Uvp I 129/07

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE

27.05.2008. godina
Beograd

 

U IME NARODA

 

 

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić, Nevene Milojčić, Dragana Skoka i Dušanke Marjanović, članova veća, sa savetnikom suda Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu \"AA", za vanredno preispitivanje presude Okružnog suda u Negotinu, poslovni broj III U 12/07 od 18.05.2007. godine, uz učešće protivne stranke BB, u predmetu izbora direktora škole, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 27.05.2008. godine, doneo je

 

 

P R E S U D U

 

Zahtev se UVAŽAVA, UKIDA presuda Okružnog suda u Negotinu Poslovni broj III U 12/07 od 18.05.2007. godine i predmet vraća istom sudu na ponovno odlučivanje.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Pobijanom presudom uvažena je tužba tužioca BB, ovde protivne stranke i po službenoj dužnosti poništena odluka Školskog odbora \"AA" br. 06-37/15 od 22.08.2006. godine i predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje. Odlukom Školskog odbora \"AA" od 22.08.2006. godine, za direktora \"AA" izabran je VV, profesor ___, koji je i radio do izbora u \"AA" na radnom mestu direktora, s tim da se direktor bira na četiri godine, a odluka o imenovanju direktora postaje konačna danom dostavljanja saglasnosti ministra prosvete Republike Srbije.

 

U zahtevu za vanredno preispitivanje navedene presude Okružnog suda u Negotinu, podnosilac zahteva ističe da su razlozi suda dati u obrazloženju presude nejasni. Smatra da je Konkursna komisija u svemu postupila prema uputstvu Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, kada je kandidatima naložila dostavljanje tražene dokumentacije i to pre donošenja konačne odluke o izboru. Ukazuje da i ako tužilac BB, nije dopunio dokumentaciju uverenjem nadležnog suda da se protiv njega ne vodi istraga niti je podignuta optužnica, Školski odbor \"AA" razmotrio je njegovu prijavu ocenivši, pri tome, da isti ispunjava uslove za izbor te on nije oštećen niti mu je uskraćeno pravo. Stoga je odluka Školskog odbora o izboru VV za direktora \"AA" doneta u svemu u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i po pribavljenom mišljenju Nastavničkog veća. Sa iznetih razloga predložio je da sud zahtev uvaži i preinači pobijanu presudu tako što će tužbu odbiti.

 

BB u svojstvu protivne stranke je u odgovoru na zahtev istakao da je pobijana presuda zakonita i predložio da sud zahtev odbije, kao neosnovan.

 

Postupajući po navedenom zahtevu i ispitujući pobijanu presudu u smislu odredbe člana 48. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni list SRJ", br. 46/96), Vrhovni sud Srbije je našao:

 

Zahtev je osnovan.

 

Prema uvodu pobijane presude tuženi organ je podnosilac zahteva – \"BB", a u dispozitivu presude se poništava odluka Školskog odbora \"BB" br. 06-37/15 od 22.08.2006. godine. Iz stanja spisa predmeta Okružnog suda u Negotinu tuženi organ u upravnom sporu okončanom pobijanom presudom je Školski odbor \"BB", jer je tužilac tužbom podnetom Okružnom sudu u Negotinu tražio poništaj osporene odluke koju je i priložio uz tužbu a koju je doneo Školski odbor \"BB" br. 06-37/15 od 22.08.2006. godine. Zahtev za vanredno preispitivanje pobijane presude podnela je \"BB", a iz spisa predmeta Okružnog suda se vidi da je odgovor na tužbu takođe podnela \"BB" koja nije tuženi organ a kojoj je dostavljena pobijana presuda.

 

Odredbom člana 14. Zakona o upravnim sporovima je propisano da je tuženi u upravnom sporu organ čiji se akt osporava, a prema članu 31. stav 1. istog zakona sud ako ne odbaci tužbu rešenjem iz člana 27. stav 2. ili člana 28. ovog zakona, niti poništi akt po članu 29. tog zakona, po jedan prepis tužbe sa prilozima dostavlja na odgovor tuženom organu i zainteresovanim licima, ako ih ima.

 

Kod ovakvog stanja stvari, sud nalazi da je pobijana presuda doneta uz bitne povrede navedenih odredbi Zakona o upravnim sporovima. Naime, pobijana presuda je dostavljena na odgovor \"BB", kao tuženom organu a odlučivano je o zakonitosti akta – odluke Školskog odbora \"BB", koji je tuženi organ i kome tužba nije dostavljena na odgovor.

 

Zbog navedenog pobijana presuda zahvaćena je bitnom povredom citiranih odredbi Zakona o upravnim sporovima, koju je u ponovnom postupku potrebno otkloniti.

 

Sa iznetih razloga, Vrhovni sud Srbije na osnovu odredbe člana 49. st. 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u dispozitivu ove presude, s tim što je Okružni sud dužan da postupi po stavu 3. istog člana ovog Zakona.

 

PRESUĐENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU

Dana 27.05.2008. godine, Uvp. I 129/07

 

Zapisničar, Predsednik veća – sudija,

Vesna Karanović, s.r. Snežana Živković, s.r.

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

JK