Uzp 385/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 385/2019
20.12.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za ljudske resurse, Disciplinske komisije iz Beograda, za preispitivanje sudske odluke – presude Upravnog suda 23 U 16085/16 od 06.11.2019. godine, u predmetu utvrđivanja disciplinske odgovornosti, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana 20.12.2019. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Zahtev se ODBACUJE.

O b r a z l o ž e nj e

Podnosilac zahteva je predložio preispitivanje presude Upravnog suda 23 U 16085/16 od 06.11.2019. godine, kojom je uvažena tužba AA iz …, poništeno je rešenje Disciplinske komisije Ministarstva unutrašnjih poslova DK br. 116-221/16 od 24.10.2016. godine i predmet je vraćen nadležnom organu na ponovno odlučivanje.

U postupku prethodnog ispitivanja podnetog zahteva Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev nedozvoljen.

Odredbom člana 49. stav 1. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik RS'' 111/09), je propisano da protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda stranka i nadležni javni tužilac mogu da podnesu Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje sudske odluke. Stavom 2. člana 49. ZUS-a je propisano da zahtev može da se podnese kada je to zakonom predviđeno, u slučajevima kada je sud odlučivao u punoj jurisdikciji i u stvarima u kojima je u upravnom postupku bila isključena žalba, a stavom 3. istog člana je propisano da zahtev može da se podnese zbog povrede zakona, drugog propisa ili opšteg akta ili povrede pravila postupka koja je mogla biti od uticaja na rešenje stvari.

Iz pobijane presude, navoda zahteva i spisa predmeta upravnog postupka dostavljenih uz zahtev proizlazi da je pre donošenja pobijane presude vođen disciplinski postupak od strane organa čija nadležnost za odlučivanje je propisana članom 210. Zakona o policiji (''Službeni glasnik RS'' 6/16 i 24/18), tako da je postupak bio dvostepen. Ovo stoga, jer je tužilac protiv prvostepenog rešenja disciplinskog starešine Policijske uprave za grad Beograd podneo prigovor Disciplinskoj komisiji. Žalba je u upravnom postupku redovno pravno sredstvo kojom žalilac pobija pravilnost prvostepene odluke inicirajući drugostepeni postupak. Odredbom člana 162. Zakona o policiji je propisano da protiv prvostepene odluke policijski službenik ima pravo prigovora disciplinskoj komisiji. Članom 164. istog zakona propisano je da Vlada uredbom bliže određuje disciplinsku odgovornost u Ministarstvu, pa se, prema članu 12. Uredbe o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova (''Službeni glasnik RS'' 8/2006), na pitanja vođenja disciplinskog postupka koja nisu uređena ovom uredbom primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. Stoga, po nalaženju ovog suda, prigovor policijskog službenika u disciplinskom postupku, po svojoj pravnoj prirodi, predstavlja žalbu, koja je redovno pravno sredstvo u opštem upravnom postupku. To, dalje, znači da je nedozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke podnet protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda kojom je ocenjena zakonitost rešenja donetog u disciplinskom postupku u kome po prigovoru podnosioca zahteva odlučuje drugi, a ne isti organ koji je doneo prvostepenu odluku. U konkretnom slučaju nije bila isključena dvostepenost odlučivanja u sprovedenom disciplinskom postupku, jer nije bila isključena žalba, odnosno prigovor.

Odredbom člana 53. stav 1. Zakona o upravnim sporovima je propisano da će, nedozvoljen ili neblagovremen zahtev ili zahtev koji je podnelo neovlašćeno lice, Vrhovni kasacioni sud odbaciti rešenjem.

Sa iznetih razloga, na osnovu navedenih propisa, podneti zahtev je nedozvoljen, pa je Vrhovni kasacioni sud, primenom odredbe člana 53. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u dispozitivu ovog rešenja.

REŠENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 20.12.2019. godine, Uzp 385/2019

Zapisničar,                                                                                                                                Predsednik veća – sudija,

Vesna Mraković,s.r.                                                                                                                Katarina Manojlović Andrić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić