Uzp 147/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 3.19.1.10 troškovi postupka

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 147/2019
23.05.2019. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz ..., ... broj ..., koga zastupa punomoćnik Biljana Milidragović, advokat iz ..., ..., za preispitivanje sudske odluke – presude Upravnog suda U 17706/17 od 07.03.2019. godine, sa protivnim strankama Ministarstvom pravde Republike Srbije i BB iz ..., ulica ... broj ..., koju zastupa punomoćnik Danica Radivojević, advokat iz ..., ..., u predmetu konkursa za imenovanje javnog beležnika, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 23.05.2019. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se ODBIJA.

ODBIJA SE zahtev podnosioca zahteva za naknadu troškova.

ODBIJA SE zahtev protivne stranke BB iz ... za naknadu troškova.

O b r a z l o ž e nj e

Pobijanom presudom Upravnog suda U 17706/17 od 07.03.2019. godine odbijena je tužba podnosioca zahteva podneta protiv rešenja Ministarstva pravde Republike Srbije broj 740-07-01744/2014-22 od 08.11.2017. godine, kojim je za javnog beležnika za područje Drugog osnovnog suda u Beogradu, Gradska opština Čukarica imenovana BB počev od 01.08.2014. godine.

Podnosilac u zahtevu za preispitivanje pobijane presude podnetom zbog povrede zakona i povrede pravila postupka, kao i u tužbi, navodi da je tuženi organ doneo osporeno rešenje u izvršenju presude Upravnog suda i da u ponovnom postupku nije postupio po nalogu suda, jer nije sproveo novi postupak izbora već je doneo isto rešenje na osnovu istog činjeničnog stanja, s tim da je naveo propis na osnovu koga je ovlašćen da ovu upravnu stvar reši po slobodnoj oceni i dopunio obrazloženje. Smatra da tuženi organ nije doneo osporeno rešenje na osnovu slobodne ocene propisane zakonom. Ističe da je Upravni sud pravilno naveo činjenično stanje i kriterijume na osnovu kojih je formirana rang lista kandidata za javne beležnike, ali je pri tom propustio da se nedvosmisleno izjasni o zakonitosti rešenja donetog na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u nezakonito sprovedenom postupku uz primenu kriterijuma za ocenu kandidata koji nisu zakonom propisani. Ukazuje na to da je osporeno rešenje konstitutivan upravni akt sa povratnim dejstvom zasnovan na činjenicama koje nemaju uporište u zakonu zbog čega je pobijana presuda doneta na štetu tužioca. Ističe da su pobijanom presudom povređeni pravo na suđenje u razumnom roku, pravično suđenje i načela pravne sigurnosti, ravnopravnosti učesnika na konkursu, jednakosti građana pred zakonom, zaštite prava građana i zaštite javnog interesa propisana ZUP-om, kao i da je došlo do povrede Ustavom i Konvencijom zajemčenih prava i sloboda. Predlaže da sud zahtev uvaži i preinači pobijanu presudu, tako što će tužbu uvažiti, poništiti rešenje Ministarstva pravde Republike Srbije od 08.11.2017. godine i predmet vratiti tuženom organu na ponovno odlučivanje, a tuženom organu naložiti da ponovi postupak imenovanja po konkursu za imenovanje javnih beležnika radi popunjavanja prvih 100 javnobeležničkih mesta. Podnosilac ističe zahtev za naknadu troškova postupka.

Protivna stranka Ministarstvo pravde Republike Srbije je u odgovoru na zahtev ostalo kod razloga iz odgovora na tužbu i predložilo da sud odbije zahtev kao neosnovan.

Protivna stranka BB iz ... je u odgovoru na zahtev navela da je zahtev nepotpun, nerazumljiv i nedozvoljen, pa je predložila da sud donese rešenje kojim će zahtev odbaciti kao nedozvoljen ili nepotpun ili nerazumljiv ili da donese presudu kojom će odbiti navedeni zahtev. Istakla je i zahtev za naknadu troškova postupka na ime sastava odgovora na zahtev.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijanu presudu u granicama zahteva, a u smislu člana 54. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik RS'' 111/09), Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev neosnovan.

Prema obrazloženju pobijane presude, osporenim rešenjem donetim u ponovnom postupku u izvršenju presude Upravnog suda nije povređen zakon na štetu tužioca, jer je tuženi organ na pravilno utvrđeno činjenično stanje i bez povreda pravila postupka od uticaja na drugačije rešenje ove upravne stvari pravilno primenio materijalno pravo i za svoju odluku dao razloge koje, kao dovoljne i u svemu na zakonu zasnovane, prihvata i sud. Ovo stoga što je u ponovnom postupku, sprovedenom u svemu saglasno odredbama člana 69. stav 2. Zakona o upravnim sporovima, doneto osporeno rešenje od 08.11.2017. godine kojim je BB iz ... imenovana za javnog beležnika za područje Drugog osnovnog suda u Beogradu, Gradska opština Čukarica, počev od 01.08.2014. godine, na osnovu ukupno postignutih rezultata na javnom konkursu za imenovanje javnog beležnika, primenom ovlašćenja iz člana 27. u vezi člana 29. stav 4. Zakona o javnom beležništvu.

Odredbom člana 69. stav 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da kada sud poništi akt protiv koga je bio pokrenut upravni spor, predmet se vraća u stanje ponovnog rešavanja po žalbi, odnosno stanje ponovnog rešavanja po zahtevu stranke u prvostepenom postupku, ako je žalba bila zakonom isključena (stanje pre nego što je poništeni akt donet). Prema stavu 2. istog člana zakona, ako prema prirodi stvari u kojoj je nastao upravni spor treba umesto poništenog upravnog akta doneti drugi, nadležni organ je dužan da taj akt donese bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dostavljanja presude, pri čemu je nadležni organ vezan pravnim shvatanjem suda, kao i primedbama suda u pogledu postupka.

Ocenjujući zakonitost pobijane presude u smislu citiranih odredaba člana 69. Zakona o upravnim sporovima, Vrhovni kasacioni sud nalazi da je pravilna i na zakonu zasnovana, a da je Upravni sud u pobijanoj presudi dao dovoljne razloge za svoju odluku, koje u svemu prihvata i ovaj sud. Ovo stoga što je pravilna ocena iz pobijane presude da je osporeno rešenje doneto bez povrede pravila postupka i uz pravilnu primenu materijalnog prava, jer je tuženi organ u ponovnom postupku u potpunosti postupio u skladu sa primedbama iz presude Upravnog suda 4 U 11366/14 od 29.09.2017. godine i otklonio povrede pravila postupka u pogledu nedostataka obrazloženja poništenog rešenja na koje mu je sud ukazao, i to na način predviđen odredbom člana 69. stav 2. Zakona o upravnim sporovima. U osporenom rešenju je naveden propis na osnovu koga je njegov donosilac bio ovlašćen da ovu upravnu stvar reši po slobodnoj oceni i jasno su izloženi razlozi kojima se rukovodio pri donošenju rešenja. Uzeti su u obzir i detaljno vrednovani svi kriterijumi propisani odredbom člana 29. stav 4. Zakona o javnom beležništvu (''Službeni glasnik RS'' 31/11... 55/14) na osnovu kojih je kandidat BB ponovo imenovana za javnog beležnika.

Osporeno rešenje je doneto na osnovu ovlašćenja propisanog odredbom člana 27. stav 1. u vezi sa članom 29. Zakona o javnom beležništvu, po slobodnoj oceni, u granicama ovlašćenja i u skladu sa ciljem u kome je ovlašćenje dato – da za javnog beležnika bude imenovano lice koje u potpunosti ispunjava sve kriterijume propisane zakonom s obzirom na javna ovlašćenja koja će obavljati, što ne znači da te kriterijume nije ispunjavao tužilac i drugi kandidati. Pravilno je, i po nalaženju ovog suda, osporenim rešenjem donetim u ponovnom postupku utvrđen dan imenovanja javnog beležnika BB 01.08.2014. godine, saglasno odredbi člana 69. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, jer se poništavanjem prethodnog rešenja tuženog postupak o imenovanju vraća u stanje u kome se nalazio pre nego što je poništeni akt donet, dakle u stanje kada je poništenim rešenjem nastupilo i pravno i faktičko dejstvo imenovanja javnog beležnika BB.

Vrhovni kasacioni sud je imao u vidu navode zahteva, pa je konstatovao da su istovetni tužbenim navodima koji su u pobijanoj presudi detaljno razmotreni i pravilno ocenjeni kao neosnovani. Sledom navedenog, Vrhovni kasacioni sud se nije upuštao u ponovnu ocenu iznetih navoda. Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, obaveza obrazloženja sudske odluke ne znači da se u odluci moraju dati odgovori na sve iznete argumente (Van de Hurk protiv Holandije, od 19. aprila 1994. godine, stav 61.). To naročito važi za obrazloženja odluka sudova pravnog leka u kojima su prihvaćeni razlozi izneti u odlukama nižestepenih sudova.

Sa iznetih razloga, nalazeći da su navodi zahteva neosnovani i da ne mogu dovesti do drugačije odluke suda po podnetom zahtevu, Vrhovni kasacioni sud je, na osnovu člana 55. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u prvom stavu dispozitiva ove presude.

Vrhovni kasacioni sud je, s obzirom na to, da je zahtev za preispitivanje sudske odluke odbijen, na osnovu odredbe člana 74. Zakona o upravnim sporovima shodnom primenom odredbe člana 165. stav 1. u vezi člana 153. Zakona o parničnom postupku (''Službeni glasnik RS'' 72/11... 87/18) odlučio kao u drugom stavu dispozitiva presude.

Odlučujući o zahtevu protivne stranke BB iz ... za naknadu troškova na ime odgovora na zahtev, Vrhovni kasacioni sud je našao da odgovor na zahtev protivne stranke nije od značaja za odlučivanje, da troškovi za sastavljanje odgovora od strane punomoćnika nisu bili potrebni, pa je na osnovu odredbe člana 74. Zakona o upravnim sporovima shodnom primenom odredbe člana 165. stav 1. Zakona o parničnom postupku, a imajući u vidu i odredbu člana 154. stav 1. Zakona o parničnom postupku, odlučio kao u trećem stavu dispozitiva ove presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 23.05.2019. godine, Uzp 147/2019

Zapisničar,                                                                                                                Predsednik veća – sudija,

Dragica Vranić,s.r.                                                                                                Katarina Manojlović Andrić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić