dispozitiva u ponovljenom postupku poništava se naredba Načelnika Generalštaba VJ.broj 19-231 od 29.08.2000. godine u delu koji se odnosi na prijem tužioca u profesionalnu vojnu službu i unapređenje u čin vodnika. Stavom drugim dispozitiva rešenja odbija se molba tužioca za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog podoficira.

 

Tužilac tužbom, koju je podneo Sudu Srbije i Crne Gore, osporava rešenje tuženog organa zbog povrede pravila postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i nepravilno primenjenog zakona. U tužbi navodi da je prilikom podnošenja prijave na konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu podneo diplomu o stručnoj osposobljenosti mašinske struke – zanimanje automehaničar, ali da nije naveo da je završio srednju stručnu spremu, pri čemu je kao dokaz podneo diplome za automehaničara i završena tri razreda škole. U vezi sa tim ističe da je priložio diplomu \"BB" i da je dužnost organa prilikom prijema u službu bila da proveri da li priložena diploma predstavlja dokaz o sticanju srednje stručne spreme. Smatra da ovi dokazi i činjenice na koje se organ pozvao u osporenom rešenju ne predstavljaju nove činjenice i dokaze, zbog čega nisu bili ispunjeni uslovi iz člana 239. stav 1. tačka 1. Zakona o opštem upravnom postupku za ponavljanje postupka, jer se radi o činjenicama i dokazima koji su i ranije mogli biti dostupni nadležnim organima. Sa tih razloga ističe da nije bilo uslova za donošenje rešenja o prestanku službe iz razloga što nema srednju spremu, te da u skladu sa odredbom člana 21. Zakona o Vojsci Jugoslavije on ima odgovarajuću stručnu spremu za izvršenje zadataka u službu u kojoj je primljen. Predložio je da se tužba uvaži i osporeno rešenje poništi.

 

Vrhovni sud Srbije je dana 21.12.2006. godine preuzeo nerešene predmete Suda Srbije i Crne Gore koji se odnose na upravne sporove pokrenute pred tim sudom, među kojima i predmet Us.336/05.

 

U odgovoru na tužbu tuženi organ ostao je pri razlozima iz osporenog rešenja i predložio da se tužba odbije.

 

Nakon razmatranja spisa predmeta, ocene navoda tužbe i odgovora na tužbu, Vrhovni sud Srbije je našao da je tužba osnovana.

 

Iz spisa predmeta i obrazloženja osporenog rešenja proizlazi da je tužilac primljen u profesionalnu vojnu službu i unapređen u čin pešadijskog vodnika, a na osnovu dokumentacije koju je priložio uz molbu za prijem, među kojom je priložio i fotokopiju diplome \"BB" o stručnoj osposobljenosti za mašinsku struku – zanimanje automehaničar. Na predlog komande Podgoričkog korpusa tuženi organ je naknadno doneo zaključak o ponavljanju postupka prijema tužioca u profesionalnu vojnu službu u kojem je pribavio mišljenje Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije – Odeljenje za inspekcijski nadzor od 08.12.2004. godine, prema kome diploma \"BB" o stručnoj osposobljenosti tužioca nije javna školska isprava kojom se dokazuje stečeno obrazovanje ili stepen stručne spreme, zbog čega navedena diploma predstavlja dokaz da je tužilac pohađao određeni kurs kojim je osposobljen za obavljanje određenih poslova vanškolskim propisima i da navedeni univerzitet nije srednja škola pa pismena koja izdaje nemaju karakter javnih školskih isprava. Na osnovu navedenog obaveštenja Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, koje je tuženi organ smatrao novim dokazom koji bi u vezi sa već izvedenim upotrebljenim dokazima doveo do drugačijeg rešenja da je bio iznet i upotrebljen u postupku prijema tužioca u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog podoficira, ponovio postupak prijema tužioca u službu, nalazeći da se radi o novom dokazu u smislu člana 239. stav 1. tačka 1. Zakona o opštem upravnom postupku. Stoga je tuženi organ na osnovu navedenog obaveštenja Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije našao da tužilac u vreme prijema u službu nije imao propisanu stručnu spremu u smislu člana 21. stav 1. tačka 2. Zakona o vojsci Jugoslavije koja odgovara vojno evidencionoj specijalnosti određenoj za formacijsko mesto na koje je postavljen, kao i imajući vidu odredbe člana 6. stav 2. Pravilnika o prijemu u profesionalnu vojnu službu. Sa tih razloga je tuženi organ poništio naredbu kojom je tužilac primljen u profesionalnu vojnu službu i odbio njegovu molbu za prijem.

 

Međutim, po oceni Vrhovnog suda Srbije, osnovano se tužbom osporava zakonitost rešenja tuženog organa. Ovo sa razloga što je odredbom člana 239. stav 1. tačka 1. Zakona o opštem upravnom postupku propisano da će se postupak okončan rešenjem koje je konačno u upravnom postupku ponoviti ako se sazna za nove činjenice, ili se nađe ili stekne mogućnost da se upotrebe novi dokazi koji bi sami, ili u vezi sa već izvedenim i upotrebljenim dokazima, mogli dovesti do drugačijeg rešenja da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneseni i upotrebljeni u ranijem postupku. To znači da se postupak može ponoviti na osnovu dokaza koji je postojao, ali ranije nije bio upotrebljen, te da se radi o dokazu koji bi mogao da dovede do drugačijeg rešenja upravne stvari. Stoga se obaveštenje Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije u vezi ocene diplome \"BB" ne može smatrati dokazom na osnovu kojeg se može ponoviti postupak prijema tužioca u službu, jer se radi o naknadno pribavljenom dokazu, koji nije postojao u vreme prijema tužioca u službi, a koji je organ mogao pribaviti. Prema tome, po nalaženju suda u ovom slučaju nisu bili ispunjeni uslovi za ponavljanje postupka primenom člana 239. stav 1. tačka 1. u vezi člana 240. stav 1. Zakona o opšte upravnom postupku, te za poništaj naredbe o prijemu tužioca u službi i odbijanju njegove molbe za prijem u službu u ponovljenom postupku.

 

Sa iznetih razloga, Vrhovni sud Srbije je našao da je osporenim rešenjem povređen zakon na štetu tužioca pa je, na osnovu člana 41. stav 2. u vezi čl. 38. stav 2. Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u dispozitivu presude, s tim što je tuženi vezan pravnim shvatanjem suda u smislu čl. 61. istog zakona.

 

PRESUĐENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU

Dana 14.05.2008. godine, USCG. 652/06

 

Zapisničar Predsednik veća-sudija

Nadežda Nikolić, s.r. Olga Đuričić, s.r.

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

 

RS